Ние сме  членовете  на Ученическия съвет в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” - Монтана.

Нашата основна задача е да стимулираме, събираме, обменяме, обединяваме и популяризираме  мненията и идеите на нашите съученици. Това сме ние -  млади, амбициозни и изобретателни.

Нашата цел е да бъдем полезни на себе си и на училището, а нашите надежди са:  заедно да превърнем училището в желана територия на ученика! Дали е възможно...?!?! Труден въпрос, на който дори и най-големият оптимист би се затруднил да отговори. Но това, което можем да кажем ние е, че имаме много възможности, които се надяваме да не изпускаме.

Ако вече сме успели да привлечем вниманието ви, то потопете се спокойно в атмосферата на нашия оптимизъм и дано и вие повярвате, че заедно можем да  постигнем много. Тази наша организация има правото и задължението да действа в такова сътрудничество с училищното настоятелство, ръководството на училището и педагогическия съвет, че да съумее да направи по-приятно, и по-полезно времето, през което сме ученици на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 

НВО IV И VII КЛАС

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


СТАТУТ

на Ученическия съвет

при ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” - Монтана

I. Общи положения:

 1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците от ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана, да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.
 2. Изграждането на ученическия съвет е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище. 

ІІ. Обект на дейността на Ученическия съвет

 1. Учебно-възпитателния процес.
 2. Организиране  и активизиране на живота на учениците в училище.
 3. Познаване и спазване на правата и задълженията на учениците.
 4. Опазване на училищното имущество.


ІІІ. Цели на ученическия съвет при ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” - Монтана:

 1. Да обединява и представлява учениците от училището.
 2. Да дава гласност на проблемите на учениците.
 3. Да защитава правата и интересите на учениците.
 4. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общо училищния живот.
 5. Да съдейства за изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления и процеси в обществото.
 6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

ІV. Основни задачи

 1. Въз основа на цялостната учебно-възпитателна работа и посредством формите за активно участие в процеса на вземане на решения да се съдейства за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се обществени положения.
 2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за съзнателно и активно участие в училищния живот.
 1. Да се изгражда модел на демократично общество чрез прилагане на принципите на демократизацията при работа с ученическата общност.
 2. Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско съзнание и социално поведение.
 3. Да се създават подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на различните форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез класните ученически съвети.
 4. Съхраняване на традициите и утвърждаване на нови.
 5. Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения, на умения за работа в екип при реализиране на общозначими цели.

V. Изграждане на ученически съвети и процедура на избор:

 1. Членовете на Ученическия съвет се излъчват от класовете след провеждането на демократичен избор /анкета, явен избор, таен избор/.
 2. Членството в Ученическия съвет е доброволно. Съставът на ученическия съвет се определя от самите ученици, като в него се включват представители от всяка паралелка. Член на ученическия съвет може да бъде всеки, който желае да участва в реализирането на различни дейности.
 3. Така сформираният ученически съвет избира свое ръководство /председател,  заместник – председатели/ и работи на екипен принцип.
 4. Учениците могат да търсят съдействие от класните ръководители в процеса на избор на ученическия съвет и неговата дейност.
 5. Трима от членовете на ученическия съвет участват в работата на Педагогическия съвет при разглеждането на проблеми, свързани с учебно-възпитателния процес, социалното поведение и личностното развитие на младите хора, празниците и ритуалите в училище, извънучилищни дейности, масовия спорт и др.
 6. Всички длъжности в УУС имат мандат една учебна година.

  VІ. Дейности на Ученическия съвет при ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” - Монтана:
 1. Разрешават или участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
 1. Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическия съвет.
 2. Участват в организацията и провеждането на дейности на класа и общо училищни изяви.
 3. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.
 4. Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.
 5. Включват се в обучение, с оглед личностното развитие и формиране на организаторски умения.
 6. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.
 7. Инициират и участват в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители.
 8. Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

  VІІ. Взаимодействие на ученическия съвет с:
 1. класните ръководители и учители;
 2. училищното ръководство и Педагогическия съвет;
 3. родителските съвети по класове;
 4. психолога;
 5. училищното настоятелство;

VIІІ. Права и задължения:


Ученическите представители се ползват от следните права:

1.      Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между съучениците си, ученици и учители.

1.1.   Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред.

1.2.   Да избират участници-ученици в журито на училищните конкурси, състезания и други.

1.3.   Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

1.4.   Да защитават интересите на съучениците си пред ръководството и Педагогическия съвет

1.5.   Да избират трима от тях, които да присъстват на Педагогически съвет, когато се взема становище по обсъждане на въпроси и упражняване на правото си на глас.

2.      Ученическите представители са длъжни да изпълняват следните задължения:

2.1.   Да отговарят на изискванията на правилника, както всички останали ученици.

2.2.   Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи училищния живот.

2.3.   Да представят обективно и аргументирано становището на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

2.4.   Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

2.5.   Да търсят среща с учителите и с ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

2.6.   Да се събират поне веднъж в месеца, за да обсъдят актуални проблеми в училището и разработят позиция за тяхното разрешаване.

      В своята дейност училищния ученически съвет си сътрудничи с училищното настоятелство, като така се осъществява по-пълно взаимодействие между всички членове на училищната общност - ученици, учители и родители.

 

Училищния ученически съвет

 

Председател: Деа Ценова

Зам. - председател: Красимир Юриев

Протоколчик: Елица Любенова

Членове:

I А клас: Мария Тихолова

I Б клас: Алекс Кръстев

II А клас: Теодор Иванов

II Б клас: Алис Минчева

III А клас: Стефания Раденкова

III Б клас: Лидия Тодорова

III В клас: Кристия Антова

IV А клас: Преслава Псалтирова

IV Б клас: Симона Петрова

IV В клас: Радея Николова

V Б клас: Дария Петкова

V В клас: Иван Любенов

VI А клас: Борислав Антов

VI Б клас: Натали Цекова

VI В клас: Елица Любенова

VII А клас: Александра Николова

VII Б клас: Красимир Юриев

VII В клас: Деа Ценова

Страницата е обновена на 15.09.2023 г.