Ние сме  членовете  на Ученическия съвет в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” - Монтана.

Нашата основна задача е да стимулираме, събираме, обменяме, обединяваме и популяризираме  мненията и идеите на нашите съученици. Това сме ние -  млади, амбициозни и изобретателни.

Нашата цел е да бъдем полезни на себе си и на училището, а нашите надежди са:  заедно да превърнем училището в желана територия на ученика! Дали е възможно...?!?! Труден въпрос, на който дори и най-големият оптимист би се затруднил да отговори. Но това, което можем да кажем ние е, че имаме много възможности, които се надяваме да не изпускаме.

Ако вече сме успели да привлечем вниманието ви, то потопете се спокойно в атмосферата на нашия оптимизъм и дано и вие повярвате, че заедно можем да  постигнем много. Тази наша организация има правото и задължението да действа в такова сътрудничество с училищното настоятелство, ръководството на училището и педагогическия съвет, че да съумее да направи по-приятно, и по-полезно времето, през което сме ученици на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 

НВО IV И VII КЛАС

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


ПРАВИЛНИК
НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ

в III Основно училище „Д-р Петър Берон“  за учебната 2022/23 г.

Съгласно Наредба №13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интелектуалното образование, Приложение №6 към чл.17, ал.2 РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТИ
В сила от 11.10.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Ученическият училищен съвет е демократичен орган на ученическо самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процесите на взимане на решения, които се отнасят до ученическата общност. Той развива дейност съобразена с образователната и здравна програма, правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания и интереси на учениците.
  2. Изграждането на училищния съвет е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
  3. Училищния ученически съвет работи в съответствие със закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/, нормативните актове на МОН, училищния правилник, училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.
  4. УУС е под ръководството на учител консултант.
  5. Училищния ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, психолог и класните ръководители.
  6. При изпълнение на своите дейности, ученическия съвет взаимодейства с Педагогическия съвет на училището.
  7. Принципи на действие: демократичност, толерантност и инициативност.
  8. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.
  9. Ученическият училищен съвет се събира един път месечно.

ЦЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на ОВП в училище и издигане авторитета му посредством обединяване на усилията на ученици и учители, училищно ръководство, държавни и общински органи и законоустановените неправителствени органи и организации.

Участие в създаването и реализирането на образователни програми по проблемите на учениците в следните съдържателни аспекти: здравно образование, мирно решаване на конфликти и умения за водене на спор, превенция на зависимостите / наркомании, алкохол, тютюнопушене/, противодействие на агресията и превенция на трафика на хора.

  1. Създаване на благоприятна обстановка в училище, способстваща за  развитие на психическото и физическото здраве на децата.
  2. Повишаване привлекателността на училището.
  3. Да обединява и представлява учениците от училището.
  4. Да дава гласност на проблемите на учениците.
  5. Да защитава правата и интересите на учениците.
  6. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общо училищния живот.
  7. Да съдейства за изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления и процеси в обществото.
  8. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

ИЗГРАЖДАНЕ

Право на участие в ученическия съвет на училището имат ученици на възраст до 18 г., които са избрани от класа си и притежават:

1/ лидерски качества и креативност;

2/ организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи;

3/ умения да изразяват и защитават общото мнение, дори то да е в противоречие с личното им мнение;

4/ готовност за поемане на отговорност.

  1. Членовете на Ученическия съвет се излъчват от класовете след провеждането на демократичен избор /анкета, явен избор, таен избор/.
  2. Ученическия съвет на училището включва председателите на ученическите съвети на всяка паралелка и се ръководи от председател и  заместник-председател.
  3. Председателя на УУС се избира  от членовете на съвета по ред, определен в съответния правилник.
  4.    В своята дейност учениците се подпомагат от педагогическия съветник, представител на училищното настоятелство, които координират и подпомагат работата му и класните ръководители в процеса на избор на училищния ученически съвет.
  5. Трима от членовете на ученическия съвет участват в работата на Педагогическия съвет при разглеждането на проблеми, свързани с учебно-възпитателния процес, социалното поведение и личностното развитие на младите хора, празниците и ритуалите в училище, извънучилищни дейности, масовия спорт; участват в състава на координационния съвет за превенция на училищния тормоз.
  6. По преценка на Директора на училището председателят и заместник- председателя на Ученическия съвет могат да участват в заседание на педагогическия съвет с право на глас.
  7. Всички длъжности в УУС имат мандат една учебна година.

 

 1. УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.    УУС се ръководи от Председател, който заема поста в продължение на една година.
(1) Всеки ученик от V до VІІ клас може да подаде своята кандидатура за Председател.
(2) За Председател не може да бъде избран ученик с направени многобройни извинени и над пет неизвинени отсъствия, с успех по-нисък от Мн. добър 5.00 и с поведенчески проблеми.
(3) Председателят се избира в началото на учебната година с явно гласуване на УУС и при наличие на 51% от гласувалите „за“ от присъстващите членове на УУС.
(4) В случай на отстраняване на Председателя от длъжност /оставка или неспособност да изпълнява служебните си задължения/, поста му заема Заместник-председателят.
(5) Председателят на УУС има право да присъства на педагогически съвет само при покана от председателя на съвета и задължително в случаите, когато се разглежда преместването на ученик в друго учебно заведение.
(6) Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник, член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.
2.    УУС избира един заместник-председател, който заема поста в продължение на една учебна година.
(1) Всеки ученик може да подаде своята кандидатура за заместник- председател,ако е ученик от 5 до 7 клас.
(2) Изборът на заместник-председател се извършва в началото на всяка учебна година чрез явно гласуване.
(3) За избирането на Заместник-председател важат същите условия както т.1.,ал.2.
3. Председателят на УУС е длъжен:
1. да спазва Правилника за работа на УУС;
2. със своите действия да работи за престижа на УУС и на училището;3. да ръководи дейността на Общото събрание на УУС;
4. да работи по предварително приет от УУС план и актуализира своевременно дейността на УУС съобразно нови идеи и предложения или нови обстоятелства, касаещи учениците.
5. да контролира спазването на реда при провеждане на заседания на УУС;
6. да утвърждава работата в екип и поощрява дейността на членовете на УУС с морални награди;
7. да представлява УУС на обществени форуми и популяризира неговите инициативи;
8. да се отчита за дейността на УУС пред Педагогическия съвет и ръководството.
Права и задължения на заместник-председателите на УУС:
1. Заместник-председателят има право:
(1) да замества Председателя на УУС в негово отсъствие при участие в различни мероприятия и заседания на УУС;
(2) да участва в ръководството на дейността на УУС;
(3) да предлага и организира мероприятия на УУС съгласно целите на УУС и плана за работа;
(4) да дава мнения и предложения пред училищното ръководство по въпроси, които се отнасят до организирания живот на учениците, съгласно плана и Правилника за работа на УУС;
(5) да търси съдействието и подкрепата на педагогическото ръководство и колектив за реализиране на дейностите и решенията на УУС.

 1. Заместник-председателят е длъжен:
 2. да спазва Правилника за работа на УУС;
 3. със своите действия да работи за престижа на УУС и на училището;
 4. да контролира спазването на реда при провеждане на заседания на УУС;
 5. да съгласува своите действия с Председателя на УУС и да се отчита пред него за дейността си.

Права и задължения на членовете на УУС:
1. Членовете на УУС имат право:
(1) да внасят предложения за промени в структурата и функциите на УУС на Общите събрания.
(2) да приемат, допълват и коригират Правилника на УУС по време на Общо събрание в началото на всеки мандатен период;
(3) да търсят съдействието и подкрепата на педагогическото ръководство и колектив за реализиране на дейностите и решенията на УУС;
(4) да внасят предложения за инициативи, както и да участват в тяхното осъществяване;
(5) да присъстват по желание на заседания на УУС, ако имат конкретна идея за обсъждане.
2. Членовете на Ученическия съвет са длъжни:
(1) да спазват Правилника за работа на УУС;
(2) със своите действия да работят за престижа на УУС;
(3) да присъстват на Общите събрания на УУС, освен в случаите, когато имат
      извинителна причина;
(4) да съгласуват и информират за своите действия Председателя на УУС и
Председателите на комисии;
(5) да бъдат осведомени по въпросите, свързани с целите и предмета на дейност на УУС;
(6) да информират учениците в училището за подготвяните инициативи и тяхното реализиране;
(7) да поемат отговорност за всяка планирана инициатива и да се ангажират с нейното осъществяване според възможностите си.

 

Етичен кодекс
 Следният Етичен кодекс има за цел да гарантира ефективната и безпрепятствена работа на Ученическия съвет. Всеки член следва да го спазва. При незачитане на заложените в Етичния кодекс правила, всеки член бива санкциониран спрямо Наказателния кодекс на Ученическия съвет и установените норми и правила в него.
(1) Всеки член на Ученическия съвет по време на Общо събрание или среща на комисията, в която участва, трябва:
1.1 Да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не нанася телесни повреди на друг член на Ученическия съвет.
1.2 Да изразява мнение или да дава предложение, ако му е дадено правото на реплика. Ако има членове на Ученическия съвет, които не са съгласни с репликата, имат право на дуплика.
1.3 Да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове на Ученическия съвет.
1.4 Да базира взаимоотношенията си с останалите членове на база на взаимопомощ и сътрудничество.
1.5 Да спазва задължителен формален етикет на Общо събрание.
1.6 Да не разпространява информация за предстоящи събития и инициативи на Ученическия съвет, ако те все още не са одобрени.
1.7 Да не злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет.
(2) Процедура за отстраняване на член на Ученическия съвет:
2.1 Всеки член на Ученическия съвет може да бъде предложен за изключване от председателя.
2.2 Предложението се разглежда от всички членове на УУС.
(3) Процедура за отстраняване на член на Управителния съвет:
3.1 Председателят и заместник-председателят на Ученическия съвет могат да бъдат предложени за изключване от всеки член на Ученическия съвет след предварителна обосновка на предложението. Гласува се на Общо събрание, като всеки член има право на един глас. Решение се счита за взето, когато 2/3 от гласовете са в полза на едната страна.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.  УУС работи по приет от него и съгласуван с Директора на училището годишен план.
(1). Годишният план на УУС е съобразен с План за дейността на училището.
(2). Годишният план на УУС се приема всяка година на заседание на
       ученическия съвет.
(3). Работни планове, програми и комисии се изготвят и сформират за всяка
     отделна инициатива.
(4). Разпределението на дейностите и инициативите се извършва по класове, групи от отговорници, участващи в УУС или отделни ученици, веднага след приемането на годишния план на УУС или при възникнали нови дейности.
(5). Всеки месец на заседание на УУС ангажираните с изпълнението на определени дейности ученици отчитат извършената работа.
(6). В края на I и II учебен срок отговорните за изпълнението на задачите отчитат дейността си пред УУС, а Председателят обобщава, отчита и прави оценка на цялостната дейност в края на учебната година пред УУС.
(7). УУС се свиква в първия четвъртък от месеца, а при необходимост от спешни решения или изпълнение на нови задачи и повече от веднъж месечно.
(8). В работата на УУС като гост може да участва и Директора на училището.

VI. ФУНКЦИИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ

 1. Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училище.
 2. Разрешават или участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
 3. Участват в организацията и провеждането на дейности на класа и общо училищни изяви.
 4. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.
 5. Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.
 6. Прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно    начините на упражняване на правата на учениците.
 7. Мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
 8. Участва в изработването на правилника на училището.
 9. Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
 10. Подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общо училищните изяви.
 11. Работи по проекти съвместно с другите ученици, учители, училищното ръководство и родителите.
 12. На ниво клас/паралелка УУС:
 13. Участва при изработване на годишния план за часа на класа за отделната паралелка и координира разработването на плановете за часа на класа между паралелките в класа в интерес на развитието на всеки ученик
 14. Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление.
 15. Организира провеждането на дейностите на паралелките.
 16. Координира дейностите с другите паралелки и класове в общо училищните изяви.
 17. Организира и координира работата по проекти на паралелките, на класовете и на училището като общност.
 18. Участва при защитата на правата и интересите на учениците от паралелката/класа пред класните ръководители, училищното ръководство, педагогическия съвет и родителите.
 19. На ниво училище УУС:

(1) Прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините на упражняване на правата на учениците.
(2) Мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
(3) Участва в изработването на правилника на училището.
(4) Участва при обсъждането на нормативни актове, свързани с децата.
(5) Дава мнение при създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата.
(6) Участва при реализирането на национални кампании и инициативи за популяризиране на правата на децата учебния процес или на извънкласните дейности.
(7) Подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общо училищните изяви.
(8) Работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното ръководство и родителите.

 1. В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:

1/ Следване на традициите  на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” - Монтана
2/ Демократичност
3/ Толерантност
4/ Инициативност

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ

Ученическите представители се ползват от следните права:
1.  Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между съучениците си, ученици и учители.
2.  Да предлагат на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки  за подобряване на образователно-възпитателния процес.
3.  Да изразяват позиция по всички въпроси отнасящи се до училищния живот.
4.  Да защитават позициите на съучениците си пред ръководството и Педагогическия съвет.
5.  Да участват в благотворителни и дарителски акции, културни прояви и други дейности, свързани с провеждане на национални и регионални кампании като например „Българската Коледа“, „Великденска благотворителност“.
Ученическите представители са длъжни:
1.  Да отговарят на изискванията на правилника за дейността на училището,  както всички останали ученици.
2.  Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи училищния живот.
3.  Да представят обективно и аргументирано становището на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.
4.  Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.
5.  При наложена административна санкция от училището биват изключвани от  ученическия училищен съвет.
6.  Да търсят среща с ръководството, педагогическия съветник и учителите в  училище винаги, когато възникне важен за училището проблем.
7.  Да се събират поне веднъж в месеца, за да обсъдят актуални проблеми в училището и разработят позиция за тяхното разрешаване.

VIII.    ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ НАРЕДБИ
1.  Правилника влиза в сила след приемане на заседание на ПС с Протокол № 16 от 13.09.2022 г.
2.  Изменение и допълнение на правилника може да настъпи при промяна на нормативните разпоредби, регламентиращи ученическото самоуправление.

Състав на училищния ученически съвет

Председател: Рая Красимирова Иванова
Зам. - председател: Кристина Георгиева Георгиева
Членове:
I А клас: Теодор Иво Иванов
I Б клас: Алис Свилен Минчева
II А клас: Стефания Иванова Раденкова
II Б клас: Лидия Тодорова Тодорова
II В клас: Кристия Тодорова Антова
III А клас: Преслава Венелинова Псалтирова
III Б клас: Симона Ивайлова Петрова
III В клас:ДеянМартиновПетров

IV А клас: Анна Пламенова Валентинова
IV Б клас: Яна Иванова Когиева
IV В клас: Константин Светлозаров Такворов
V A клас: Ивелин Цветин Ненов
V Б клас: Рая Даниел Кирилова
V В клас: Елица Любомирова Любенова
VI А клас: Александра Пламенова Николова
VI Б клас: Яна Яворова Якимова
VI В клас: Деа Петрова Ценова
VII А клас: Рая Момчил Георгиева
VII Б клас: Рая Красимирова Иванова
VII В клас: Кристина Георгиева Георгиева
VII Г клас: Димитър Ивайло Спасов

 

Страницата е обновена на 20.09.2022 г.