Училището разполага с уютни, слънчеви и добре оборудвани стаи, които осигуряват позитивна среда на обучение. Изцяло обновени класни стаи за първокласниците и частично за по-големите ни възпитаници.


РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН

Самоподготовката на учениците в условията на целодневно обучение заема важно място в образователно-възпитателния процес, защото тя не само допринася за правилното усвояване на учебното съдържание, но и съдейства за формиране на самостоятелни навици, развиване на умения и не на последно място – създава възможности за конструктивно съревнование чрез стимулирането на любознателността и стремежа към изява у учениците и толерантно взаимодействие чрез усъвършенстването на комуникативните способности и умението за общуване. За самоподготовката на нашите първокласници се грижат начални учители с богат педагогически опит. За отдих и спорт има обособен кът.

Училището предлага още занимални, в които учениците от І - VІІ клас подготвят уроците си за следващия ден, разделени в две полуинтернатни групи. Занятията се водят от преподаватели - специалисти с дългогодишен опит в преподавателската професия.       

Столовата е изцяло обновена и предлага приятна обстановка за закуска.  Обособено е и помещение за обяд на възпитаниците ни, които са на целодневно обучение.

              Лекарски кабинет,в който се извършват медицински прегледи и при нужда се дава първа медицинска помощ.Тук се събират и групите по санпост към училището (групи, обучени да оказват първа помощ на пострадали хора).

Логопедичен кабинет
        Основната му дейност е работа с деца и ученици, имащи езиково-говорни нарушения от училището и подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, включени в интегрирано обучение.

Училището разполага с два компютърни кабинета. Модерно оборудвани, включени в мрежа и с постоянен достъп до Интернет, те дават възможност за овладяване и практическо приложение на динамично развиващите се технологии от всички ученици.

 

Физкултурният сектор разполага с голям  и два малки физкултурни салона и спортни площадки

Стимулираща и подкрепяща среда.