ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСА ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ТУК

 

Г Р А Ф И К
за консултиране на родители и ученици и водене на задължителната училищна документация от ръководителите на групите на целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД) през учебната 2023/2024 година

ТУК

Страницата е обновена на 15.09.2023 г.