ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Чл. 45 Задължениянаучениците

 

(1) Ученикът е длъжен:

     1. Да изпълнява съвестно учебните си задължения, определени с ППЗНП, Правилника за дейността на училището /ПДУ/ и инструктажите за безопасност.

2. Да спазва ПДУ, нормите на поведение в училището и обществото и законите на страната.

3. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.

4. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.

а) блузи, поли, панталони – с нормална дължина (без къси панталони и много къси поли);

б) обувки – удобни, подходящи за възрастта;

в) без червило и грим.

5. Да носи униформеното облекло и другите отличителни знаци на училището при провеждането на тържества и официални празници. По желание на учениците униформеното облекло може да се носи и по време на учебни занятия.

6.  Да изразява почит и уважение към учителите.

7. Да изпълнява нарежданията на класния ръководител и на директора в срок за представяне на документи, извикване на родителите в  училището, възстановяване на нанесени училищни щети и други подобни.

8. Да носи необходимите за учебния ден учебни пособия - учебници, учебни помагала, тетрадки, материали по ДТИ и изобразително изкуство и др.

9. Да посещава часовете по ФВС със спортно облекло и обувки; освободените по лекарско предписание ученици не участват, но присъстват в часовете /ако в лекарското предписание не е упоменато друго изискване/.

10. Да идва на училище с ученическа книжка и лична карта.

11. Да носи личната си карта извън училище.

12. Да представя ученическата си книжка на учителя след изпитване и/или при поискване от класния ръководител,  учителя или директора.

13. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие.

14. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.

15. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя.

16. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.

17. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

18. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

19. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището.

 

 (2) Ученикът не може

1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

2. Да употребява наркотични средства и алкохол, да носи цигари в училище, както и да пуши.

3. Да се занимава с хазарт в училище или с електронни игри в района на училището.

4. Да участва в политически партии и организации до навършване на 18 години.

5. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.

6. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

 7. Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях.

8. Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

 Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия, се наказва съгласно ППЗНП.

 9. Да носи в училище ненужни предмети, вещи и спортни принадлежности, които не се изискват за  учебните занятия.

10. Да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици.

11. Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.

12. Да влиза в други кабинети, учебни стаи и работилници, както и в учителската стая в учебно и извънучебно време. При нужда се обръща към дежурния учител или към прислужника на съответната класна стая или етаж.

13. Да напуска класните стаи или кабинети по време на учебен час без разрешението на учителя.

14. Да работи на машини без разрешение на учителя извън обсега на възложената му работа.

15. Да напуска учебните работилници без разрешение на съответния учител.

16. Да изнася от учебните работилници инструменти и материали, както и да внася такива без разрешение на учителя.

17. Да влиза в пререкание с учителите и с помощният персонал.

18. Да консумира семки в училище. Ученикът няма право да консумира закуски, плодове и напитки в коридорите,  работилниците и физкултурните салони. Закусването и консумирането на безалкохолни напитки да става на определените за това места, като всички отпадъци се хвърлят в кошчетата за отпадъци.

19. Да извършва противообществени прояви и деяния, с които уронва престижа на училището и нарушава законите на страната.

20. Да нарушава общоприетите ред и дисциплина в училището.

21. Да уврежда училищното, общинското и обществено имущество.

а/ Счупен стъклопакет се възстановява от ученика до края на деня. При неустановен извършител, стъклопакетът се възстановява до края на деня от целия клас;

б/ Счупена маса/чин/стол се възстановява от ученика /ремонтира или доставя нов/а/. При неустановен извършител, се възстановява от целия клас;

в/ Повредена фасада или стена в класната стая се възстановява от ученика със собствени средства и труд. При неустановен извършител, се възстановява от целия клас;

 22. Да организира, участва и пропагандира партийно-политическа, религиозна или противодържавна дейност в училище.

23. Да отказва изпълнение на учебните си задължения, предвидени в учебните планове и програми.

24. Да се обучава в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак и има извънбрачни раждания.

25. Учениците от І-ІV клас да  напускат двора на училището по време на учебни занятия и междучасията.

(3) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.

        Чл. 46 Влизането и излизането от училище  да става организирано и само през определените за това входове, в съответствие с изискванията на Правилника за пропускателен режим.

      Чл. 47 Учениците посрещат влизането на учителя в клас със ставане на крака.

      Чл. 48 Учениците дежурят в клас по двама и по една седмица. Дежурните ученици се явяват 20 минути преди започване на първия учебен час за изпълнение на задълженията си.

      Чл. 49 Дежурните ученици преди учебните занятия и след завършването им изтриват дъските и проверяват стаята за учебна работа. През междучасието вътрешният дежурен изтрива дъската и следи за реда и хигиенните изисквания на учениците. Външният дежурен подпомага вътрешния дежурен.

         Чл. 50 Дежурните ученици изискват от всички ученици да спазват правилата за вътрешния ред, като при отказ или нарушение на същите съобщават на дежурния   учител или на класния ръководител.

      Чл. 51 В междучасието дежурните ученици отварят първия прозорец за проветряване на класната стая, като вземат мерки за опазване на стъклопакетите и имуществото. При нанесени щети информират дежурния учител или  класния ръководител.

      Чл. 52 Дежурните ученици носят отговорност за гъбата и при изгубване на същата я възстановяват на следващия ден.

      Чл. 53 След последния час дежурните ученици изтриват  дъската, предават забравени вещи на дежурния прислужник, затварят прозорците и последни напускат класната стая.

      Чл. 54 Учениците от VІІ и VІІІ клас дават дежурство по коридорите по график, утвърден от директора.

Чл. 55 (1) За виновно неизпълнение на задълженията си, съгласно ЗНП, ППЗНП/чл. 139/ и този правилник, учениците се наказват със:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.

    (2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказание по ал. 1, на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл. 56. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Мерките по чл. 139, ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП.

Чл. 57 (1) Наказанията и мерките са срочни.

(2) Срокът на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 и 4 от ППЗНП е до края на учебната година, а по чл. 139, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от ППЗНП се определя в заповедта за налагането му.

(3) Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(4) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя в заповедта за налагането й.

Чл. 58 (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 от ППЗНП се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

    (3) Наказанията по чл. 139, ал. 1 от ППЗНП може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия.

1. По т. 1 – за 5 неизвинени отсъствия

2. По т. 2 – за 10 неизвинени отсъствия

3. По т. 3 – за 15 неизвинени отсъствия

4. По т. 4 – за над 15 неизвинени отсъствия

 (4) Мярката по чл. 139, ал. 4 от ППЗНП не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

(5) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

(6) Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 от ППЗНП се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

Чл. 59 (1) Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП се налага със заповед на директора, а по чл. 139, ал. 5 и 6 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 60 (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5,  директорът - за наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 61 (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл. 62 (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка и в характеристиката на ученика.

(3) Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП се обявява от класния ръководител пред класа.

Чл. 63 (1) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3 от ППЗНП за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 от ППЗНП за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 139, ал. 5 от ППЗНП.

Чл. 64 (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 65 (1) За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището, по предложение на педагогическия съвет, определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.

(2) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

    (3)  Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

Чл. 66 (1)  За допуснатите отсъствия по чл. 136 и 137 от ППЗНП класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

(2)  Броят на отсъствията на ученика по чл. 136 и 137 от ППЗНП се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

    Чл. 67 Клаузите, отнасящи се до правата и задълженията на учениците, се разглеждат на родителски срещи – индивидуални, групови, общи.