ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

(извадка от ПДУ)

Чл. 58. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес. В училището са създадени условия за спазване правата на ученика, залегнали в ЗПУО.
Чл. 59. Учениците имат следните права:
1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда.
2. Да бъдат приемани като активни участници в образователния процес.
3. Да избират училището и профила, да избират между учебните предмети или
модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове.
4. Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
5. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
6. Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия.
7. Да участват в проектни дейности.
8. Да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове.
9. Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при
решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план.
10. Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.
11. Да получават от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности.
12. Да получават от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.
13. Да получават индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си педагогически потребности.
14. Да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности.
15. Да се обучават и възпитават в здравословна и сигурна среда, както и да получават защита при накърняване на правата и достойнството му.
16. Да се ползват от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт.
17. Да дават мнение и писмено предложение/я/ до Директора по отношение организацията и провеждането на цялостната дейност на училището.
18. Да ползват безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от Директора.
19. Да бъдат поощряван с морални или материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност.
20. Да участват, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

21. Да получават безплатно /еднократно/ учебници за І – VII клас.
22. Да отсъстват до 3 дни в една учебна година по домашни причини след одобрено от класния ръководител заявление /по образец/ от родителите му.
23. Да отсъстват до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на подадено заявление /по образец/  от родителя.
24. Да отсъстват от училище след представен документ от извънучилищен клуб, в който членува;
25. Да преминават от дневна форма на обучение в индивидуална форма при спазване на чл. 259, ал.1 от ЗПУО .
Чл. 60. Учениците имат право на обща подкрепа за личностно развитие, която включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;
3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън
редовните учебни часове;
5. консултации по учебни предмети;
6. кариерно ориентиране на учениците;
7. занимания по интереси;
8. библиотечно-информационно обслужване;
9. грижа за здравето;
10. поощряване с морални и материални награди;
11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното
поведение;
12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
13. логопедична работа.
Чл. 61. (1) При необходимост училището осигурява допълнителната подкрепа за
личностно развитие, която включва:
1. работа с ученик по конкретен случай;
2. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
3. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя и на ученици:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът, формите на обучение и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план, изготвен от екип, определен със заповед на директора.
Чл. 62. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:
1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 63.  Задължения на учениците
(1) Ученикът е длъжен:
1. Да изпълнява съвестно учебните си задължения, определени със ЗПУО, Правилника за дейността на училището /ПДУ/ и инструктажите за безопасност.
2. Да спазва ПДУ, нормите на поведение в училището и обществото и законите на страната.
3. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.
4. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.
* В сградата не се допускат: ученици с много къси панталони, много къси поли; с подчертано предизвикателно облекло (потници, прозрачни блузи и др.), неподходящи аксесоари и прически, с предизвикателен грим.
* Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
6.  Да изразява почит и уважение към учителите.
7. Да изпълнява нарежданията на класния ръководител и на директора за представяне на документи в срок, извикване на родителите в  училището, възстановяване на нанесени училищни щети и други.
8. Да присъства и да участва в учебните часове и занимания.  Да носи необходимите за учебния ден учебни пособия - учебници, учебни помагала, тетрадки, материали по ТП и изобразително изкуство и др.
9. Да посещава часовете по ФВС със спортно облекло и обувки; освободените по лекарско предписание ученици не участват, но присъстват в часовете /ако в лекарското предписание не е упоменато друго изискване/.
10. Да идва на училище с лична карта.
11. Да носи личната си карта извън училище.
12. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.
13. Да не използва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебните часове.
14. На учениците се забранява да ползват записващи устройства, да заснемат своите съученици, да създават и разпространяват снимкови, аудио и видео материали, накърняващи честта и достойнството на учениците, учителите и училището.
15. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.
16. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
17. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.
18. Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището.
19. Учениците са длъжни да са в училище 15 мин преди започване на учебните часове с необходимите учебни пособия, добре подготвени и подходящо облечени.
20. В началото на учебния ден учениците изключват телефоните или ги оставят на безшумен режим на съхранение при учителя на определено за това място. Не ги използват по време на учебния ден без разрешение на учителя.
* При неспазване на задължението, учителят взема телефона и го предава на кл. ръководител. Той от своя страна го връща на родител.

21. Храненето да се осъществява само по време на голямото междучасие. Ученикът се храни само на определените за тази цел места – стол, бюфет, двор. Не се внасят храни и напитки по етажите на сградата и кабинетите.
* Закъснение за първия учебен час до 20 мин.се счита за 1/2 неизвинено отсъствие, а за повече от 20 мин.– цяло неизвинено отсъствие. При три такива за седмицата, класният ръководител уведомява родителя.
22. В училище не се допускат ученици във видимо недобро здравословно състояние.
23. Ученик, който създава пречки при и по повод изпълнение на служебните задължения на учителя или възпрепятства работата на другите ученици при самоподготовката им, ще бъде отстраняван от ГЦОУД.
(2) Ученикът не може:

  1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини. Отсъствие на ученик

от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.
2. Да употребява наркотични средства, опиати и алкохол, да носи цигари в училище, както и да пуши.
3. Да се занимава с хазарт в училище или с електронни игри в района на училището.
4. Да участва в политически партии и организации до навършване на 18 години.
5. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.
6. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.
 7. Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях.
8. Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.
 * Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия, се наказва съгласно ЗПУО.
 9. Да носи в училище ненужни предмети, вещи и спортни принадлежности, които не се изискват за  учебните занятия.
10. Да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици.
11. Да влиза в други кабинети, учебни стаи и работилници, както и в учителската стая в учебно и извънучебно време. При нужда се обръща към дежурния учител или към помощния персонал на съответната класна стая или етаж.
12. Да напуска класните стаи или кабинети по време на учебен час без разрешението на учителя.
13. Да влиза в пререкание с учителите и с помощния персонал.
14. Да извършва противообществени прояви и деяния, с които уронва престижа на училището и нарушава законите на страната.
15. Да нарушава общоприетите ред и дисциплина в училището.
16. Да уврежда училищното, общинското и обществено имущество.
а/ Счупен стъклопакет се възстановява от ученика до края на деня. При неустановен извършител, стъклопакетът се възстановява до края на деня от целия клас;
б/ Счупена маса/чин/стол се възстановява от ученика /ремонтира или доставя нов/а/. При неустановен извършител, се възстановява от целия клас;
в/ Повредена фасада или стена в класната стая се възстановява от ученика със собствени средства и труд. При неустановен извършител, се възстановява от целия клас;
17. Да организира, участва и пропагандира партийно-политическа, религиозна или противодържавна дейност в училище.
18. Да отказва изпълнение на учебните си задължения, предвидени в учебните планове и програми.
19. Да се обучава в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак и има извънбрачни раждания.
20. Учениците от І-ІV клас да  напускат двора на училището по време на учебни занятия и междучасията.
21. Да подправя или унищожава училищната документация.

(3) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник  е нарушение на училищната дисциплина.
Чл. 64. Влизането и излизането от училище  да става организирано и само през определените за това входове, в съответствие с изискванията на Правилника за пропускателен режим.
Чл. 65. Учениците дежурят в клас по двама и по една седмица. Дежурните ученици се явяват 20 минути преди започване на първия учебен час за изпълнение на задълженията си.
Чл. 66. Дежурните ученици преди учебните занятия и след завършването им изтриват дъските и проверяват стаята за учебна работа. През междучасието вътрешният дежурен изтрива дъската и следи за реда и хигиенните изисквания на учениците. Външният дежурен подпомага вътрешния дежурен.
Чл. 67. Дежурните ученици изискват от всички ученици да спазват правилата за вътрешния ред, като при отказ или нарушение на същите съобщават на дежурния   учител или на класния ръководител.
Чл. 68. В междучасието дежурните ученици отварят първия прозорец за проветряване на класната стая, като вземат мерки за опазване на стъклопакетите и имуществото. При нанесени щети информират дежурния учител или  класния ръководител.
Чл. 69. Дежурните ученици носят отговорност за гъбата и при изгубване на същата я възстановяват на следващия ден.
Чл. 70. След последния час дежурните ученици изтриват  дъската, предават забравени вещи на дежурния прислужник, затварят прозорците и последни напускат класната стая.
Чл. 71. Учениците от VІІ  клас дават дежурство по коридорите по график, утвърден от Директора.
Чл. 72 . За неизпълнение на задълженията си, за нарушение на дисциплината и погазване правилата на доброто общуване учениците могат да бъдат санкционирани с наказанията, предвидени в чл.199, ал. 1 от ЗПУО и/или мерките по чл. 199, ал. 3 и 4 на
същия.
(1) За нарушение на дисциплината и правилата на доброто поведениe се считат следните провинения:
1. системни закъснения за час над 15 на срок;
2. безпричинни отсъствия от часове;
3. безотговорно отношение, вандализъм или кражба на училищното имущество;
4. измама в училищната документация;
5. тютюнопушене в сградата и района на училището;
6. употреба на алкохол и наркотици;
7. различни форми на проявено насилие и агресия;
8.създаване пречки на преподавателя при изпълнение на служебните му ангажименти;
9. използване на мобилно устройство в учебен час , без разрешение на учител.
10. обидни изказвания, ругатни, подигравки и епитети, унижаващи достойнството, или провокативно поведение;
11. неспазване на реда в стола;
12. неуважително отношение към преподавател или друг служител на училището;
13. облекло и вид, които не са подходящи за училището.
* Преди предприемане на действия за налагане на санкции, класният ръководител или друг педагогически специалист изслушва ученика, проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, сигнализира за проблема и насочва ученика към работа с психолог или УКПППМН. 
(2) При предлагане за налагане на санкция се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.
Чл. 73. (1) За неизпълнение на задълженията си по този правилник, на учениците могат да се налагат следните санкции:

1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - се прилага за ученици, навършили 16 години.
(2) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.
(3) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(4) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник, освен наказание по ал. 1, на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
(5) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.
Чл. 74. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.
(2) Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище“  не се налагат на учениците от начален етап.
(3) Санкциите от чл. 199, ал. 1, т.3 и т. 4 се налагат за тежки и системни нарушения.
(4) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
Чл. 75. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите по чл. 199, ал.1, т. 2,3,4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на II учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
(4) Срокът на мярката по чл. 199, ал. 1 се определя в Заповедта за налагането й.
Чл. 76. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със Заповед на Директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със Заповед на Директора по предложение на ПС.
(2)  Мярката по чл. 73 , ал. 2 се налага със Заповед на Директора.
(3) Санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия:
1. за 5 неизвинени отсъствия – писмено уведомяване на родителите;
2. за 10 неизвинени отсъствия – забележка;
3. за 15 неизвинени отсъствия – преместване в друга паралелка в същото училище;
4. за 20  неизвинени отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище;
5. за 25 неизвинени отсъствия - преместване в друго училище;
6. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение се прилага за ученици, навършили 16 години.
(4) Срокът на мярката по чл. 199 от ЗПУО се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.
(5) Видът и срокът на мерките по чл. 199 от ЗПУО се определят, като се отчитат и възможностите на училището.
Чл. 77. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.
(2) За откриване на процедура за налагане на санкциите по чл.199, ал. 1 директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 – и съответните териториални структури за Закрила на детето.
 (3) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице.
(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагането на санкцията при условия и по ред, определени с ДОС за приобщаващото образование.
(5) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.
(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.
(7) Преди налагане на наказанията по чл. 199, ал. 1, т. 2 - 5 от ЗПУО задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.
(8) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 се определят с ДОС за приобщаващото образование.
Чл. 78. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането и.
(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването и на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на РУО.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по чл. 259, ал. 2, т. 1,2,3 и 5 от ЗПУО.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно-процесуалния кодекс.
 Чл. 79. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика санкции и мерки.
(2) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в бележника за кореспонденция  на ученика.
(3) Наложената санкция по чл. 199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО се обявява от класния ръководител пред класа.
Чл. 80. (1) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със Заповед на Началника на РУО.
(2) При налагане на мярката по чл. 68, ал. 3 от ПДУ  за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.
 (3) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 199, ал. 1, т. 3, 4 и 5 за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.
(4) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не са наложени санкции по чл. 199 от ЗПУО.
Чл. 81. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите по чл. 199, ал. 1, т. 2 и т. 4 той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.
Чл. 82. (1) За ученик, обучаван в дневна или вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, Директорът на училището, по предложение на педагогическия съвет, определя със Заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.
(2) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.
(3)  Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.
Чл. 83. (1)  За допуснатите отсъствия по неуважителни причини класният ръководител своевременно  и писмено уведомява родителя или настойника на ученика.
(2)  Броят на отсъствията на ученика се отбелязват  в електронния дневник на класа.
Чл. 84. Клаузите, отнасящи се до правата и задълженията на учениците, се разглеждат на срещи с родителите – индивидуални, групови, общи.

 

 

Страницата е обновена на 16.09.2022 г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

КОНСУЛТАЦИИ

 

ГРАФИК КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 

НВО IV И VII КЛАС

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА