СЪОБЩЕНИЕ

Свободни места за прием на учениц в III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана за учебната 2021/2022 година ТУК

Публикувано на 26.07.2021 г.

СПИСЪК
НА ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ТУК

Публикувано на 07.07.2021 г.

 

С П И С Ъ К
с класираните ученици за прием в I клас за учебната 2021/2022 г. на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана

ТУК

Публикувано на 18.06.2021 г.

 

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС:

При по-голям брой кандидати за прием в пети клас за учебната 2021/2022 год. от обявените места в III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана се прилагат следните критерии за подбор:
· Деца, живеещи в района на училището.
· Деца на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО;
· Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
· Завършен 4 клас в III ОУ „Д-р Петър Берон“;
· Завършен 4 клас в друго училище;
· Деца на служители, работещи в училището;
· Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със СОП към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Монтана;
· Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди.

В паралелките ще бъдат приети ученици от други училища при наличие на свободни места.

КЛАСИРАНЕ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление от родител по образец
2. Удостоверение за завършен начален етап на образование –копие


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;
2. Удостоверение за преместване –ако се налага;
3. Заявление за записване (по образец на училището);
4. Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;
5. Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);
6. Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза ако детето е със специални образователни потребности;

ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. В ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана; ТУК
2. Утвърден График на дейностите за прием в І клас за 2021/2022 г. ТУК
3. Карта – райони ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас ТУК (разпечатва се двустранно)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК ТУК (разпечатва се двустранно)

Обновено на 18.05.2021 г.

Критерии
за класиране на ученици,  подали заявление за включване в ГЦОУД 5 -7 клас,
.

  1. С предимство се ползват ученици от 5 клас;
  2. В групата се приемат ученици с по-нисък успех, които срещат трудности в усвояването; на учебния материал и имат пропуски в овладяването на знанията;

3. Ученици с доказан процент на инвалидност – СОП;

4. Ученици, настанени в ЦНСТ и/или в приемни семейства;

5. Ученици от многодетно семейство;

6. Ученици -   полусирак;

7. Ученици с проблеми в дисциплината в училище или регистрирани в КБППМН / ДПС;

8. Ученици при двама работещи на трудов договор родители, които нямат възможност ежедневно да им помагат в обучението;

9. Ученици -  билингви / друг етнически произход;

10. Деца на бежанци, установили се на територията на Община Монтана.