Уважаеми родители,


Информираме Ви, че кампанията по приема на ученици за І клас

за учебната 2022/ 2023 г. ще стартира от 01.06.2022 г.


С избора на училище Вие избирате път за вашето дете. Път, който ще му позволи да придобие знания и умения и ще му помогне да реализира мечтите си. Трето основно училище „Д-р П. Берон” е общност. Общност с традиции и ценности; училище, което може да открие талантите и да развие възможностите на вашето дете.Квалифицирани и всеотдайни учители ще хванат ръката му, за да го поведат по пътя на знанието и да го направят уверен и можещ млад човек.
Благодарим на всички кандидати за проявения интерес и признанието за качеството на образование в нашето училище!
Благодарим Ви, че избрахте Трето основно училище „Д-р Петър Берон” за вашето дете!

Директор на ІІІ ОУ
Мариана Калеева

ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. В ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана; ТУК
2. Утвърден График на дейностите за прием в І клас за 2022/2023 г. ТУК
3. Карта – райони ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас ТУК (разпечатва се двустранно)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК ТУК (разпечатва се двустранно)

Обновено на 05.04.2022 г.

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС:

При по-голям брой кандидати за прием в пети клас за учебната 2021/2022 год. от обявените места в III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана се прилагат следните критерии за подбор:
· Деца, живеещи в района на училището.
· Деца на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО;
· Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
· Завършен 4 клас в III ОУ „Д-р Петър Берон“;
· Завършен 4 клас в друго училище;
· Деца на служители, работещи в училището;
· Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със СОП към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Монтана;
· Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди.

В паралелките ще бъдат приети ученици от други училища при наличие на свободни места.

КЛАСИРАНЕ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление от родител по образец
2. Удостоверение за завършен начален етап на образование –копие


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;
2. Удостоверение за преместване –ако се налага;
3. Заявление за записване (по образец на училището);
4. Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;
5. Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);
6. Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза ако детето е със специални образователни потребности;