ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В III ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА КЪМ 13.09.2023 Г.

 

КЛАС СВОБОДНИ МЕСТА
I 0
II 0
III 0
IV 0
V 8
VI 6
VII 2

Обновено на 13.09.2023 г.

 

О Б Я В А


Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че в Трето основно училище „Д-р Петър
Берон“ – Монтана, има 1 (едно) незаето място за І клас за учебната 2023/2024 година.
Подаване на заявления за участие в класиране за попълване на свободното място ще
се осъществи в периода 19.06.2023 г. – 20.06.2023 г., съгласно Графика на дейностите за
прием на деца в 1 клас за учебната 2023/2024 г., утвърден от кмета на Община Монтана
г-н Златко Живков.
Заявленията ще се приемат от 08.00 часа до 17.30 часа в малка сграда на втория етаж.

 

От ръководството

Публикувано на 16.06.2023 г.

ОБЯВА

Ръководството на Трето основно училище „Д-р Петър Берон“- Монтана Ви уведомява, че

медицинските прегледи и записването на приетите в първи клас ученици за учебната 2023/2024 година ще се проведе

на 12.06.2023 г. и 14-15.06.2023 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в малка сграда, втори етаж.

Поради обявен неучебен ден (13.06.2023 г.- НВО в VII клас), записването на 13.06.2023 г. е от 14:00 до 16:00 часа.

 

Необходими документи :
Лична амбулаторна карта
Имунизационенпаспорт

 

                                                                                                            От Ръководството

Публикувано на 09.06.2023 г.

СПИСЪК

с класираните ученици за прием в I клас за учебната 2023/2024 г.

 

ТУК

Публикувано на 09.06.2023 г.

ОБЯВА
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители, започва приемът на документи на ученици за първи клас.


Срок за подаване на документите: от 01 до 07 юни 2023 г.


Място за прием: малка сграда на училището, втори етаж.


Ще ви очакваме във всеки работен ден от 08:00 до 17:30 часа.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Попълнено заявление за прием в първи клас (по образец);
2.Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;
3.Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението
е подадено от настойник;
4.Копие на документ, удостоверяващ възлагане за полагане на грижи
за детето (при необходимост);
5.Нотариално заверено пълномощно – в случай че родителят
е упълномощил друго лице да подаде заявлението;
6.Копие от документа за адресна регистрация по настоящ/постоянен адрес за детето или на осиновителя/приемния родител;
7.Удостоверение за раждане на детето за сверяване;
8.Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал,
или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група
(за завърналите се от чужбина деца).
9.Препис-извлечение от акт за смърт на родител/родители  
(при необходимост);
10.Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето               
(при   необходимост);
11.Копията на представените документи се сверяват с оригиналите,
заверяват се от родителя/настойника или лицето, при което е настанено детето по реда на Чл.26 от Закона за закрила на детето, и се прилагат към съответното заявление.     

Публикувано на 17.05.2023 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В III ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА КЪМ 23.03.2023 Г.

 

КЛАС СВОБОДНИ МЕСТА
I 0
II 0
III 1
IV 2
V 6
VI 7
VII 3

Обновено на 23.03.2023 г.

ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. В ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана; ТУК
2. Утвърден График на дейностите за прием в І клас за 2023/2024 г. ТУК
3. Карта – райони ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас ТУК (разпечатва се двустранно)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК ТУК(разпечатва се двустранно)

Обновено на 05.05.2023 г.

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС:

При по-голям брой кандидати за прием в пети клас за учебната 2021/2022 год. от обявените места в III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана се прилагат следните критерии за подбор:
· Деца, живеещи в района на училището.
· Деца на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО;
· Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
· Завършен 4 клас в III ОУ „Д-р Петър Берон“;
· Завършен 4 клас в друго училище;
· Деца на служители, работещи в училището;
· Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със СОП към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Монтана;
· Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди.

В паралелките ще бъдат приети ученици от други училища при наличие на свободни места.

КЛАСИРАНЕ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление от родител по образец
2. Удостоверение за завършен начален етап на образование –копие


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;
2. Удостоверение за преместване –ако се налага;
3. Заявление за записване (по образец на училището);
4. Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;
5. Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);
6. Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза ако детето е със специални образователни потребности;