ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В III ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА КЪМ 09.11.2022 Г.

 

КЛАС СВОБОДНИ МЕСТА
I 0
II 0
III 1
IV 0
V 6
VI 2
VII 10

.Публикувано на 09.11.2022 г.

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ръководството на Трето основно училище "Д-р Петър Берон" - Монтана, уведомява, че след извършено първо класиране, няма свободни места за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година!

Публикувано на 16.06.2022 г.

ОБЯВА
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители, записването на класираните за първи клас ученици започва.
Срок за записване на бъдещите първокласници: от 10 до 15 юни 2022 г.
Място за записване: малка сграда на училището, втори етаж.
Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.
!!! При записване се изисква присъствието на детето.
!!! Всички необходими документи ще са предоставени от училище.

Публикувано на 09.06.2022 г.

Публикувано на 09.06.2022 г.

ОБЯВА
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители, започва приемът на документи на ученици за първи клас.


Срок за подаване на документите: от 01 до 07 юни 2022 г.


Място за прием: малка сграда на училището, втори етаж.


Ще ви очакваме във всеки работен ден от 08:00 до 17:30 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Попълнено заявление за прием в първи клас (по образец–Приложение 2);

2. Документ за самоличност на подаващия заявлението за сверяване;

3. Копие на документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник;

4. Копие на документ, удостоверяващ възлагане за полагане на грижи за детето (при необходимост);

5. Нотариално заверено пълномощно – в случай че родителят е упълномощил друго лице да подаде заявлението;

6. Копие от документа за адресна регистрация по  настоящ/постоянен адрес за детето или на осиновителя/приемния родител;

7. Удостоверение за раждане на детето за сверяване;

8. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал, или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца).

9.Препис-извлечение от акт за смърт на родител/родители (при необходимост);

10. Копие от Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето (при необходимост);

11. Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от родителя/настойника или лицето, при което е настанено детето по реда на Чл. 26 от Закона за закрила на детето, и се прилагат към съответното заявление.

Уважаеми родители,


Информираме Ви, че кампанията по приема на ученици за І клас

за учебната 2022/ 2023 г. ще стартира от 01.06.2022 г.


С избора на училище Вие избирате път за вашето дете. Път, който ще му позволи да придобие знания и умения и ще му помогне да реализира мечтите си. Трето основно училище „Д-р П. Берон” е общност. Общност с традиции и ценности; училище, което може да открие талантите и да развие възможностите на вашето дете.Квалифицирани и всеотдайни учители ще хванат ръката му, за да го поведат по пътя на знанието и да го направят уверен и можещ млад човек.
Благодарим на всички кандидати за проявения интерес и признанието за качеството на образование в нашето училище!
Благодарим Ви, че избрахте Трето основно училище „Д-р Петър Берон” за вашето дете!

Директор на ІІІ ОУ
Мариана Калеева

ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. В ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

1. Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана; ТУК
2. Утвърден График на дейностите за прием в І клас за 2022/2023 г. ТУК
3. Карта – райони ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в класиране за прием в първи клас ТУК (разпечатва се двустранно)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК ТУК (разпечатва се двустранно)

Обновено на 05.04.2022 г.

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС:

При по-голям брой кандидати за прием в пети клас за учебната 2021/2022 год. от обявените места в III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана се прилагат следните критерии за подбор:
· Деца, живеещи в района на училището.
· Деца на които не е наложена мярка по чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО;
· Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
· Завършен 4 клас в III ОУ „Д-р Петър Берон“;
· Завършен 4 клас в друго училище;
· Деца на служители, работещи в училището;
· Деца със специални образователни потребности, насочени с протокол от Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със СОП към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Монтана;
· Деца близнаци, сираци или с родители инвалиди.

В паралелките ще бъдат приети ученици от други училища при наличие на свободни места.

КЛАСИРАНЕ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление от родител по образец
2. Удостоверение за завършен начален етап на образование –копие


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;
2. Удостоверение за преместване –ако се налага;
3. Заявление за записване (по образец на училището);
4. Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;
5. Копие от акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);
6. Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза ако детето е със специални образователни потребности;