ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ

Извадка от ПДУ

Чл. 85. (1) Училището осъществява процеса на обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.
(2) Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план или със съответната педагогическа система в училището;
4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
6. да избират и да бъдат избирани в училищното настоятелство или обществения съвет на  училището;
7. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране  в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
(3) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно  училището в случаите на отсъствие на ученика ;
2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището
3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
4. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правил
5. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
6. да спазват правилника за дейността на училището  и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
7. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
8. участват в срещи с родители по възможност в електронна среда;
9. родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително училищно образование, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева /чл.347, ал.1 от ЗПУО
10. родители, които не осигурят присъствието на децата си , подлежащи на задължителното училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лева /чл. 347, ал.2 от ЗПУО/;
11. при повторно извършване на нарушението на т.9 и т. 10 от ПДУ, глобата е в размер от 100 до 500 лева /чл.347, ал.4 от ЗПУО/;
12. Ограничава се достъпът на родителите до класните стаи и кабинети по време на учебния ден. Срещите на родителите с преподавателите и Ръководството на училището следва да се осъществят само в определено време - приемен ден на директор, дни на консултации на учителите или след края на учебните часове.
13. Преподавателят извежда учениците под строй до родителите след края на учебния ден, както следва
- за I и II В клас – задния вход на малка сграда.
- за II–IV – през съответните изходи за всяка паралелка до главния вход /металната ограда/.
14. Забранява се на родителите да изчакват децата си в двора на училището, с което се възпрепятства нормалното протичане на спортните дейности и часовете по ФВС и съобразно предприетите мерки за намаляване рисковете от предаване на COVID-19.
15. Родителите на децата от ГЦОУД комуникират  по телефона с учителя ГЦОУД, който освобождава съответния ученик. Той от своя страна напуска училището през определения за това изход, внимателно преминава през двора на училището, като заобикаля спортните площадки и се насочва към главния вход /металната ограда/, където родителят чака.
16. Не се допуска родител еднолично да изяснява конфликти, възникнали между неговото дете и друг ученик на училището.
17. Да показват с личен пример, че  подкрепят училището за утвърждаване на по- високи стандарти в цялостната му дейност.
18. Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2, както и в самостоятелна организация, са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5 (ЗПУО), да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

 

Публикувано на 15.09.2023 г.