М Е Х А Н И З Ъ М

на Трето основно училище „Д-р Петър Берон“ – Монтана
за своевременно и адекватно преминаване на обучение от разстояние в електронна среда ТУК

!!! Организацията на учебния процес в III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана при обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ се извършва чрез платформата MS Teams.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с възможността за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), Ви уведомяваме, че основание за преминаването е чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с разпоредбите на чл.115а (нов ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от ЗПУО.

чл. 115а от ЗПУО

ал. 3 По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.

ал. 4 При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

ал. 6 Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.


Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците,попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа  децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.


Приложения: Примерни образци на:

  1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици до 14 г. възраст) ТУК
  2. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици от 14 до 18 г. възраст) ТУК

З. Декларация за задължения при обучението на ученик от разстояние в електронна среда ТУК

.......................................................................................

ДОКУМЕНТИ

Заявление за провеждане на обучение от разстояние в електронна средаТУК

Декларация за обезпеченост за обучение в електронна среда от разстояние ТУК

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail: tretoou@abv.bg

Страницата е обновена на 17.09.2021 г.