М Е Х А Н И З Ъ М

на Трето основно училище „Д-р Петър Берон“ – Монтана
за своевременно и адекватно преминаване на обучение от разстояние в електронна среда

!!! Организацията на учебния процес в III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана при обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ се извършва чрез платформата MS Teams.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В случай, че желаете детето Ви да премине в обучение от разстояние в електронна среда, Ви предоставяме следната информация:
Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор/избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни – по избор на ученика/родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

ДОКУМЕНТИ

Заявление за провеждане на обучение от разстояние в електронна средаТУК

Декларация за обезпеченост за обучение в електронна среда от разстояние ТУК

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на

e-mail: info-1201005@edu.mon.bg

.........................................................................................................

2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:
2.1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
2.2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
2.3. по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след разрешение на началника на РУО – Монтана.
Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Приложения: Примерни образци на:

  1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици до 14 г. възраст) ТУК
  2. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици от 14 до 18 г. възраст) ТУК

З. Декларация за задължения при обучението на ученик от разстояние в електронна среда ТУК


Подробна информация относно процедурата за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда, Вашите задължения за изпълнението й, както и документите, необходими за това, ще Ви бъдат предоставени в училище.

Страницата е обновена на 18.08.2023 г.