ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
Относно: Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания


Във връзка с осъществяване на прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2021/2022 г., в изпълнение на разпоредбите на Раздел VII Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Ви информираме следното:


В периода от 5 до 21 май 2021 година учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства подават в РУО — Монтана необходимите документи за насочване по профили и специалности от професии, както следва:

 1. Заявление с подредени желания по образец на МОН (възможно е да се попълни в РУО — Монтана)
 2. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването или Решение на районната експертна лекарска комисия — за ученици по чл. 95, ал.1 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

З. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

4. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето

5. Документ за самоличност.

6. Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок ще се изиска служебно от директорите на съответните училища, в които се обучават учениците, подали заявление за насочване (чл. 98, ал. 2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование).

Работното време на комисията е от 9,00 до 17,30 часа, в РУО — Монтана, с адрес: пл. Жеравица, № 1, ет. 7, стая 702.
На сайта на РУО — Монтана в раздел План-прием е публикувано заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование.
Приложения:

 1. График на работата на ЛКК в медицинските центрове в градовете Берковица, Лом и Монтана. ТУК
 2. Обява за приемане на ученици. ТУК
 3. Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование. ТУК

Публикувано на 14.04.2021 г.

В А Ж Н О !  В А Ж Н О!  В А Ж Н О!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,


            Със заповед РД-01-220/08.04.2021 г. министърът на здравеопазването e удължена извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, считано от 12.04. /понеделник/ 2021 г. до 30.04. /петък/ 2021 г. и се възстановява присъствения учебен процес, при спазване на следния график:


клас

период

форма на обучение

1.

І - ІV

12.04.2021 г. – 29.04.2021 г.

присъствена

2.

V

12.04.2021 г. – 23.04.2021 г.
26.04.2021 г. – 29.04.2021 г.

ОРЕС
присъствена

3.

12.04.2021 г. – 29.04.2021 г.

ОРЕС

4.

VІІ

12.04.2021 г. – 23.04.2021 г.
26.04.2021 г. – 29.04.2021 г.

присъствена
ОРЕС

Присъствените учебни занятия на учениците ще се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, разработени и приети в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и от Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на МОН.

           Напомняме на всички ученици и родители, че в училище няма да се допускат ученици със симптоми на остри респираторни заболявания и носенето на маски в общите части е задължително /изключения правят само ученици, които по медицински показания са освободени!!!/ .
                  Обучението на всички ученици /в присъствена или в електронна среда/ се реализира в смяната на училището/II смяна/, считано от 12.04.2021 г., по утвърденото седмично разписание за ІІ-я учебен срок на 2020/2021 учебна година.
От ръководството на ІІІ ОУ
     Дневен режим на ОРЕС


II смяна

1

13.30 – 14.00

2

14.20 – 14.50

3

15.10 – 15.40

4

16.10 – 16.40

5

17.00 – 17.30

6

17.50 – 18.20

7

18.40 – 19.10Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.  на МЗ ТУК

Публикувано на 09.04.2021 г.

Съобщение!!!

Пролетни математически състезания

Със заповед № РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, в условията на епидемичното разпространение на COVID – 19, се отменя провеждането на Пролетните математически състезания /27.03.2021 г./.
Нова дата за  провеждане на състезанията ще бъде оповестена до 08.04.2021 г.

Публикувано на 20.03.2021 г.

Уважаеми родители и ученици!


            В изпълнение на заповед № РД01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана преминава от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. в режим на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии.
            Организацията за провеждането на учебния процес е разписана в заповед № РД-13-669/19.03.2021 г. на директора на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана.
            Учебните часове започват в 9.00 часа и са с продължителност от 20 минути за учениците I – IV клас и 30 минути за учениците V – VII клас. За учениците от начален етап в ГЦОУД от 13.30 ч. ще се провежда самоподготовка с учителите на съответните групи, които ще подпомагат учениците в подготовката на домашните работи.
            Обучението ще се реализира в  MS Teams. С актуалния дневен
режим и седмичното разписание можете да се запознаете в електронния дневник на
училището.
            При настъпване на промени ще бъдете уведомявани своевременно в електронния дневник и сайта на училището.
            За въпроси и допълнителни указания при необходимост се обръщайте към класните ръководители.
            Ние също сме готови да съдействаме на всички в името на осъществяване на качествен образователен процес.
           

Бъдете здрави и отговорни към себе си и близките си!

Ръководството на III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана


Заповед № РД01-173/18.03.2021 г.  на Министъра на Здравеопазването ТУК

Заповед № РД-13-669/19.03.2021 г. ТУК

Публикувано на 19.03.2021 г.

         По случай патронния празник на III ОУ  „Д-р Петър Берон“- гр. Монтана се проведе фотоконкурс с учениците от 7 клас на тема „Математиката в света около нас“. Изпратени бяха много интересни снимки. От всички се отличи фотографията на ученичката Албена Георгиева Любомирова от 7Г клас, която получи награда и грамота!

Публикувано на 19.03.2021 г.

На 19.03.2021 г., детски отдел на РБ „Гео Милев“, виртуално гостува на учениците от 1 „а“, „б“ и „в“ клас на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Монтана. Инициативата е в рамките на седмицата посветена на патрона на училището.
Първокласниците, някои от които вече са читатели на библиотеката, гледаха мултимедийната презентация „Молбата на книжката“, от която научиха как да пазят книгите и учебниците си.
Възпитаниците на преподавателите Нина Иванова, Миглена Цветкова и Ягодинка Йорданова безпогрешно отговаряха на забавни гатанки, решиха кръстословица и подредиха пъзел с букви и животни.
По повод 20 март - Международен ден на приказката, библиотекарите Биляна Димова и Ели Димитрова прочетоха на децата приказката на Ангел Каралийчев „Читанката на Славето“.

Публикувано на 19.03.2021 г.

По стъпките на Берон

            Интересът и обичта към естествознанието се изграждат в ученическите години. В знак на почит към патрона на училището – Доктор Петър Берон, който през 1824 година издава първия новобългарски учебник „Рибен буквар“ наши ученици се заеха с проучване на най-редките животински видове на Земята.

            Те събраха наличната информация и изготвиха кратки илюстрирани сведения за странни и много редки, застрашени от изчезване животни.

            Вдъхновени от „първия“ учебник на Берон и следвайки неговите стъпки, децата опознаха и описаха такива животни, които дори не подозираха, че съществуват. Показаха ги и на своите ученици.

Публикувано на 19.03.2021 г.

Световният ден на рециклирането е инициатива, насочена към градовете и включва училища, фирми, организации и единици хора, които са насочени и демонстрират различни начини да се рециклират ежедневни отпадъци. Всички изброени са символично наречени “Герои на рециклирането”(#RecyclingHeroes), каквато е и отново темата на събитието през 2021 г.
Global Recycling Day се отбелязва за четвърти път по инициатива на Global Recycling Foundation. Целта е да бъдат популяризирани историите на хора, общности и градове, за които намаляването на отпадъците и рециклирането са приоритет.

По случай 18 март - Световния ден на рециклирането, учениците от шести ,,б“ клас при Трето основно училище ,,Д-р Петър Берон“ – град Монтана, изработиха от отпадъчни материали своите нови приятели  - ,,Герои на рециклирането“ – жабокът Оги, пчелата Мая и китът Пип. Всеки един от тях бе предназначен да събере в себе си определен отпадък.
Учениците бяха разделени на 3  отбора. Всеки отбор трябваше да запознае класа  с правилата за разделно събиране и рециклиране. Всеки играч бе направил своя табела с едно правило. След запознаване с правилата учениците демонстрираха  разделно събиране и рециклиране на отпадъците в класната стая. Всеки един излизаше и поставяше на определеното място своя отпадък, а останалите от класа бяха жури и определяха дали го е направил правилно.
В края на часа новите им приятели бяха доволни. Всеки един от тях съдържаше правилните отпадъци, които ще бъдат рециклирани и ще бъдат създадени нови неща. Жабокът Оги имаше в коремчето си само стъклени отпадъци, пчелата мая – пластмаса и метал, а китът Пип – хартия.
Учениците им определиха място в класната стая и си дадоха обещание занапред стаята им ще бъде чиста и без боклук и отпадъци, а новите им приятели доволни, че са пълни с  правилните отпадъчни материали.

Публикувано на 18.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено
на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас

ТУК

Spelling Вее, 2021


Подготовката и участието в състезанието стимулира интереса на учениците към английския език, помага им да подобрят правописа и да обогатят речниковия си запас от английски думи, изгражда умения за състезателност и постоянство и дава възможност за допълнителна изява.
Първото състезание Spelling Bee е проведено в България през 2011 по идея на две доброволки от Корпус на мира в България – Фелиша Бивънс и Ерин Рели. В първото състезание участват само училища, в които преподават доброволци от Корпус на мира, а през следващата се включват повече участници.
В последните години Трето основно училище „ Доктор Петър Берон“ в гр. Монтана е наложило като традиция провеждането на състезанието Spelling Bee в седмицата посветена на патрона на нашето училище – д-р Петър Берон. Тазгодишното състезание бе насочено към учениците от шестите класове. Гости на състезанието бяха г-жа Мариана Калеева – Директор на III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана и съученици на участниците. Водещите Ивайла Иванова и Моника Любенова запознаха участниците и публиката с историята на състезанието и интересни факти около него, запознаха подробно участниците с правилата на всеки един от кръговете в състезанието. А участие в него взеха 8 ученика, като всеки от тях показа завидни знания и умения в спелуването на английски думи. Индивидуалната надпревара сред участниците премина през три кръга на състезанието, в които нелеката задача да излъчат финалисти бе истинско предизвикателство за г-жа А. Бранкова и г-жа М. Ангелова - старши учители по английски език. До финалният трети кръг успяха да достигнат две от участничките - абсолютно равностойни и силно амбицирани. Кристин Кирчева Станчева от VI Б клас зае почетното второ място, а Марияна Славей Славейкова от VI А  клас е категоричният  победител в тазгодишното състезание. Всеки от участниците получи сертификат за участие в състезанието.

Публикувано на 18.03.2021 г.

Всеки февруари от 2004 г. насам Денят за безопасен интернет, организиран от мрежата Insafe/INHOPE на европейските центрове за безопасен интернет с подкрепата на Европейската комисия, е ключово събитие в календара за онлайн безопасност на повече от 170 държави. По този повод ОбСНВ и ПИЦ- гр. Монтана организираха Конкурс на тема: "Живот в Интернет. Полезно. Безопасно. Рисково." За активното участие на нашите ученици в конкурса, училището получи БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО от Председателя на ОбСНВ г-жа Мария Шуманска. Двама участници, Мария Николчова от II В клас и Петя Николчова от V В клас, получиха своите награди от г-жа Мариана Калеева, директор на III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана.

Публикувано на 18.03.2021 г.

Всичко за ... РЕЦИКЛИРАНЕТО #БезОтпадъци

Един изключително важен начин да опазим околната среда и света, в който живеем, е да рециклираме. Ако не се опитаме да спрем производството на пластмаса и масовото изсичане на гори, след няколко години буквално ще бъдем затрупани с боклуци и отровени. За разлика от предишните столетия, днес хората разполагат с много по-големи средства и възможности, което води до все по-малко рециклиране и до огромни количества боклук.
Рециклирането е образователна възможност за бъдещето. Обучението на децата да се грижат за околната среда е важна част от израстването. То им дава умения като уважение, съпричастност, търпение, отговорност и ги учи на последствията. Учи ги и на ценни уроци за устойчивостта и как искаме да оставим света за бъдещите поколения. Да покажеш на децата как да рециклират правилно е като да им предадеш щафетата за по-чисто и светло бъдеще. Хвърлянето на пластмаса, бутилки и хартия в контейнерите за рециклиране е повече от просто сортиране на рециклируемите материали. Учи младите хора да пестят пари, като им показва как могат да избегнат отпадъците.
С рециклирането на кутии и бутилки те научават за ползите от събирането на средства при битовото рециклиране, както и откриват, че отвеждането на техните рециклируеми материали помага за финансирането на групите. Така научената оценка за стойността на парите е умение за цял живот, и най-добре е да я научат докато са млади. Децата учат и за спестяването на енергия и ресурси чрез рециклиране. Когато подреждате боклука си, можете да видите кое и колко можете да използвате повторно.
Рециклирането може да бъде приложено в изобретяване на нови предмети, бижута, саксии за боядисване и други. Така децата разбират, че когато рециклират вестници, хартията ще се превърне обратно във вестници, а бутилките – в други бутилки. Когато младите хора знаят, че нещата, които използват, могат да станат други полезни неща, това може да им даде по-добър стимул да искат да рециклират.
Кой не би искал да бъде част от цикъла на природата? Обучението на младежите за опасността боклукът да се върне обратно в земята е отличен начин да развие разбиране за екосистемата и колко ценна е земята. Разговорите с тях за опасностите от замърсяване на морето и почвата ще им покажат значението на рециклирането. След като децата се научат да рециклират, те могат да разпространяват думата и да се уверят, че хората сортират рециклируеми материали в училище, в спортните си клубове и с приятелите си.
Устойчивото бъдеще зависи от това, което правим днес, а добрите навици могат да станат втори характер. След гледането на филмите, запознаващи учениците с всички етапи на рециклирането, както и ползите от него, бяха им поставени задачи за рециклиране: да отговарят за носенето на пазарски чанти за многократна употреба, да сортират рециклируемите отпадъци, да оцветят кошчета в различни цветове за всяка категория отпадъци, да създадете заедно компост и ги оставите да го поддържат, да даряват старите си дрехи и играчки, да правят експерименти и изобретателство с рециклирани материали, да намерят книги за рециклиране, подходящи за тяхната възраст.


И накрая, ученето с примери е един от най-важните начини за откривателство. Когато родители и учители показват добри навици на децата, те ги разбират и копират. Показването на младите хора колко е важно да се грижат за околната среда и да рециклират, като го правят сами, е ключът към устойчивото бъдеще и създаването на деца със здравословно отношение към нашия свят. Уменията, които децата учат чрез рециклиране, създават по-устойчив свят, в който да живеят. Ще имат по-добра преоценка за начина, по който работят нещата, и по-добро разбиране на нашата ценна екосистема.
С огромен ентусиазъм нашите третокласници от Трето основно училище "Д-р Петър Берон", град Монтана, изработиха уникални красиви предмети от различни отпадъчни материали - истинско изкуство - една впечатляваща изложба, която беше чудесен финал за Световния ден на рециклирането.

Всички инициативи са част от проекта "Партньорство за красива и чиста България" част от дългосрочната програма _Място България.

Публикувано на 18.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед № РД09-706/17.03.2021 г. на МОН се изменя графика за провеждане на математическото състезание "Европейско кенгуру" за учениците от V до ХII клас. То ще се проведе на 15.04.2021 г. от 12.00 ч.

Графика за провеждане на математическото състезание "Европейиско кенгуру" за учениците от I клас до IV клас не се променя и ще се проведе на 18.03.2021 г. от 12.00 часа.

Заповед № РД09-706/17.03.2021 г. на МОН ТУК

Публикувано на 17.03.2021 г.

На 17.03.2021 г. екипът на Детския отдел на библиотеката се включи онлайн в часа на ст. учител Ваня Боева и учениците от VII „в„ клас при III ОУ „Д-р Петър Берон“. Главният библиотекар Биляна Димова запозна седмокласниците с живота на една от най-ярките личности от Българското възраждане д-р Петър Берон /1799-1871/. Тя представи написания от него „Буквар с различни поучения“, по-известен с названието „Рибен буквар“, което идва от рисунката на кит в края на книгата.
„Рибният буквар“, който е издаден през 1824 г. в Брашов, е първият български учебник. С голям интерес учениците научиха кои са осемте дяла, съдържащи се в него, а след това без затруднения отговориха на въпроси от кръстословица, свързани с днешния урок. Г-жа Димова покани учениците да посетят на място библиотеката, където могат да разгледат фототипното издание на „Рибния буквар“. Виртуалната среща е част от инициативите, които са по повод патронния празник.

Публикувано на 17.03.2021 г.

По повод празникът на училището, ученици от 5, 6 и 7 клас рисуваха на тема "Аз обичам моето училище". С най-сполучливите рисунки, пресъздаващи мигове от учебният процес, мероприятия от училищният живот или сградата на любимото училище, беше подредена изложба. Отличени бяха рисунките на Анджелина Ангелова от 5 В клас - първо място, Мария-Преслава Георгиева от 5 Г клас - второ място и Станислава Димитрова – 5 Г клас -  трето място. Афишът за изложбата беше изработен от Зорница Порчева и Патрисия Тинчова от 6 Б клас.

Публикувано на 17.03.2021 г.

На 16 март уредникът от отдел „Етнография“ при Регионален исторически музей – Монтана, изнесе беседа на тема „Часът на патрона“, посветена на д-р Петър Берон в III ‘’в“ клас с класен ръководител г-жа Силвия Иванова, и им разказа за българския възрожденец. Към беседата г-жа Д. Димитрова представи и кратка презентация, включваща биографични факти и снимков материал от съдържанието на малката енциклопедия .Учениците имаха възможността да се „докоснат“ и до едно от фототипните издания на „Буквара с различни поучения“, което е част от фонда на музея.

Публикувано на 17.03.2021 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас


На 27.03.2021 г. ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана ще бъде домакин на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас за град Монтана.
Регламент на състезанието за IV клас може да видите на адрес ТУК

Регламент на състезанието за V - VII клас може да видите ТУК

Заявки за участие се приемат от 17.03.2021 г. до 19.03.2021 г. от 11:00 до 17:00 часа в ПМПГ или в сканиран вид на адрес pmpg_matematika@abv.bg. От сайта на ПМПГ - Монтана, можете да изтеглите заявка за участие http://www.pmgmontana.com

Публикувано на 16.03.2021 г.

В А Ж Н О ! В А Ж Н О! В А Ж Н О!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,


                  Със заповед РД-01-168/15.03.2021 г. министърът на здравеопазването изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД01-52 от 26.01.2021 г., Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г. и Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г., считано от 18.03. /четвъртък/ 2021 г.

За периода от 18.03.2021 г. до 29.04.2021 г. обучението на учениците от V до VІІ клас, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение да се осъществява едновременно присъствено и от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, съгласно следния график:

Клас

Период

Форма на обучение

V

18.ІІІ.2021 г. – 31.ІІІ.2021 г.

ОРЕС

01 и 02 ІV 2021 г.
12 ІV 2021 г. – 21 ІV 2021 г.

присъствена

18.ІІІ.2021 г. – 21 ІV.2021 г.
22.ІV 2021 г. – 29.ІV.2021 г.

ОРЕС
присъствена

VІІ

18.ІІІ.2021 г. – 31.ІІІ.2021 г.
22.ІV 2021 г. – 29.ІV.2021 г.

присъствена

01.ІV.2021 г. – 21.ІV.2021 г.

ОРЕС


             Присъствените учебни занятия на учениците ще се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, разработени и приети в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и от Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на МОН.

Напомняме на всички ученици и родители, че в училище няма да се допускат ученици със симптоми на остри респираторни заболявания и носенето на маски в общите части е задължително /изключения правят само ученици, които по медицински показания са освободени!!!/ .
Обучението на всички ученици /в присъствена или в електронна среда/ се реализира в смяната на училището, считано от 04.02.2021 г., по утвърденото седмично разписание за ІІ-я учебен срок на 2020/2021 учебна година.
От ръководството на ІІІ ОУ
     

Дневен режим на ОРЕС

I смяна

II смяна

1

7.30 – 8.00

1

13.30 – 14.00

2

8.20 – 8.50

2

14.20 – 14.50

3

9.10 – 9.40

3

15.10 – 15.40

4

10.10 – 10.30

4

16.10 – 16.40

5

11.00 – 11.30

5

17.00 – 17.30

6

11.50 – 12.20

6

17.50 – 18.20

7

12.40 – 13.10

7

18.40 – 19.10


Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г.  на МЗ  ТУК

Публикувано на 16.03.2021 г.

В седмицата, посветена на д-р Петър Берон, продължаваме със състезанията в областта на литературата. Днес сили премериха учениците от VI А, VI Б и VI В клас. Състезанието беше много оспорвано и до последната минута резултатът варираше. В край сметка учениците от VI А клас спечелиха призовото място, като победиха VI В клас  с една точка разлика.

Публикувано на 16.03.2021 г.

              Международният ден на рециклирането – 18 март 2021 година се превърна в повод за дълъг емоционален творчески период, през който учениците на Трето основно училище „ Доктор Петър Берон“ в гр. Монтана се довериха на въображението си и се впуснаха в съревнование за изработване на атрактивни талисмани на класа от материали, годни за повторна преработка и рециклиране.   Всички паралелки от шести и седми клас изработиха фигурки, човечета, животинки и макети от стъкло, пластмаса, хартия и метал,
които подредиха в изложба. След гласуване на учителите учениците, подходили към задачата най-сръчно и отличили се с изобретателни идеи бяха обявени за „герои на рециклирането“ #RecyclingHeroes. И това са децата от СЕДМИ „В“ клас.
              На 18 март талисманите се отнасят в класните стаи и всекидневно напомнят на децата за ползата от усилията им отпадъците да се събират разделно като се изхвърлят в специализираните за това контейнери- жълт за пластмаса и метал, син за хартия и зелен за стъкло.
             В отпадъците има живот и винаги, когато е възможно те трябва да бъдат спасявани, преработвани и използвани отново. Спестената енергия и ресурси от повторната им употреба са ценни и е необходимо всеки жител на планетата да полага усилия да ги съхрани. Нашите ученици имат желание за това и го правят!
              Талисманчета за своя клас изработиха: 23 деца

Всички инициативи са част от проекта "Партньорство за красива и чиста България" част от дългосрочната програма _Място България.

Публикувано на 16.03.2021 г.

Седмицата 15.03 – 19.03.2021 г. е посветена на патрона на нашето училище – д-р Петър Берон.
            Д-р Петър Берон е една от най-ярките личности на Българското възраждане — първият европеец в българската литература; първият български учен; автор на първия български учебник за модерно, светско образование; първият български енциклопедист. Човек, който обича и цени знанието. Затова, съвсем естествено, открихме седмицата на д-р Берон със състезание, в което оценяваме и поощряваме знанието.
            Днес учениците от 7 А, 7 Б, 7 В и 7 Г клас премериха знанията си в  литературното състезание „Литерайко - Знайко”. Седмокласниците преминаха през три кръга, в които трябваше да разпознават произведения и техните автори по прочетен откъс. Най-труден, но и най-интересен беше трети кръг – „Битката на капитаните”. В него лидерите на отборите довършваха започнати строфи от стихотворения от български автори, изучавани в 5., 6. и 7. клас.
            Победителите са „Снайперистите” от 7 В клас, които защитиха името си с чест.

Публикувано на 15.03.2021 г.

Публикувано на 13.03.2021 г.

УЧЕНИЦИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП СЕ УЧАТ НА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Разделното събиране и рециклирането заинтригуваха петокласници чрез интересни конкурси

     Учениците от V-те класове на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Монтана с редица инициативи се включиха в Световния ден на рециклирането 18 март.
     Те бяха запознати с основните и специфични цели на световната инициатива чрез мултимедийна презентация и видео филми.
     В модното ревю на дрехи и аксесоари, изработени от рециклирани отпадъци и отпадъчни материали, най-добре се представиха Кристина Георгиева, Петя Николчова и Елинор Георгиева от 5 В клас.
     Резултатите от  организираната работилница за претворяване на отпадъците и вдъхването на втори живот бяха представени чрез експониране на изложба с изработените от децата предмети. 
     С най-оригинални идеи  се представи Ивана Ангелова от 5 Б клас.

Публикувано на 12.03.2021 г.

Ученически състезания „Многознайко”

                   Ученическите състезания „Многознайко” имат за цел да стимулират логическото мислене, въображението и паметта на учениците; да възпитат у тях чувство на надпревара за знания и постигане на успехи.

                   Категорично възпитаниците на  III ОУ ”Д-р Петър Берон” си завоюваха 18 златни, 15 сребърни и 6 бронзови медала. В провелият се II-ри кръг  на състезанието „Аз зная английски” взеха участие 39 ученика от 3-ти до 7-ми клас. Всички те получиха златни, сребърни и бронзови медали за своите постижения.

                   Като категорични победители с максимума от 30 точки се отличиха:
1. Александра Иванова Костова– 3 клас
2. Габриела Владимирова Димитрова – 3 клас
3. Дарина Иванова Раденкова – 3 клас
4. Дарина Цветанова Божидарова – 3 клас
5. Даян Данаилов Иванов – 3 клас
6. Елица Любомирова Любенова – 3 клас
7. Ема Иванова Веригова – 3 клас
8. Иво Василев Стаменов – 3 клас
9. Кристиан Красимиров Замфиров – 3 клас
10. Кристина Кристиан Пейчева – 3 клас
11. Павлина Пламенова Антонова – 3 клас
12. Рая Даниел Кирилова – 3 клас
13. Яна Петкова Младенова – 3 клас

14. Миява Явор Николова – 7 клас

Публикувано на 12.03.2021 г.

На 09.03.2021 г. с медицинското лице - Красина Димитрова-Асенова, учениците от 1 Б клас обсъдиха как правилната телесна стойка и добре развитото тяло будят възхищение. Беше обяснено какво представлява гръбначният стълб, какви видове гръбначни изкривявания има, каква е разликата между „добра“ и „лоша“ поза в седнала, изправена и легнала позиция. Медицинското лице показа на учениците как по забавен начин да правят профилактични упражнения за гръбначният стълб както у дома, така и в учебното заведение.

Публикувано на 10.03.2021 г.

„Сърцето майчино е камък, защото всеки миг и всеки час, тупти наравно с частите на свойта плът. Издържа ударите на съдбата, мълчи, боли, скърби, крещи, но винаги прозореца отваря за своя гълъб бял, но и за чуждия.“
С прекрасни стихове и песни, посветени на жената, учениците от II В клас, с кл. р-л г-жа М. Петрова, поздравиха своите майки по случай 8 март. С благодарност за грижите и обичта, всяка от тях, освен ръчно изработени подаръци от второкласниците, получи усмивка, прегръдка и малко сълзи от радост.

Публикувано на 09.03.2021 г.

На 8 март учениците от III В клас зарадваха своите нежни и любящи майки за празника с изработени сърца, в които имаше шишенце - обич и признание за всяка от тях. Неочакваният жест бе вълнуващ за всички. Моментите бяха запечатани в снимки.

Публикувано на 08.03.2021 г.

Всеки февруари от 2004 г. насам Денят за безопасен интернет, организиран от мрежата Insafe/INHOPE на европейските центрове за безопасен интернет с подкрепата на Европейската комисия, е ключово събитие в календара за онлайн безопасност на повече от 170 държави. По този повод ОбСНВ и ПИЦ- гр. Монтана организираха Конкурс на тема: "Живот в Интернет. Полезно. Безопасно. Рисково." Бяха получени 75 творби. Участие взеха много ученици, сред които и нашите възпитаници – Николай Димитров и Мария Николчова от II В клас и Петя Николчова от V В клас, с кл. р-л г-жа М. Петрова. В категория "Рисунка, плакат“, награда – флашка получи Николай Николаев Димитров. Награждаването на участниците се състоя на 04.03.2021 г. в парк "Монтанезиум".

Публикувано на 05.03.2021 г.

Днес е националният празник на България 3-ти март! На тази дата отбелязваме 143 години от Освобождението на страната ни от османско владичество и подписването на Санстефанския мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на Руско-турската война от 1877-78 година и се дава началото на възстановяването на  българската държава.


Трети март свята дата!


Трeти мaрт е дaтaтa, кoятo бeлeжи  възкрeceниeтo нa бългaрcкaтa държaвa. Празник на свободата, извоювана след векове на робство, белязали националния ни характер завинаги. Този ден е еманация на борбения български дух, който обединява и води в преломни моменти на трудности, трагедии, но и триумф.
Трети март е велика дата, защото тя носи в себе си основното нещо, което прави народа ни велик  – чувството за съпричастност, чувството за принадлежност, чувството за обединение.
Заплахата да бъдат унищожени, претопени, унизени или духовно смазани е надвисвала много пъти над поколенията българи през вековете. Винаги обаче те са намирали у себе си сили да се обединят и да защитят правото си на свобода.
Ние имаме късмета да принадлежим към народ - древен, смел и мъдър. Народ, който много пъти се е сблъсквал с трудности и трагедии през живота си. Народ, който  е събрал сили да направи лъвски скок напред. Народ достоен, открит и добър. Народ, родил Аспарух и Самуил, Ботев и Левски, Опълченците на Шипка.
Кръвта на тези хора тече в нашите вени! Духът им направлява нашия дух! Гордостта, че принадлежим към нещо толкова голямо и велико е част от нас!
Важно е да помним корените си, традициите си. Важно е и да помним героите си, защото имаме вечен дълг към тях и трябва да заслужим подвизите им. Важно е да помним, защото тази памет ще ни помогне да научим уроците на историята и ще ни направи по-силни, по-достойни и по-задружни като народ.
Този урок по родолюбие научиха учениците в  Трето основно училище „Д-р Петър Берон“-Монтана, в тържествения час на класа, посветен на Националния празник на Република България- Трети март.


Учениците оформиха кътове с илюстративен материал - картини и снимки от събитията, свързани с Освобождението.
Празникът започна с химна на Република България, който накара присъстващите да почувстват величието на този паметен за България ден.


Петокласници изпълниха литературно-музикална композиция, която съчетаваше стихове, мисли на известни личности, възрожденски песни. Програмата накара всички отново с признателност да си спомнят за подвига на онези, които са жертвали живота си за жадуваното и изстрадано Освобождение. Пламенните слова, рецитирани с голямо въодушевление от участниците, изпълниха всички с гордост, че са чеда на свободна България.
Тържеството завърши с изпълнение на възрожденски песни.


Честит празник!

Публикувано на 03.03.2021 г.

Онлайн игра на въпроси и отговори върху детска литература, образователен инструмент за развиване на четивната грамотност, забавление и образование в едно, общност на четящите - това предлага "Книговище". В интересното предизвикателство се включиха учениците от II В клас, с кл. р-л г-жа М. Петрова и с активността си спечелиха отличието "Клас Читатели" за м. февруари. Индивидуалните постижения позволяват преминаване през различни нива – новак, безстрашен, пътешественик, шаман и други. Продължаваме напред към необятното царство на книгите!

Публикувано на 02.03.2021 г.

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ (2021)


„Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе по предварително обявения график от МОН на 18.03.2021 година от 12.00 ч. до 13.30 ч.  
Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас и XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със СОП.  
Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на задължителната/общообразователната и допълнителната/свободноизбираемата подготовка.  Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които се подготвят от Националната комисия.   За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.  


РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ през учебната 2020/2021 година (възрастова група I – ХII клас)

ТУК

 
Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е в един кръг, организиран от МОН без такса правоучастие.

Заявление за участие и декларация за информираност и съгласие се подават до 05.03.2021 г.  при ЗДУД.

Публикувано на 01.03.2021 г.

Мартенички бели,
бели и червени,
де и как сте взели
багрите червени?


Един от най-хубавите български празници, с който отбелязваме скорошното настъпване на пролетта – Баба Марта, беше отпразнуван с много радост и веселие в нашето училище. За този ден учениците се подготвяха с голямо желание. Под ръководството на класните си ръководители, учениците изработиха с много вкус различни мартеници, украсени с мъниста, парички, сребърни и златни нишки. Цялото училище грейна в бяло и червено.


Честита Баба Марта от учениците на III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана!
С усмивка да сте заредени, цветно пременени, весели и нагиздени!
Добрувайте, мили хора!

Публикувано на 01.03.2021 г.

Двадесет и трима петокласници завършиха успешно участието си в четвъртото Детско полицейско управление  в нашето училище с ръководител г-жа Надя Иванова.  Обучители в на учениците бяха служители на РУ - Монтана, БЧК и ДПС. Целите на програмата са  ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към правилата и законите, създаване на навици за безопасно поведение и умения за вземане на решения в определени ситуации, изграждане на гражданска компетентност и позиция, повишаване на доверието в полицията.

            По време на двугодишния обучителен период, теоретичните занимания се провеждаха в училище, в районното полицейско управление и на открито.
По време на обучението учениците придобиха знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, на хора изпаднали в беда, справяне в трудни ситуации на улицата, вкъщи, в училище, познаване на правата и отговорностите им, работа в екип, уважение и толерантност към чуждото мнение и различните.
По време на обучителния период децата посетиха и Клисурския манастир.

Публикувано на 01.03.2021 г.

Продължава работата на екипите от учители, работещи по националната програма “ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап".

През тази седмица се проведоха още два урока "Речево общуване " в V Г клас от г- жа Ирина Людмилова - начален учител и "Незвистен делител" - в IV А клас, от г-жа Людмила Крумова - старши учител по математика и ЗДУД.
Вдигнатите ръце, усмихнатите детски лица в часовете показват удовлетворението от работата и на учениците и на учителите.

Публикувано на 27.02.2021 г.

Ден на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза в училище Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция. Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012 г. На 24 февруари учениците и учителите в нашето училище облякоха розови дрехи или носеха розови символи, за да покажат, че насилието може да бъде изхвърлено и можем да бъдем толерантни един към друг всеки ден.

Публикувано на 25.02.2021 г.

 

На 24.02.2021 г. се проведе училищният кръг от Националната викторина по Безопасност на движението по пътищата, „Да запазим децата на пътя“.
Участваха два отбора в състав:

 • Отбор „А“: Стивън Михайлов – 5 А клас, Магдалена Тодорова – 6 А клас, Силвана Димитрова - 7 А клас и Виктор Максимов – 7 А клас;
 • Отбор „Б“: Костадин Калончев – 5 А клас, Емили Валериева – 5 А клас, Рая Гоцина - 7 А клас и Майкъл Огнянов – 7 А клас.

Състезанието премина в три кръга. Победител бе отбор „Б“, който ще представя училището на общинския кръг на националната викторина.

Публикувано на 24.02.2021 г.

Наричат го  Васил Левски, Апостолът на свободата, Дяконът - най- светлата личност в българската история.
148 години след гибелта на Васил Левски всеки от нас носи частица от него. Той е смел, безкористен, чист, съобразителен, решителен, революционер, истински родолюбец, символ на жертвоготовността в името на Отечеството.
С тези думи петокласниците от III ОУ “Д-р Петър Берон” - Монтана представиха личността на Васил Левски в дискусия проведена в час на класа.  Мyлтимeдийнaта пpeзeнтaция на тема „Животът и делото нa Лeвcĸи“ мотивира учениците да научат повече за Най- великият българин. Със събраната информация за живота и делото на Левски, негови мисли и фотографии, петокласниците  изработиха табла и постери, с които оформиха кът с мотото:
 Нека помним заветите на Левски!

На организираните уроци по родолюбие от РБ "Гео Милев" - Монтана се включи и VI „а“ клас при III ОУ „Д-р Петър Берон“. Г-жа Юлия Първанова – преподавател по БЕЛ, избра от библиотеката да се свърже онлайн с учениците си, за да си припомнят произведенията за Левски, които са учили. Шестокласниците гледаха и мултимедийна презентация „По стъпките на Левски“ в нашия край.

Публикувано на 20.02.2021 г.

Жива памет за Апостола! 148 години безсмъртие!
"...научи ме, пресветли Апостоле, как по следите ти светли да мина..."


В седмицата, посветена на Васил Левски, учениците от начален етап научиха много за живота и делото му. Гледаха презентации, четоха разкази и стихове за него и рисуваха илюстрации, направиха виртуална разходка в къщата-музей в Карлово. Събраха много снимков материал и подредиха табла и кътове. Учениците от ІV б клас, с кл. ръководител г-жа Росица Вълчарова, подготвиха рецитал в памет на Апостола и заедно с групата на г-жа Иванина Сибинова изнесоха програма пред всички ученици.

Публикувано на 20.02.2021 г.

Формирането на активно екологично отношение у учениците към проблемите на природата, придобиване на знания за птиците, местообитанията им, начина им на живот, са част от темата по Технологии и предприемачество, с която г-жа Марияна Петрова предизвика учениците от II В клас. Дискусията за решаване на проблеми, свързани с храненето и оцеляването им при зимни условия и изграждане на отговорно отношение, грижа и любов към птиците като неразделна част от природната среда мотивира второкласниците и техните родители да създадат творчески решения за къщички и хранилки за птиците. Когато учители, ученици и родители се подкрепят и вървят заедно напред, успехите са налице!

Публикувано на 19.02.2021 г.

Как може да бъде опазена околната среда, какви са източниците на замърсяване и как всеки един гражданин може да съдейства за намаляването на замърсяването на природата обсъдиха по време на урока по околен свят "За чиста околна среда", проведен във II Б клас, с класен ръководител Мариана Димитрова.
На учениците бе поставена задача да проучат и споделят факти за опазване на околната среда. Околната среда е средата, в която живеем. Опазването й се превръща в много важна тема за всички. Учениците споделиха, че от чистата околна среда зависи здравето на всички. Те даваха свои идеи и начини за опазването й. В края на часа сами стигнаха до извода, че ние - хората трябва да се грижим за природата и да не я замърсяваме, защото това може да доведе до екологична катастрофа, която ще засегне и човешкия род.

Публикувано на 19.02.2021 г.

По случай Световния ден на снега, Националният институт по метеорология и хидрология и техният приятел НИМХИ, отправиха предизвикателство към почитателите им да направят експеримент с топящ се сняг и да наблюдават колко вода се съдържа в снега. От нашето училище участваха Мария Николчова от II В клас, с кл. р-л г-жа Марияна Петрова и сестра ѝ – Петя Николчова от V В клас. Те следваха указанията за измервания, предположения, наблюдения, като влязоха в ролята на учен и направиха „информирано предположение“ и прогноза като част от научния процес. Така се справиха успешно с провеждането експеримента и получиха своите награди - графични таблети.

Публикувано на 18.02.2021 г.

За пореден път Мария Николчова от II В клас завладя с гласа си и изпълненията на народни песни публиката и журито на национални и международни конкурси. Тя получи диплом и бронзов медал за отлично представяне, съхранение и разпространяване на българския фолклор в Националния конкурс „Пиленце пее“; поощрителна награда за участие в Шести фестивал на хумора в народното творчество – Паламарца 2020 г.; сертификат за участие, диплом и сребърен медал от участието си в Международен детски фестивал „Приятели“ – 2020, което е онлайн издание на фестивала „Децата на България пеят и танцуват в Охрид“.

Гордеем се с нейните постижения!

Публикувано на 17.02.2021 г.

Вино и любов в месеца на трезвеността!
Светът обяви февруари за месец на трезвеността!


Въпреки, че точно през Февруари отбелязваме празници като Свети Валентин и Трифон Зарезан, останалите дни от месеца ни напомнят за радостта от бистрия ум и доброто здраве, на които алкохолът е враг. Ученици, малки и големи, с голямо любопитство разглеждаха здравния кът и задаваха редица въпроси към медицинското лице в училище Красина Димитрова-Асенова. 

Публикувано на 17.02.2021 г.

В Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана, вече функционира новоизградена площадка по Безопасност на движението по пътищата в резултат от участието на училището в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е) Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП). Изграждането на площадката ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.

Публикувано на 15.02.2021 г.

Проект: „Средновековна България“


Учениците от ГЦОУД 3А и 3Б клас имаха задача да изработят детска енциклопедия, озаглавена „СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“, която обхваща девет урока от учебното съдържание по ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО. Учениците приеха предизвикателството с голям интерес. Избрахме тема, сформирахме екипите, разпределихме задачите и започнахме работа по проекта. С помощта на ИКТ събрахме информация по темите. За вкъщи имаха задача да потърсят допълнителна информация от различни източници. Представиха и синтезираха информацията, водиха записки, изработваха мисловни карти, проучваха и анализираха, работиха екипно. Накрая планираха как да оформят крайния продукт и изпълниха своята проектна задача.
Ето как учениците от ГЦУОД 3А/3Б клас на III ОУ "Д-р Петър Берон" представиха проекта, но най-важното е, че ОБОГАТИХА СВОИТЕ ЗНАНИЯ, ЗАПОМНИХА ИНФОРМАЦИЯТА, ДО КОЯТО СТИГНАХА СЪС СОБСТВЕНИ УСИЛИЯ И БЯХА МОТИВИРАНИ ДА Я ИЗПОЛЗВАТ В УЧЕНЕТО СИ. ТОЗИ МЕТОД РАЗВИВА ДЪЛГОТРАЙНАТА ПАМЕТ И ИМ ПОМАГА ДА ПРИДОБИЯТ ВАЖНИ ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП, ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, АКТИВНО СЛУШАНЕ, САМОУПРАВЛЕНИЕ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОПОМОЩ. Това са всъщност и част от уменията на 21 век, които ще помогнат на учениците да бъдат успешни в бъдещето си развитие и ще ги стимулират да се учат през целия си живот.

Публикувано на 11.02.2021 г.

През февруари 2021г. бяха обявени победителите от Международния конкурс за детска рисунка „Rotary Art for Peace” (Бангладеш). Живописната рисунка на Весела Енева, ученичка от 6 А клас, впечатли журито и бе избрана в „топ 100“. В конкурса участваха деца от цял свят: Бангладеш, САЩ, Индия, Австралия, Швеция, Кения, Шри Ланка, Мавриций, България и др.

Публикувано на 11.02.2021 г.

Проектно- базирано обучение по математика и ТП във ІІ A клас


Темите по математика "Час, минута" и по ТП "Веселият часовник" предизвикаха учениците от ІІ A клас да се включат в новата задача, поставена от г-жа Даниела Иванова - сами да си изработят красив часовник. Поставиха подвижни стрелки, за да могат да упражнят знанията си за познаване на времето. А това е важно умение и е важна крачка в живота на едно дете. Познаването на времето ги кара да се чувстват по-големи и по-самостоятелни. Чрез проектната работа учениците развиват уменията си да планират и реализират идеята си, да покажат творческите си виждания и да упражнят знанията си за час, минута, денонощие. Изработването на собствени модели на часовници им достави удоволствие и удовлетворение.

Публикувано 10.02.2021 г.

Проектно-базираното обучение по околен свят и четене привлече за пореден път вниманието на учениците от II В кл. Г-жа Марияна Петрова ги провокира да търсят, да отсяват важната информация, да я систематизират и подредят в своите проекти, така че да представят съответните теми интересно, разнообразно и с творчески подход. Най-важното е, че всички ученици успяха да развият практически умения за индивидуална работа и работа в екип, да планират дейността си, да разгърнат потенциала си, да се мотивират да надградят знанията си и да съумеят да ги представят пред съучениците си кратко, точно и ясно.

Публикувано на 07.02.2021 г.

В А Ж Н О ! В А Ж Н О! В А Ж Н О!


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,


Със заповед РД-01-52/26.01.2021 г. министърът на здравеопазването удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02. /понеделник/ 2021 г. до 30.04. /петък/ 2021 г.
В тази връзка министърът на образованието и науката  със своя заповед РД-09-290/29.01.2021 г., за учениците, записани в дневна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение удължава в същия  срок провеждането на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/.  
Изключения  от забраната за провеждане на присъствена форма на обучение се допуска за учениците от пети до дванадесети клас при спазване на следния

ГРАФИК:

клас

период

форма на обучение

1.

І - ІV

01.02.2021 г. – 30.04.2021 г.

присъствена

2.

V

01.02.2021 г. – 17.02.2021 г.
18.02.2021 г. – 02.03.2021 г.
04.03.2021 г. – 17.03.2021 г.

ОРЕС
присъствена
ОРЕС

3.

01.02.2021 г. – 03.03.2021 г.
04.03.2021 г. – 17.03.2021 г.

ОРЕС
присъствена

4.

VІІ

04.02.2021 г. – 17.02.2021 г.
18.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

присъствена
ОРЕС

Присъствените учебни занятия на учениците ще се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, разработени и приети в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и от Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на МОН.
Напомняме на всички ученици и родители, че в училище няма да се допускат ученици със симптоми на остри респираторни заболявания и носенето на маски в общите части е задължително /изключения правят само ученици, които по медицински показания са освободени!!!/ .

Обучението на всички ученици /в присъствена или в електронна среда/ се реализира в смяната на училището, считано от 04.02.2021 г., по утвърденото седмично разписание за ІІ-я учебен срок на 2020/2021 учебна година.

ОтръководствотонаІІІОУ

     Дневен режим на ОРЕС

I смяна

II смяна

1

7.30 – 8.00

1

13.30 – 14.00

2

8.20 – 8.50

2

14.20 – 14.50

3

9.10 – 9.40

3

15.10 – 15.40

4

10.10 – 10.30

4

16.10 – 16.40

5

11.00 – 11.30

5

17.00 – 17.30

6

11.50 – 12.20

6

17.50 – 18.20

7

12.40 – 13.10

7

18.40 – 19.10

Седмично разписание за втори срок на учебната 2020/2021 година ТУК 


Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.  на МЗ ТУК


Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на МОН ТУК

Публикувано на 29.01.2021 г.

Ученици от IV “В“ клас на III ОУ „Д- Р ПЕТЪР БЕРОН“ представят направените от тях забележителни проекти на тема „Слънчева система“. Задачата е поставена по предмета“ Човекът и природата“. Проектите са изработени от картон за основа или тънък стиропор, който е оцветен. Планетите са стиропорени топки или полукълба. Има и макети които са направени от пластилин.

Публикувано на 18.01.2021 г.

На 23.01.2021 г. от 9.00 часа ще се проведе националната олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас.

Моля, всички номинирани ученици да потвърдят участието си на класните ръководители.

16.01.2021 г.

Националният институт по метеорология и хидрология организира конкурс за детско-юношеска рисунка на тема "Въздух, Земя, Вода и Живот". Сред участващите ученици с общо 268 рисунки, са и нашите ученици:  Никол Каменова, Ивайла Димитрова от II Б клас с кл. р-л г-жа М. Димитрова, както и Мария Николчова, Николай Димитров и Яна Първанова от II В клас с кл. р-л г-жа М. Петрова, които приеха с голяма радост своите награди - книгата "Професията метеоролог и хидролог", календар и шал-яка на НИМХИ.

Публикувано на 13.01.2021 г.

ВАЖНО!!!

Началният час на общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV клас се променя на 16.01.2021 г. от 10.00 часа.

Публикувано на 13.01.2021 г.

"Ех, че лесно, ех, че чудно, вече мога сам и аз. Тъй в забава и в захлас шеф-готвач съм вече в час. Уча и творя изкусно да почерпя всички вкъщи вкусно."


Под това мото учениците от II В клас, с кл. р-л г-жа Марияна Петрова, превърнаха класната стая в място за приготвяне на плодова салата, в която учениците вложиха творчество и ентусиазъм. Накрая малките готвачи с усмивка похапнаха от своите сладки произведения.

Публикувано на 12.01.2021 г.

Проектно- базирано обучение по четене във ІІ а клас на тема „Моето име“


„Името ни отличава. То и нещо пожелава. Мили Боже, помогни ми да заслужа свойто име!“


Стихотворението „Имена“ на Г. Константинов провокира учениците от ІІ а клас да разберат повече за своите имена. Името пази със смисъла, който е вложен в него. То носи своеобразно послание към човека, на когото се дава. С името се извършва първото наричане, изразява се повелята на семейството каква съдба трябва да има детето, какъв човек трябва да стане. Чрез името се търси и магическата сила на думата. Името ни отличава, но е и послание към другите. Чрез проекта по четене на тема „Моето име“, поставен от г-жа Даниела Иванова, учениците проучиха какво означава името им, разбраха от своите родители защо са избрали точно това име и какво послание носи то. При оформянето на проектното проучване учениците показаха творчество, креативност, инициативност и умение да поднесат интересно и вълнуващо събраната информация.

Публикувано на 11.01.2021 г.

Математика без граници


Почти 20 000 от 18 страни са участниците в есенния кръг на осмото издание на международното математическо състезание "Математика без граници". От тях 15 200 са българските ученици, сред които са и нашите 34 третокласници и четвъртокласници. Гордеем се с вашето представяне, скъпи ученици! Ето и нашите медалисти:


Гергана Иванова Трендафилова - ІV в клас - сребърен медал
Тея Емилова Минчева - ІV б клас - бронзов медал
Владислав Николаев Начев - ІV в - бронзов медал
Деа Петрова Ценова - ІV в - бронзов медал
Елица Любомирова Любенова - ІІІ в - бронзов медал
Яна Петкова Младенова - ІІІ в - бронзов медал
Иво Василев Стаменов - ІІІ б - бронзов медал
Павлина Пламенова Антонова - ІІІ б - бронзов медал
Гергана Костадинова Цветкова - ІІІ а кл. - бронзов медал

Публикувано на 10.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ!!!

Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV клас ще се проведе на 16.01.2021 г. от 9.00 часа.

Моля, всички желаещи да потвърдят участието си на класните ръководители.

Публикувано на 08.01.2021 г.

Учениците от III „В“ клас на III Основно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана, изработиха с много трепет и желание своите картички, сувенири и играчки за Коледа. Готови са и сурвачките им и с пожелания за здраве, щастие, богата реколта и берекет ще сурвакат на предстоящия празник -  Сурваки с отбелязването на Нова година. Весели празници!

Публикувано на 23.12.2020 г.

Публикувано на 23.12.2020 г.

В очакване на Коледа учениците от II В клас, с кл. р- г-жа Марияна Петрова, направиха коледна украса и отправиха сърдечни поздрави за здраве, добрина и щастливи дни.

Публикувано на 22.12.2020 г.

ЧЕСТИТА  КОЛЕДА,  БЪЛГАРСКИ  МЕДИЦИ!!!


Тъй като тази година нямахме възможността, като всяка друга до сега, да украсим за Коледа класните стаи,  коридорите и фоайетата в училище, решихме да отбележим празниците онлайн.
По идея на Виктория Михайлова, учител  по Изобразително изкуство, учениците от 5, 6 и 7-те класове, украсиха чудесни коледни елхи в домовете си и изпратиха снимки.
Снимки с парченца любов и топлина!
Елхите им, блестящи и пълни с оптимизъм и добрина, бяха събрани заедно, за да светят по-силно и зареждат с красота и уют!
Отправяме тази светлина към българските медици, с благодарност, с надежда и упование, с вяра за здраве, мир и благоденствие през Новата 2021 година!!!

Публикувано на 20.12.2020 г.

Да направим Коледата красива и вълнуваща, въпреки изолацията! Учениците от ІІ а клас приеха предизвикателствата на г-жа Даниела Иванова и с голямо желание подготвиха коледни изненади за своите семейства. Те вложиха въображение, сръчност, творчество и оригиналност и изработиха коледни картички, снежни човеци, коледни венци и коледни бисквитки. Чрез тях отправиха пожеланията си за здраве и благополучие! Весели празници!

Публикувано на 19.12.2020 г.

Деца със специални потребности изработиха Коледни ангели и ги изпратиха на своите лекари. В часовете по технологии и предприемачество заедно със своя ресурсен учител „специалните" деца от Трето основно училище „Д-р Петър Берон" в Монтана направили ангели за лекарите от медицински център „Аполон" 21".
„Бъдете здрави, все така неуморими и със силен дух. Тези ангели ще ви пазят от злото.", пишат момичетата и момчетата.

Публикувано на 18.12.2020 г.

Учениците от 4 в клас с много коледно настроение, радост и старание изработиха оригинални, коледни предизвикателства!
Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

Публикувано на 17.12.2020 г.

Тази учебна година III ОУ „Д-р Петър Берон“ – работи по няколко национални програми. Една от тях е “ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап".
Личният напредък на ученика в образователния процес е пряко зависим от екипната работа на учителите от различните образователни етапи, насочена към преодоляване на проблемите на приемствеността между етапите на основното образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ образователен етап.
Дейността по националната програма се осъществява от екип от учители –учител в начален и учители в прогимназиален и е насочена към осигуряване на по-плавни преходи между отделните етапи, към обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, към обогатяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им.
Един от екипите, който работи по тази програма е г-жа Ели Драгиева, класен ръководител на IV А клас и г-жа Людмила Крумова – ЗДУД и старши учител по математика в прогимназиален етап. Екипът съвместно разработи уроци по математика от учебната програма в IV и V  клас. Предизвикателството е голямо! Г-жа Ели Драгиева е гостуващ учител и преподава на учениците в V Б клас, а г-жа Людмила Крумова – на учениците от IV А клас. Във връзка с преминаването в ОРЕС на учениците, часове се провеждат и онлайн. Учениците с интерес и желание работят в часовете.
Вдигнатите ръце, усмихнатите детски лица в часовете показват удовлетворението от работата и на учениците и на учителите.

Публикувано 04.12.2020 г.

Уважаеми родители и ученици!

            В изпълнение на заповед № 01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана преминава от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. в режим на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии.

            Организацията за провеждането на учебния процес е разписана в заповед № РД-13-325/27.11.2020 г. на директора на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана.

            Учебните часове започват в 9.00 часа и са с продължителност от 20 минути за учениците I – IV клас и 30 минути за учениците V – VII клас. За учениците от начален етап в ГЦОУД от 13.30 ч. ще се провежда самоподготовка с учителите на съответните групи, които ще подпомагат учениците в подготовката на домашните работи.

            Обучението ще се реализира в MS Teams. С актуалния дневен
режим и седмичното разписание можете да се запознаете в електронния дневник на
училището.

            При настъпване на промени ще бъдете уведомявани своевременно в електронния дневник и сайта на училището.

            За въпроси и допълнителни указания при необходимост се обръщайте към класните ръководители.

            Ние също сме готови да съдействаме на всички в името на осъществяване на качествен образователен процес.

            Бъдете здрави и отговорни към себе си и близките си!

Ръководството на III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана

Заповед № 01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Публикувано на 27.11.2020 г.

Ученици със СОП и техни съученици, четири години участват в национална изложба “ЗАЕДНО“ в гр. Лясковец. Учениците са получавали грамоти и награди. Тази година Лора Любомирова Алексиева  получи грамота за първо място в националния конкурс за ученическо творчество.  Чрез своята рисунка, тя показа доброто отношение и приятелството на учениците от класа към тяхната „различна“ ученичка. Класа е един сплотен екип, който уважава индивидуалността на своя съученик и винаги е готов да помотне.

Публикувано на 26.11.2020 г.

Ученически състезания „Многознайко”


Ученическите състезания „Многознайко” имат за цел да стимулират логическото мислене, въображението и паметта на учениците; да възпитат у тях чувство на надпревара за знания и постигане на успехи.
В III ОУ ”Д-р Петър Берон” сепроведе I кръг на състезанието „Аз зная английски”. В него взеха участие 47
уч еника от 1-ви до 7-ми клас като нашите многознайковци си завоюваха 13 първи места, 13 втори и 9 трети места. Всички те получиха и златни, сребърни и бронзови медали за своите постижения. Като категорични победители с максимума от 30 точки се отличиха:
1.     Габриела Владимирова Димитрова – 3 клас
2.     Кристина Кристиан Пейчева – 3 клас
3.     Жустиян Кирилов Нешев – 4 клас
4.     Елица Емилова Герасимова – 5 клас
5.     Ана Елвис Христова – 6 клас


Деца, гордеем се с Вас и благодарим за положените усилия!

Публикувано на 26.11.2020 г.

Базар на професиите

На 28.11.2020 г. ще се състои шестото поредно издание на "Базар на професиите", организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Инициативата е част от "Седмицата на професионалните умения" и предоставя възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, насърчава съзнателния избор на професия. Събитието е насочено към ученици от цялата страна на възраст между 9 и 16 години. От специалисти ще бъдат представени над 20 професии.

Базарът ще бъде изцяло виртуален и достъпен на профилите на Българската мрежа в You Tube и Facebook на 28.11.2020 г. /събота/ на живо от 10 до 17 ч. Регистрация не е необходима. Училища, ученици и родители могат да се присъединят към базара директно онлайн.

ПРОГРАМА НА "БАЗАР НА ПРОФЕСИИТЕ"

Публикувано на 25.11.2020 г.

„Светът е за всички”

„Светът е за всички” казаха всички ученици и техните преподаватели в III ОУ „Д-р Петър Берон” в края на седмицата на толерантността. Инициативата поеха учениците от училищен ученически съвет като изработиха детелини с мотото и раздадоха на всички ученици и учители. Малките ни възпитаници пък получиха слънчица със същото мото, които да им напомнят усмивките никога да не слизат от техните лица.
Дейностите през тази седмица бяха насочени към възпитаване в дух на дружелюбност и взаимопомощ, опознаване на културните различия и изграждане на позитивно отношение към децата от различни етноси, децата с увреждания и такива в неравностойно положение.


„Бъдете толерантни - днес, утре, винаги!” – това е посланието на учениците и
учителите  от III ОУ „Д-Р Петър Берон”!

Публикувано на 21.11.2020 г.

Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана  получи Грамота от президента на Република България - Румен Радев, в знак за благородния жест, проявената съпричастност и принос за реализирането на благотворителната инициатива „Българската коледа“.

Публикувано на 20.11.2020 г.

„Дърво на толерантността”

В седмицата на толерантността в III ОУ „Д-р Петър Берон”
петокласниците се включиха в многообразните инициативи като отгледаха своето
дърво на толерантността. Всяко дете записа своето послание на листенце, с което
окичи дръвчето. А нашите малки възпитаници  от 2–ри и 4-ти
клас последваха примера на каките и батковците. Във всяка класна стая израсна
дръвче с различни пожелания и послания за търпимост, уважение и толерантно
отношение. 

Публикувано на 20.11.2020 г.

На 21 ноември 2020 година православната църква отбеляза празника „Въведение богородично”, а в българския народен календар той е отреден за Ден на християнското семейство. Обединени като едно голямо семейство, учениците от първите класове на III ОУ ”Д-р Петър Берон”, гр. Монтана се включиха в празника с разнообразни инициативи. Изгледаха презентация посветена на празника. Така получиха урок по християнство, разбраха колко важно е да бъдем добри, да уважаваме нашите родители, учители и всички хора около нас. Учениците от първи Б клас изработиха красиви картички и зарадваха с тях своите семейства. „Ангел хранител за моето семейство” - така учениците от първи „а” клас, нарекоха изработените от тях красиви ангелчета, които подариха на обичаните близки хора. С вълнуващото изпълнение на песента за семейството, пожелаха на всички семейства по света доброта, сплотеност и много обич.

 

Публикувано на 20.11.2020 г.

Учениците от VIIв клас почетоха паметта на Йордан Йовков, като оформиха кът на писателя.  
            Момичетата и изработиха тематично табло, като интересно решение бе да включат неизучаваните разкази от сборника „Старопланински легенди” – „Шибил”, „Индже” и „През чумавото”, както и емблематичния „Албена”.
            Писателят, който издигна на пиедестал красотата и предпочиташе да вижда у хората преди всичко доброто, грабна сърцата им още миналата учебна година с разказа „Серафим”.

Публикувано на 19.11.2020 г.

Конкурс за рисунка на
тема „Какво означава да съм толерантен?”

На въпросът „Какво означава да съм толерантен?” учениците
от III ОУ „Д-р Петър Берон” дадоха отговор чрез рисунки. На тях грейнаха топли
усмихнати слънца, показаха своята красота в разнообразни цветове дъги, полетяха
гълъби като символ на мира, подадени бяха ръце в знак на подкрепа, обединиха се
деца от цял свят около идеята да бъдем единни и да забравим различията помежду
си. Рисунките бяха изложени в сградата на училището, а учениците с възхищение
се спираха пред тях всяко междучасие. Г-жа Виктория Михайлова-старши учител по
изобразително изкуство обяви най-добрите рисунки и награди техните творци с
грамоти за отлично представяне в училищния конкурс.

Публикувано на 19.11.2020 г.

„Урок по толерантност!”


Различията обогатяват класа ни и ни правят по-успешни!” е посланието, което класните ръководители отправиха към своите ученици в проведеният час на класа с тема „Урок по толерантност” в седмицата на толерантността. Учениците се нуждаят от положителни правила, които да им дадат насоки за това как да се държат правилно, споделиха педагозите от  III ОУ „Д-р Петър Берон” . В нетрадиционният час на класа изведоха заедно с учениците правила за толерантно поведение в класната стая:

 • Радвайте се, че сте различни.
 • Общувайте помежду си, дори и да сте различни.
 • Подхождайте еднакво към всички.
 • Уважавайте всички, независимо колко сте различни.
 • Вслушвайте се в различното мнение.
 • Опитвайте се да разберете мнението на другия дори и да е много по-различно от вашето.
 • Взимайте предвид мнението на другите, когато взимате решения, които засягат всички.
 • Съобразявайте се с и следвайте решенията на другите, дори и да не ви харесват.
 • Обединявайте се и бъдете заедно. Не позволявайте различията да ви разделят.
 • Интегрирайте (включете) различните. Нека бъдат част от общото.
 • Приемайте всички за равни.

Публикувано на 18.11.2020 г.

„Да бъдем толерантни и заедно да сътворим един по-хубав свят!
С една топла усмивка и с една подадена ръка!”


С тези думи учениците от III ОУ „Д-р Петър Берон” започнаха своят учебен ден, подадаха си ръка и цял ден бяха закичени с лъчезарни усмивки. На 16 ноември светът  отбелязва Международния ден на толерантността. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. За нас този ден е началото на поредица от инициативи в седмицата на толерантността под мотото „Приеми различията, бъди свободен и живей в хармония!”. Седмицата се откри с представянена изработени табла за толерантността. Учениците си подадоха ръка за поздрав към света и казаха своето ”ДА” за толерантността като оставиха отпечатък от своите ръчички. Поставиха своите послания за добро, приятелство и емпатия върху стената на толерантността.

Публикувано на 16.11.2020 г.

На 15 ноември 2020 г. светът ще отбележи за поредна година Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП.
Най -малките ученици от нашето училище се включиха заедно със своите семейства към инициативата, призовавайки за бързи и адекватни действия и подкрепа за спасяването на повече човешки животи на пътя. Нека повече хора помислят , че пътният травматизъм има реални, човешки лица, съдби и унищожени мечти. Нека повече хора осъзнаят, че безопасността на пътя е резултат от приноса на цялото ни общество.

Публикувано на 15.11.2020 г.

Проектно-базирано обучение по Математика в 5 и 7 клас

Математиката казват е трудна! За учениците от 5 Б и 7 клас това съвсем не е така! Те се справиха отлично с поставените им проектни задачи. Седмокласниците изготвиха табла с формулите за съкратено умножение, а петокласниците – „Дробни картини“.
Учениците използваха различни приложни материали, но най-вече вложиха много въображение при изработването на таблата и картините. По този начин те показаха, че математиката не само е интересна, но е и изкуство!

Публикувано на 14.10.2020 г.

Добрата хигиена и здравословното хранене - фактор за нашето здраве! Играта и обучението са част от детския дневен ред, но понякога се налага да им напомняме да се грижат за личната си хигиена и храненето си. Това е от съществено значение за тяхното здраве, самочувствие и взаимоотношения! Но това не означава, че трябва да е скучно... Днес гост във ІІ А клас и VII Г клас бе училищния медицински специалист - г-жа Красина Димитрова. По много интересен начин тя показа на учениците защо е важно да се хранят здравословно и да спазват лична хигиена, особено в момент на сложна епидемична обстановка. Запозна ги с пирамидата за здравословно хранене, ползите от плодовете и зеленчуците, и им показа как точно да измиват ръцете си! Своята благодарност учениците изразиха с активност и .... пъстри букети!


Урокът е част от серия здравни беседи в часа на класа, които ще се проведат постепенно във всички класове I – VII клас на теми засягащи: грип, настинка, COVID-19 и как да се предпазват учениците от тях.

Публикувано на 12.11.2020 г.

Дните от 16-ти до 20-и ноември са обявени за седмица на толерантността в III Основно училище ,,Д-р Петър Берон-Монтана, по повод Международния ден на толерантността. Традиция в нашето училище е да се провеждат забавни инициативи, чрез които учениците ни освен да се забавляват и учат, да изразят своето толерантно отношение към другите. Целта на тазгодишните инициативи е насърчаване на взаимното уважение и разбирателствоотричането на дискриминацията, възпитаване в доброта, толерантност към различията и добронамереност към приликите. Различните инициативи са свързани с приятелството, взаимоуважението, разбирателството и търпимостта между хората.

Нека бъдем толерантни – днес, утре, винаги!

Публикувано на 10.11.2020 г.

Проектно- базирано обучение по Биология и здравно образование


Отново на училище! С радост сме отново заедно в клас!
Огромният интерес, с който учениците от седми клас работят върху поставените им задачи показва тяхното желание и любопитство да надникнат във видимия и невидимия свят на живата природа. До първата си ваканция от новата учебна година - есенната, те опознаха структурата, жизнените процеси и многообразието на микроорганизмите -едноклетъчните организми от царство Монера /бактерии/ и царство Протиста /едноклетъчни същинскоядрени/. За да изпълнят поставената задача, базирана на самостоятелна проектна дейност, учениците потърсиха информация, научиха, планираха и подготвиха, проявиха сръчност, подходиха творчески и представиха своята идея. Те използваха своите научни знания по биология, уменията си по изобразително изкуство и технологии и предприемачество. С помощта на цветна хартия, картон и приложни материали, те майсторски представиха чрез апликация особеностите в устройството на различни едноклетъчни организми,  класифицираха ги и обозначиха структурите в клетката им. Мотивирани от своя учител, голяма част от учениците се справиха отлично.
Те вече знаят, че съществено за света около нас е дори това, което е невидимо за очите!

Публикувано на 09.11.2020 г.

          В навечерието на 1. ноември – Деня на будителите, III ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана грейна с тематична изложба, посветена на бележитите личности от нашата история, допринесли много за оцеляването на българския народ и съхраняването и развитието на българския език през вековете.

„Написахме с нашите ръчички най-сладкото име за всички, с четири буквички само - написахме думата: МАМА!“
Учениците от първите класове, посветиха часове на Деня на народните будители- 1-ви ноември. С интерес слушаха за Св. Св. Кирил и Методий, Паисий Хилендарски за поети и писатели като Петко Рачов Славейков, Ботев и Иван Вазов, за революционери- Левски, Ботев, Раковски. Гледаха презентация за патрона на нашето училище Д-р Петър Берон. Получиха като подарък книгоразделител с лицата на будители, с който да отбелязват урока си в Букварчето.

За Деня на народните будители, второкласниците изработиха книгоразделители и в часа на класа посветен на темата откриваха и записваха  имената на будителите, скрити във фигура.

Учениците от VI и  VII клас направиха табла, от които светеха ликовете на народните будители. Специално място получиха книжовниците, които въоръжени с перо в ръка, пробудиха умовете, създадоха училища и написаха книгите, от които се учим – Паисий Хилендарски, Васил Априлов, Неофит Рилски, Найден Геров…  Видно място в проектите бе отделено на д-р  Петър Берон – патрон на нашето училище. Учениците от VII клас, които тъкмо приключиха с изучаването на призивната поезия на Добри Чинтулов, приложиха знанията си от часовете по литература  и поетът зае заслуженото си място при книжовниците от Възраждането.


            Почетена бе и паметта на революционерите –  будители на народния дух в трудните времена от българската история. За всички учители и ученици бе особено вълнуващо да бъдат наблюдавани от апостолите на Априлското въстание Панайот Волов, Георги Бенковски, Стефан Стамболов и Захарий Стоянов, от строгия поглед на Христо Ботев, а със светлия си взор Апостола на българската свобода в „ бъдещето тъмно … гледаше ясно”.

Публикувано на 30.10.2020 г.

100 години от рождението на Джани Родари


Точно преди 100 години, на 23 октомври 1920 година, в градчето Оменя (Италия) се ражда един от най-добрите детски писатели Джани Родари. Учениците от начален етап отбелязаха тази годишнина с редица мероприятия. Те гледаха презентация и научиха много за живота и творчеството му. Четоха негови приказки и рисуваха илюстрации по тях, направиха табла и оформиха кът с творчеството на писателя. С радост споделяха емоциите и впечатленията си от приказките на "продавачът на надежда"!

Публикувано на 25.10.2020 г.

На 21 октомври г-жа Марияна Петрова и г-жа Иванина Сибинова заведоха учениците от II В клас в Младежкия дом, където разгледаха експозицията на макети, които са част от културно-историческото наследство на България и Румъния. Общата история на двете страни бе представена чрез осемнадесет макета на исторически сгради разположени в двете съседни страни. Макетите са изработени по проект „Дунав – река с много обща история“. Всички ученици бяха впечатлени не само от архитектурата на сградите, но и от индивидуалното звуково и визуално описание за всяка една от тях.

Публикувано на 21.10.2020 г.

18-ти октомври -  Европейски ден за борба с трафика на хора
Трафикът на хора съществува! Информирай се!


В конферентната зала на III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана се проведе мероприятие на тема „Превенция на трафик на хора“, подготвено от седмокласниците  Александър Борисов, Камелия Евтимова и Виктор Максимов, представители на училищния ученически съвет към III ОУ „Д-р Петър Берон“, с ръководител г-жа Милена Ангелова. Присъстваха седмокласници и учители. Гости на мероприятието бяха г-жа Мариана  Калеева – директор III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана и г-жа Людмила Крумова – ЗДУД.


 Учениците представиха проблема за трафика на хора  в България и в световен мащаб; запознаха своите съученици с различните методи за набиране на жертви на трафик; представиха признаците на робство, по които могат да се разпознаят жертвите на трафик. Специално внимание отделиха на социалната среда, която има изключително решаваща роля в трафикирането на хора – бедност, безработица, липса на образование, липса на перспектива, депресия и др. причини.


Изключително въздействащ бе клипът, пресъздаващ историята на деца, жертви на трафик с призив „Не пренебрегвай това, което виждаш! Децата жертви на трафик имат нужда от твоята помощ!“.
В края на мероприятието водещите проведоха викторина с присъстващите. Седмокласниците бяха изключително активни и показаха колко много и полезна информация са получили от своите връстници.
По инициатива на училищния ученически съвет се оформи табло с изработен от тях постер.  В символ на несъгласие и съпричастност към съдбата и страданията на хората, попаднали в страшния капан на трафик и груба злоупотреба с техните човешки права, учениците от всяка паралелка допълниха таблото с ръчичка  с думата „STOP“.

Публикувано на 21.10.2020 г.

Всяко селище има своя неповторима красота и забележителности!

Чрез проектно- базирано обучение по околен свят, учениците от ІІ а клас с кл. ръководител г-жа Даниела Иванова изготвиха лапбук, провокирани от темата "Моето родно селище в миналото и днес". Те проучиха какво е било селището ни в миналото, как се е променило, какво разказват историческите паметници и как изглежда днес. Така научиха повече за родното си място и показаха своите творчески идеи!

"Да пазим това, което са създали нашите родители" - казаха учениците от II Б клас с класен ръководител г-жа Мариана Димитрова. "Моят роден град - древен и малд" бе темата, която правокира второкласниците да търсят информация за възникването на град Монтана и да направят табла за най-известните му архитектурни, исторически и природни забележителности.

Публикувано на 18.10.2020 г.

На 08.10.2020 г. г-жа Даниела Иванова проведе тематична родителска среща по национална програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот".  За да има добро взаимодействие и сътрудничество между родителите, учителите и учениците, изключително важно е доверието и разбирането. Затова бе избрана темата: "Доверие, разбиране и комуникация". Доказано е, че родителското поведение има причинно- следствена връзка с поведението на детето и формирането на определени черти в характера му. Презентация по темата представи г-жа Невелина Рангелова - училищен психолог. Тя запозна родителите със стиловете родителско възпитание и влиянието им върху поведението и развитието на децата. Тази информация и подготвената анкета помогна всеки от тях да се самоопредели и да оцени как точно влияе на детето си. Определянето и осъзнаването на собствения модел на възпитание и упражняването на родителски контрол и подкрепа помага родителите да определят модела си на подход към децата и да помислят върху какво още трябва да работят в положителна насока

Публикувано на 10.10.2020 г.

Публикувано на 05.10.2020 г.

Уменията за учене и иновации все повече се признават като основни умения за учениците, които се подготвят за все по-сложната работна среда в 21-ви век. Акцентът в обучението пада все повече върху творчеството, критичното мислене, комуникацията и сътрудничеството – умения, от съществено значение за подготовката на учениците за бъдещето. Чрез проектно-базирано обучение по Околен свят на тема "Родословно дърво", учениците от II В кл. с кл. ръководител г-жа Марияна Петрова научиха по-лесно за роднинските връзки и показаха своите творчески възможности.

Публикувано на 04.10.2020 г.

Трето ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана отбеляза Европейската седмица на спорта с много спортни и забавни игри в часовете по физическо възпитание и спорт и учебните часове за спортни дейности. Игрите преминаха под надслов "Спортът - начин за подобряване на психическото и физическото здраве на учениците".

Публикувано на 28.09.2020 г.

График за трета поправителна сесия по учебни предмети от училищния учебен план на V клас за учебната 2019/2020 г.

Учебни предмети от Раздел А

1. Математика - 01.10.2020 г., 13.00 ч.

Учебни предмети от Раздел Б

2. Математика - 20.10.2020 г., 13.00 ч.

Всички изпити ще се проведат в Компютърен кабинет 1.

С резултатите от изпита родителят може да се запознае, в деня след провеждане на изпита, чрез е-пощата на училището tretoou@abv.bg.

Публикувано на 27.09.2020 г.

 

Публикувано на 15.09.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
откриването на учебната 2020/2021 година с учениците от I и V клас ще започне в 09:30 часа на 15.09.2020 г. (вторник) в училищния двор.
След тържествената част класните ръководители ще въведат в училището класовете по следния график:

От 09:30 ч. до 10:00 ч. – I, V клас

От 10:00 ч. до 10:15 ч. – VI, VII клас


От 10:15 ч. до 10:30 ч. – II , III, IV клас

Моля, да се спазва времевия порядък за влизането в училищния двор и училището!

Публикувано на 10.09.2020 г.

На 08.09.2020 г. в Трето основно училище „ Д-р Петър Берон“ се проведе здравно обучение на тема: Как да се предпазим в условията на пандемия? Доктор Илияна Събчева, лекар специалист по инфекциозни болести към МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“, обясни подробно какво представлява COVID -19 като респираторна инфекция, съпътстващите симптоми, последващо лечение. Доктор Събчева даде ясни указания относно това, как да предпазим себе си и околните и как трябва да действаме, когато имаме съмнение за заразен с COVID – 19. Като специалист тя разясни какво представлява PCR метода за изследване на вируса и доколко надежден е той. Доктор Събчева отговори на всички въпроси, които й бяха зададени и посъветва да следваме препоръките на Министерството на Здравеопазването за ограничаване на опасността от разпространение на COVID – 19.

Публикувано на 09.09.2020 г.