На 10.05.2022 г. отборът "Млад огнеборец" на III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана зае престижното III място за "Комплексно класиране" в XXI Районно състезание "Младежки противопожарни отряди" организирано от Районна служба "Пожарна безпасност и защита на населението" - Монтана.

Браво на нашите момчета!

Публикувано на 10.05.2022 г.

9 май – Ден на Европа


Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа.
            9 май – символ на стремежа към единство, мир и просперитет в Общността. През 1985 година ръководителите на страните от Европейския съюз, на свое заседание в Милано, решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. Тази дата става символ на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен по текст на Фридрих Шилер и единната валута (еврото).
С гордост, че сме част от многообразието на Европа, възпитаниците от III ОУ „Д-р Петър Берон“ - прогимназиален етап,  представиха  презентации за европейските ценности. А като част от инициативите по повод празника бе изложба от плакати, изработени от учениците.

Публикувано на 10.05.2022 г.

Ден  на  ученическото  самоуправление


И тази годинас много ентусиазъм и отговорност учениците от III ОУ „Д-р Петър Берон“ приеха предизвикателството на г-жа Милена Ангелова да бъдат учители поне за ден. Учениците  подготвиха своите учебни часове по английски език като изготвиха презентации, свързани с новите урочни единици, и заложиха на интерактивните методи на преподаване. Окуражиха активното участие на своите съученици и създадоха екипна среда.  Уроците бяха интересни, вълнуващи и забавни. Като достойни заместници на г-жа Ангелова учениците-учители се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа. Успяха, макар и за кратко, да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.

Публикувано на 09.05.2022 г.

Уважаеми родители,


Информираме Ви, че кампанията по приема на ученици за І клас

за учебната 2022/ 2023 г. ще стартира от 01.06.2022 г.


С избора на училище Вие избирате път за вашето дете. Път, който ще му позволи да придобие знания и умения и ще му помогне да реализира мечтите си. Трето основно училище „Д-р П. Берон” е общност. Общност с традиции и ценности; училище, което може да открие талантите и да развие възможностите на вашето дете.Квалифицирани и всеотдайни учители ще хванат ръката му, за да го поведат по пътя на знанието и да го направят уверен и можещ млад човек.
Благодарим на всички кандидати за проявения интерес и признанието за качеството на образование в нашето училище!
Благодарим Ви, че избрахте Трето основно училище „Д-р Петър Берон” за вашето дете!

Директор на ІІІ ОУ
Мариана Калеева

Публикувано на 04.05.2022 г.

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:

 • УСПЕШНО ДА СА ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕТО
 • НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 17 ГОДИНИ, НАВЪРШВАНИ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ

2.УЧЕНИЦИТЕ ПОДАВАТ В РУО – МОНТАНА, СТАЯ 702 ОТ 03.05.2022 Г. ДО 20.05.2022 Г., СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ С ПОДРЕДЕНИ ЖЕЛАНИЯ
 • ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ЗА УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 • ПРОТОКОЛ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПО ПРОФИЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ С ПРИЛОЖЕНИ ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА, МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЕПИКРИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ, ДОКУМЕНТИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНЕТО ИЛИ РЕШЕНИЕ НА РАЙОННА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ

ПРОФИЛИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИИ, ДА НЕ СА ПРОТИВОПОКАЗНИ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ!
ЗА УЧЕНИЦИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 2 НА НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА НАСТАНЯВАНЕТО В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ИЛИ
 • НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ДОГОВОР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЧЕНИКА В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО СЪГЛАСНО ЧЛ. 27, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

1. График на дейността на комисията за насочване на ученици ТУК

2. График на работата на ЛКК в медицинските центрове в градовете Берковиза, Лом и Монтана (която ще бъде изпратена актуализирана своевременно) ТУК

2.1. Актуализиран график за работното време на ГП "Детство" ТУК

3. Обява за приемане на ученици ТУК

4. Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование ТУК

Публикувано на 20.04.2022 г. / Информацията е актуализирана на 04.05.2022 г./

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Подаването на Документите по чл.140, ал.2, т.1-5 от Наредбата за приобщаващото образование, обн. ДВ, бр.86/27.10.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/ 18.12.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр.48/26.05.2020 г. от родители на ученици със специални образователни потребности, от настойници или от лица, които полагат грижи за ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и такива, настанени в приемни семейства ще се осъществи по следния начин:

 1. На място в административната сграда на РЦПППО-област Монтана се подава пакетът документи по чл. 140, ал. 2, т. 1-5 от Наредбата за приобщаващото образование, обн. ДВ, бр.86/27.10.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/18.12.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр.48/26.05.2020 г.
 2. Чрез изпращане на хартиен носител до Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към РЦПППО-област Монтана с куриерска фирма или с Български пощи с писмо с обратна разписка на адреса на РЦПППОМонтана: 3400 Монтана, ул. „ Неофит Бозвели ”№ 22А.

Документите да са окомплектовани правилно, за да се осъществи процедурата за изготвяне на становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние. Срокът за подаване на документите е от 03.05.2022г. до 20.05.2022г. Там, където има възможност може да се потърси съдействие от училищните медиатори.
На интернет страницата на РЦПППО - област Монтана http://rcm.dstcenter.eu в раздел „ Обучение от разстояние в електронна среда ”, подраздел „ Заявления за Допълнителна подкрепа ” е публикуван образец на заявление за насочване след VII клас на ученици със СОП, които ще завършат с удостоверение за завършен клас.
В зависимост от желанието на родителя/настойника и съобразно здравословното състояние на ученика, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности ще извърши консултативната си дейност присъствено или чрез използване на възможностите на средствата за електронна комуникация — платформи - Microsoft Teams, Facebook Messenger, Viber, Skype, email в присъствието на родители, класни ръководители и други членове на ЕПЛР по училища.


Приложения ТУК

 1. Заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии
 2. Декларация за информирано съгласие от родител

З. Списък с необходими документи по чл.140, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование

Публикувано на 21.04.2022 г.

Конкурсът за най-добро стихотворение на тема ,,Аз обичам гората" по инициатива на Северозападно държавно предприятие – Враца е темата, по която Ванеса Любенова, ученичка от VI В клас бе отличена. Служители от Държавно горско стопанство - Монтана връчиха грамота за отличното й представяне и пожелаха на всички ученици успехи в бъдещите им творчески изяви.

Публикувано на 21.04.2022 г.

В навечерието на един от най-светлите християнски празници, Възкресение Христово, учениците от II Б клас при Трето основно училище „Д-р Петър Берон“ се запознаха с преданията, традициите и обичаите на Великден. С интерес научиха защо първото яйце винаги се боядисва в червено. Старите предания гласят, че когато Божията майка отива в Рим, за да се срещне с императора, тя му подарява яйце, обагрено в червено – символ на Христовата кръв. От този момент нататък християните по целия свят започнали на боядисват червени яйца за Великден и да си ги подаряват един на друг. Тази стара традиция е жива и до днес. С нетърпение второкласниците очакваха Велики четвъртък, момента, в който спазиха традицията и с радост и вълнение боядисаха великденските яйчица. Както традицията повелява, с първото червено яйце г-жа Миглена Цветкова нарисува кръст на всяко детско челце, за да са здрави и силни учениците и през цялата година.

Публикувано на 21.04.2022 г.

22 Април - Ден на Земята!

Училището е наш втори дом. За да е приятно и чисто, когато са навън, учениците от третите класове при III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана, се включиха в инициативата за почистване на дворовете и тротоарите около училището, по повод Деня на Земята. С рисунки, плакати и изделия от материали за рециклиране, показаха, че всеки човек е длъжен да пази природата, защото ние сме зависими от нея.


Ние, учениците от IV В клас на III ОУ"Д-р П. Берон"- гр. Монтана, се присъединихме към инициативата, обединила усилията на милиони хора от целия свят да помогнат за опазване на околната среда. Нарисувахме върху тениски чиста и красива нашата планета такава, каквато искаме да бъде. Вярваме, че от нас зависи да живеем в по-добра среда и нашето послание към всеки е да направи първата малка стъпка за по-добро бъдеще на нашата красива Планета, защото заедно можем!

Във връзка с отбелязването на Денят на Земята, учениците от IV А и IV В клас със своите класни ръководители бяха поканени на урок-наблюдение:" Наблюдаваме организмите в природата" в Регионална лаборатория- Монтана. За първи път всеки ученик гледа под микроскоп и разпозна някои микроорганизми и с голям интерес и ентусиазъм научи още информация за тях. Удовлетворени от наблюденията и съпричастни с идеята за опазването на природата ни, учениците изказаха мнения и идеи за съхраняването на планетата Земя.

Фотоизложба „Земята през моите очи“ подредиха учениците от група за занимания по интереси „Природолюбители“. Идеята бе породена във връзка с предстоящия на 22 април Ден на Земята. Учениците с радост приеха задачата да заснемат природни обекти, впечатлили ги с красотата си през пролетната ваканция и празничния месец април. Разбрали за това предизвикателство в начинанието се включиха и много техни съученици от пети и седми клас. Направени бяха десетки снимки и фотоколажи, показващи вдъхновяващи природни картини на пейзажи, растения и животни, запечатани през фотообективите, така както са видяни от любопитните детски очи.
           По повод празника със свои стихове се включиха ученици от петидо седми клас.
           Търсейки красотата на нашата планета, децата я виждат, откриват я и й се радват. Това, което харесват се стремят да опазват и да споделят с близките си хора!
           Предаваме обичта и на вас…

Публикувано на 21.04.2022 г.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Цялата информация относноорганизиране на дейностите по премане на учевици в държавни и в общински училища за учебната 2021/2022 г. можете да намерите на електронната страницата на РУО - Монтана

РУО - Монтана ПЛАН ПРИЕМ

Публикувано на 20.04.2022 г.

Изпълнени с вълнение, 44 ученици от трети и четвърти клас се включеха в поредната надпревара за знания и постигане на успехи.
През месец април те взеха участие във втория кръг на Националното състезанието „Аз зная английски“. Получиха грамоти за участие и завоюваха 23 златни, 7 сребърни и 4 бронзови медала.
С нетърпение очакваме следващия кръг на състезанието.
Успех, мили ученици!

Публикувано на 20.04.2022 г.

Има по-лоши престъпления от това да гориш книги. Едно от тях е да не ги четеш.
                                                                                                                     Рей Бредбъри  

Учениците от 5 клас на IIIОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана се включиха  в „Походът на книгите“


„На гости с книга“ нарекоха петокласниците от III ОУ „Д-р П. Берон“-Монтана една от инициативите, в които участваха, в рамките на националния „поход на книгите“. Учениците от V В  посетиха новия 1 клас на учителката си от начален етап, за да почетат на малчуганите и да си поговорят с тях за любими приказни герои. „През води и гори“ на Емилиян Станев и „Приказки“ на Светослав Минков са двете книги, които петокласниците представиха на първолаците и с които попълниха библиотеката на класа.
             
            Историите за таралежа Бързоходко и костенурката Повлекана предизвикаха интерес у децата и те с желание и ентусиазъм ги коментираха. Първокласниците чуха и две авторски приказки на своите пораснали съученици и разгледаха книжките, написани и илюстрирани от тях. След това малките ученици настояха и те да покажат колко добре четат вече. Заедно с книгите първокласниците получиха и читателски дневници и обещаха да ги попълнят скоро и при следващата среща да разкажат на петокласниците как завършва историята на двамата горски приятели от „През води и гори“.За да покажат, че не само четат, но могат и да пишат интересни истории, петокласниците подредиха изложба във фоайето на училището, включваща техни илюстрирани приказки, представени под формата на табла или подвързани в книжки. Творбите разкриват богатото въображение на учениците и доброто познаване на фолклорни и авторски текстове, но от тях личи и нещо много по-важно- добрите им сърца. И няма как да е иначе, защото „четящият човек (…) трудно става подлец, най-малкото защото е некрасиво. Четящият човек е красив“ (Г. Господинов)!


Публикувано на 19.04.2022 г.

Каузата на Асоциация „Българска книга“ мотивира шестокласниците да се включат в инициативата – „Походът на книгите“, която цели да повиши интереса към четенето на книги сред подрастващите.
След учебните часове учениците от VI г клас посетиха парк „Свети Дух“ като носеха със себе си своите любими книги.
В непринудена обстановка, почивайки си сред приятели, те разгърнаха страниците на любимата книга и всеки от тях прочете откъсът, който най-много го е впечатлил. По този начин те провокираха съучениците си да четат повече и да преоткриват чудния свят на книгите.


Учениците от VI б клас избраха да се включат в инициативата като влязоха в ролята на актьори и представиха в час по литература кратки драматизации на изучени литературни произведения. Класната стая се превърна в сцена, на която оживяха героите на Бранислав Нушич от откъса „География“ и на Иван Вазов от откъса „Радини вълнения“.

Публикувано на 18.04.2022 г.

За поредна година учениците от Трето ОУ " Д-р П. Берон" с най- високи резултати на Областния кръг по география и икономика. С резултат от 171 т.  Александър Димитров от 7 Б клас заема първо място и право да представи областта на Националния кръг.

Поздравления за труда и успехите!

Публикувано на 17.04.2022 г.

Пролетта е вече при върбите
и си свиваме венче от тях,
и кичим се покрай реките
с весел и безгрижен смях.
С наричане за здраве, берекет, обич и късмет, лазарки от 3. В клас в Трето ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана, поздравиха ръководството, учителите и учениците по повод предстоящите празници Лазаровден и Цветница.
Да бъде по-добър живот!
За нас, за вас, за целия народ!
За благополучие и плод на българския род!

Публикувано на 16.04.2022 г.

По повод "Походът на книгите" на  14 април малките първокласници от Трето основно училище  Д-р Петър Берон " огласиха с весела глъчка Регионалната библиотека "Гео Милев ". Тъй като малчуганите са изучили буквите и вече са грамотни, една от целите на посещението беше да разгледат и се запознаят с библиотеката с идеята да станат нейни читатели .
Първокласниците се впечатлиха особено много от изложените книги, притежание на библиотеката, различни видове пъстроцветни издания за деца.
Накрая се разделиха с домакините усмихнати, щастливи и доволни.

Публикувано на 15.04.2022 г.

На 13.04 по повод "Походът на книгите", учениците със специални образователни потребности заедно със своя ресурсен учител Валентина Теофилова и психолог Мария Андреева  посетиха Регионална библиотека „Гео Милев“- Монтана.  Възпитаниците на Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ се докоснаха до вълшебството на  книгите и с огромно любопитство и интерес се потопиха в света на различни тематични области. Учениците обогатиха представите си за космоса, животните, човешкото тяло, професиите, историята на България; редиха пъзели; четоха любими комикси и разглеждаха тематични образователни карти.
Любезните домакини запознаха учениците с етапите по създаването на книгата и демонстрираха една от съвременните технологии за книгопочистване.

Публикувано на 14.04.2022 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,


Съгласно писмо на МОН с изх. № 9105-128/06.04.2022 г., Ви уведомяваме че със Заповед № РД 09-194/17.03.2022 г. на министъра на културата е утвърден държавния план-прием по паралелки, специалности, професии и профили за училищата по изкуства и училищата по култура. Информация за план-приема в тези училища е публикувана на електронната страница на Министерството на културата и е достъпна на http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=81&sp=21&t=0&z=0

Публикувано на 06.04.2022 г.

ЗНАЕМ, МОЖЕМ и УСПЯВАМЕ!


Ние сме достойни наследници на д-р Петър Берон, чието име носи нашето училище. В традиционната Беронова седмица, събрала в себе си всичките знания, умения, способности и талант на нашите възпитаници, четвъртокласниците ни изненадаха с впечатляващо интерактивно състезание. То събра в себе си целия ентусиазъм, труд, възможности и знания на учениците по български език, математика, човекът и обществото и човекът и природата. Уникален и запомнящ се финал на едно четиригодишно обучение в училище с традиции и утвърден авторитет. Неповторими мигове на емоция, гордост от постигнатото и чувство за принадлежност към едно ново и младо поколение личности, възпитани в духа на будителя д-р Петър Берон!

Публикувано на 31.03.2022 г.

В периода 25.02.2022 г. – 25.03.2022 г., във връзка с Бероновите празници в III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана се организира вътрешно-училищен турнир по шахмат.
В мероприятието се включиха ученици от IV до VII клас разделени в две възрастови групи – момичета и момчета IV клас, и момичета и момчета V - VII клас, както и участници в клуб „Виртуален и реален шахмат“. Състезаваха се общо 32 ученици – 22 от 5-7 клас и 10 ученици от 4 клас. Тридесет и двамата участници проведоха изключително интересни и оспорвани срещи с неочаквани обрати.  

Публикувано на 27.03.2022 г.

„Урок по търпение“

Как да се научим да сме търпеливи?

С подкрепата и помощта на представителите на училищния ученически съвет към III ОУ „Д-р Петър Берон“-Монтана, отговор на този въпрос дадохадве ученички от VI В клас, като преподадоха своя „Урок по търпение“ пред съучениците си от VI В клас. Урокът започна с кратка задача, която провокира проявата на търпение у учениците, с която те се справиха отлично.
По време на урока научиха че „Търпението не е неволя, то е качество на разумния човек“, че „Търпението е най-великото качество, най-благородната черта в човешкия характер“, че „Търпение е да издържите на всички противоречия и да изслушвате всички“, че „Търпението е съвкупност от добродетели: самоконтрол, толерантност, милост, вяра, смирение, щедрост, надежда, любов“. С интерес изслушаха приказката за търпението на учителя Петър Дънов. Учениците взеха активно участие и в подготвената дискусия, като дадоха своите отговори на въпросите: „А вие нетърпеливи ли сте? Кога проявявате нетърпение и как го овладявате? За какво според вас е нужно търпението? Какво можем да постигнем с него?“.
Кристина и Мария-Магдалена бяха подготвили филм-урок по търпение. Учениците го изглезаха с интерес, като в края споделиха своите впечатления: „Да си търпелив е сила на характера, да калиш духа си, да подчиниш егото си, да замълчиш, когато ти идва да крещиш-това са капчиците смелост, които откриваш в себе си всеки път, когато проявиш търпение. И накрая сражавайки се с живота, разбираш, че за да си победител, е нужно единствено търпение. Мъдрите хора са всъщност търпеливите хора…“

Публикувано на 26.03.2022 г.

Благовещение


На 25 март - Ден на търпението отбелязваме светлият християнски празник Благовещение.
            От ”Дървото на търпението”, изготвено от представителите на училищен ученически съвет по повод 25 март-Международен ден на търпението, учениците в III ОУ „Д-р Петър Берон“-Монтана стигнаха до изводите, че  добродетелта е преди всичко доброта, а тя не може да се случи без добрата дума, без добрата вест. Добродетелта не може да живее без добротата, а добротата не може да живее без добрата дума. Учениците от VI В клас поеха инициативата и подготвиха своето табло на благата дума, като всеки от тях остави своята дума-послание. Приканиха всички свои приятели и съученици да се включат в инциативата, като оставят своята блага дума на таблото, с посланието че „Всички заедно  можем да победим злото в душите си и да превъзмогнем отчуждението, бездушието и самолюбието.“

Публикувано на 26.03.2022 г.

С много желание и вълнение учениците от I клас ГЦОУД  на Трето ОУ "Д-р Петър Берон", напътствани от своите учители г-жа П. Атанасова и г-жа Е. Йорданова, представиха пред съучениците си  от начален етап кратък рецитал на тема „Гордеем се с нашия патрон“ посветен на патронния празник на училището.
В него бе отбелязано делото на д-р Петър Берон и на други народни будители, на които те трябва да бъдат достойни наследници.
„Гордеем се, че сме възпитаници на училище с традиции и ще продължаваме да уважаваме делото на предците ни! Ще бъдем силни, ученолюбиви, честни и дръзки!“

Публикувано на 25.03.2022 г.

По повод 25 март - Деня на търпението, психолозите Н. Рангелова, М. Андреева и класният ръководител А. Миланова проведоха с учениците от VII Г клас тренинг на тема: „Търпението в основата на добрите взаимоотношения“.  Пред учениците бе представена притча за търпението, върху която дискутираха и изказваха своите разсъждения.
Разделени на групи, учениците четоха и обсъждаха мъдрости, преоткриваха ги в ежедневието си и направиха постер със свое „Дърво на търпението“. Разбраха, че търпението е едно от най–важните качества, които човек трябва да  притежава, че  е израз на разумност, съпричастност и дълбоко осмисляне на живота.
Учениците с интерес се включиха в проективна игра, с която доказаха умението си да изслушват, да разбират и проявяват търпение към околните.
Проведеният тренинг помогна на учениците да разберат, че училището е място, където се формира и възпитава качеството „търпение“, необходимо за изграждането на основите на бъдещата им реализация.

Публикувано на 25.03.2022 г.

25 март Международен ден на търпението


„Нетърпението е съпротива да учиш. Ние искаме да получим отговорите без да сме научили урока или да сме направили нужните стъпки.“
„Търпението е съкровище – то е разбиране за нещата, то е спокойствие и сила.
Търпението е нещо, което може да се придобие…“

– споделиха представителите на Училищен ученически съвет в III ОУ „Д-р Петър Берон“-Монтана, по повод 25 март – Международен ден на търпението.
С общи усилия и завидно търпение изготвиха табла и постери, определиха своите 10 златни правила на търпението, изровиха от съкровищницата на годините и опита най-известните цитати за търпението, за да предадат на своите съученици и приятели посланията че „Този, който има търпение, може да има всичко!“ и че „Между твоето дърво на провал и твоето дърво на триумф расте едно дърво, което се нарича дърво на търпението!“

Публикувано на 25.03.2022 г.

Благодарим на всички, които се включиха и помогнаха!

Публикувано на 24.03.2022 г.

Учениците от петите класове взеха участие в географското състезание " Атласите на д-р П. Берон". То се проведе в седмицата посветена на патронния празник на Трето ОУ " Д- р П. Берон". Отборите от V А, Б, В класове показа знания в области, които са описани в двата атласа на д-р П. Берон. Състезанието премина в три кръга и беше много оспорвано. Активното участие на публиката реши крайния победител.

Публикувано на 24.03.2022 г.

На 22.03.2022 г. във връзка с Бероновите дни в Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ се проведе състезание "Печели от знания".
Състезанието е на принципа на играта "Стани богат". На стола на богатството сяда ученик и отговаря последователно на 15 въпроса. Всеки въпрос му носи определена сума, като най-голямата е 100000 гроша. Въпросите са от областта на граматиката, литературата, историята и математиката, тъй като тези области са включени в „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон.
На стола на богатството последователно седнаха четири ученички от седми клас. Момичетата играха смело, разпределиха добре жокерите си и показаха много знания.
Учениците, в ролята на публиката, имаха много важна роля - те бяха единият жокер на играчите. А в паузите участваха в забавна викторина и спечелиха със знанията си много награди.

Публикувано на 23.03.2022 г.

На 21.03.22 г. в  5 А, Б, В класове се проведе математическо състезание "Най-добър математик", посветено на патронния празник на училището. Учениците бяха много ентусиазирани и въодушевени. За всеки от трите класа бяха излъчени тримата най-добри математици на класа.

 

Публикувано на 22.03.2022 г.

На 21.03.2022г. беше проведен финалният кръг на състезанието „(О)Познай Берон!“, което е част от инициативите в рамките на „Беронови дни“, посветени на патронния празник на училището и 60-годишнината от създаването му.  Надпреварата на тема: „Животът и делото на д-р Петър Берон“ протече под формата на викторина в платформата „Kahoot”. В първи кръг на състезанието  от всички пети и шести класове  бяха излъчени по трима финалисти. Във втория- финален кръг учениците премериха, както знанията си за своя патрон и неговия „Буквар с различни поучения“, така и бързината на мисълта и реакциите си.
                   Победителите получиха грамоти за първо, второ и трето място и книги на класически български автори.

Публикувано на 22.03.2022 г.

„ПОЗНАЙ КОЙ ГЕРОЙ СЪМ“


Във връзка с Бероновите дни на 21.03.22 г.  учениците от вторите класове, усмихнати, красиви и много щастливи облечени като приказни герои гостуваха на  първокласниците. Те се потопиха в ролята на артисти, описваха своите герои и направиха драматизации на изучени произведения - „Бърканица в приказките” по Джани Родари, „Зимата, пролетта и детето“ по стихотворение на Елисавета Багряна и по българската народна приказка „Неволя“. Малките ученици гледаха с интерес и бързо разпознаваха приказките – „Червената шапчица” и „Неволя“. С голям ентусиазъм се включваха в разпознаването  и поправянето на героите. Накрая всички заедно изпяха песничката „Червената шапчица” и направиха общи снимки.

 

Публикувано на 21.03.2022 г.

В периода от 07.03.22 г. до 18.03.22 г. в петите класове се проведе конкурс за написване на математическа приказка, който е посветен на патронния празник на училището. Изпратени бяха много приказки, в които петокласниците са вложили цялата си фантазия и креативност. От тях на първо място бе класирана приказката на Иван Велиславов Иванов от 5 В клас, на второ място приказката на Стефани Веселинова Ковачева от 5 В клас и на трето място приказката на Йоан Станиславов Евтимов от 5 В клас.

Математическа приказка "Един необикновен ден" на Иван Велиславов ТУК

Математическа приказка "Цифрите на пазар" на Стефани Ковачева ТУК

Математическа приказка "Ред на действията" на Йоан Евтимов ТУК

Публикувано на 21.03.2022 г.

Световен ден на рециклирането

#RecyclingHeroes, #БезОтпадъци, #ReciclingHeroes2022
Световният ден на рециклирането – 18.03.2022 г. бе отбелязан по подобаващ начин от учениците  в 3 ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Монтана.
В часовете по човекът и природата учениците научиха интересни и полезни факти за рециклирането на опаковките от картон, стъкло, метал и пластмаса. Чрез специални видеа Стан и Стефи – любимци на тийнейджърите от интернет пространството убедиха децата, че да събираш разделно е забавно, модерно и необходимо.


           Началото бе дадено! Учениците събраха използваните от семействата си пластмасови кофички от кисело мляко. С тях те сами измислиха игри за междучасието, които превърнаха в състезание по двойки, а след това разбира се отнесоха да жълтия контейнер за пластмаса и осигуриха повторната им употреба.


Ученици от пети клас подготвиха и изпълниха проекти от материали за рециклиране. Децата работиха в часовете по Технологии и предприемачество, като с вълнение и проявена изобретателност пресъздадоха чипровски мотиви с нетрадиционни материали. Те използваха за своите произведения разноцветни пластмасови капачки. Така направените пана бяха експонирани на подходящо място в училище, за да могат да се видят от учители и ученици.


В световния ден за рециклиране активно  се включиха и учениците от седми клас. В часовете по технологии и предприемачество те изработиха различни изделия от материали за рециклиране и ги представиха пред своите съученици и приятели. Разказаха с вълнение за техните произведения на изкуството.
Проведена беше и беседа на тема – „Училището – място за създаване на култура към изхвърлянето на отпадъци.“

Публикувано на 18.03.2022 г.

Два отбора от 6 Б клас взеха участие в състезанието "Математическа мозайка ", посветено на Бероновите празници. Те демонстрираха своите знания по математика чрез решаване на практически задачи. Всички участници се забавляваха с намирането на вместимост на чаша и търсиха колко плат е необходим за ушиването на чадър. Състезанието бе оспорвано чак до последния кръг, където отбор "Многознайковци" спечели победната точка с задача за моделиране на ръбесто тяло - пирамида.

Публикувано на 18.03.2022 г.

Учениците от първи клас  за първи път участват в Бероновите дни. Те се запознаха с „Буквар с различни поучения - първият новобългарски учебник“. Чрез презентация обогатиха знанията си за живота и делото на д-р Петър Берон и мотивите му за написването на „Рибния буквар”. С интерес драматизираха приказки, рисуваха герои и четоха любими книжки.

Публикувано на 17.03.2022 г.

Във връзка с патронния празник на училището и седмицата на Бероновите дни, на 16.03.2022 г., ученици от VI А и VI В клас, включени в група „Превенция на насилието и проблемното поведение“, под ръководството на училищния психолог Невелина Рангелова и класен ръководител на VI В клас, Йорданка Савова, посетиха РБ „Гео Милев“ – Монтана.     Темата на посещението бе „Буквар с различни поучения - първият новобългарски учебник“. Чрез презентация, учениците обогатиха знанията си за живота и делото на д-р Петър Берон и мотивите му за написването на „Рибния буквар”. Запознаха се с отношението на великия българин към обучението на учениците, книжнината и организацията на училищното дело в България.
            Четените от учениците „Добри съвети“ от първия български буквар и обсъждането им предизвика интерес и размисъл. „Различните поучения“ са актуални, съвременни и целят да развият у подрастващите нравствени и духовни ценности.      
            Учениците от групата активно се включиха във викторина, за което получиха грамоти и доказаха, че са достойни потомци на делото на д-р Петър Берон.

Публикувано на 16.03.2022 г.

Днес, учениците от всички втори класове на ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" – Монтана, отбелязаха патронният празник на училището си в РБ „Гео Милев“.
С мултимедийна презентация Ели Димитрова от Детски отдел ги запозна с живота на Петър Берон и съдържанието на Рибния буквар. Тя провери знанията на децата с атрактивна викторина на интерактивна дъска.
В края на празника, всеки втори клас представи малък рецитал, посветен на любимото училище.

Публикувано на 15.03.2022 г.

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЧИСЛОТО ПИ


За поредна година учениците от VІ клас в нашето училище на 14.03.2022 година отбелязаха Световния ден на числото π. Денят Пи (на английски: Pi Day) е празник, на който се празнува математическата константа π. Денят е избран, тъй като 3,14 представлява подредбата на месеца и деня в календара.
С чаено Пи парти учениците от VІ А клас „усетиха вкуса“ на това забележително число и се насладиха на музика, написана с негова помощ. Гости на партито бяха г-жа Г. Иванова, г-жа Й. Савова, г-жа М. Андреева.
Предварително всеки от присъстващите ученици се бе подготвил с кулинарно изкушение, свързано с числото Пи.

Пи –асистенти на чаеното партисе грижеха за настроението на своите съученици. 

Заедно с презентацията „Из историята на числото Пи”, която бяха подготвили за гостите и своите съученици, те задаваха въпроси и подтикваха публиката да се включва в различни игри.

Г-жа Людмила Крумова се  бе погрижила всеки присъстващ да се включи в различни практически игри или забавления, даваше индивидуални  задачки - закачки на своите ученици, с което предизвика много усмивки и смях у участниците.

Публикувано на 14.03.2022 г.

Публикувано на 11.03.2022 г.

Учениците от третите класове, с кл. ръководители - г-жа Д. Иванова, г-жа М. Димитрова и г-жа М. Петрова, работиха по проект „Кукерска маска“ в часовете по изобразително изкуство. Чрез изработването на кукерските маски, учениците затвърдиха знанията си за българската традиция, за произхода на кукерските игри, за символичните ритуали на кукерите и за начина на направата на маските, получени от уроците по български език и литература и музика. Чрез своите творчески идеи, учениците нарекоха пожелания за здраве, плодородие и благополучие.

Публикувано на 11.03.2022 г.

За поредна година, ученици от пети и шести клас от нашето училище, взеха участие в конкурса на Община Вълчедръм и Първо ОУ „Васил Левски“, под мотото „Жива памет за Апостола“, посветен на 149-та годишнина от гибелта на Васил Левски.
В раздел за рисунка участваха 13 ученици, с доказан талант в областта на изкуството от училището.
Ученици, възпитани в дух на родолюбие, патриотизъм и гражданско отношение.

Поздравления за дързостта и постоянството!

Публикувано на 09.03.2022 г.

На 08.03.2022 г. Диана Любенова и Ива Димитрова, към Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център Гр. Монтана, изнесоха лекция на седмокласиците на тема: "Енергийни напитки" БезОПАСНА мода
Обясниха им колко пагубно за подрастващия организъм е влизането на целия този ужасяващ микс от агресивни съставки в детското тяло !!! Апелираха към здравословно хранене и спорт!

Публикувано на 08.03.2022 г.

144 г. СВОБОДА!


  Отново е 3-ти март – дата свещена, изписана с огнени букви в летописната книга на народа ни. На този ден над изстрадалата ни земя, напоявана столетия с кръвта на хиляди борци, изгрява слънцето на свободата!
  В навечерието на Националния празник на България, учениците от III ОУ “Д-р Петър Берон“ проведоха рецитал, посветен на тази най-светла дата в нашата история.
  В събитието се включиха най- малките, които гордо рецитираха „Аз съм българче“, а учениците от прогимназиален етап заразиха присъстващите с възрожденския дух, пеейки  „Къде си, вярна ти любов народна?“, и пресъздадоха драматизма на геройската защита при Шипка, като в един глас „обещаха“, че споменът за саможертвата на българските борци за свобода ще продължи да се пази и предава „…от урва на урва и от век на век!“.
 След края на рецитала поздравително слово към всички произнесе Директорът на училището г-жа М. Калеева.

Публикувано на 03.03.2022 г.

Мартеницата е малко украшение, изработва се предимно от вълнена или памучна прежда в два основни цвята ­– бяла и червена, с което българите се закичват всяка година на 1 март.
Тази година учителите по Технологии и предприемачество в прогимназиален етап в III ОУ „Д-р Петър Берон“ - , обявиха изложба-конкурс за изработка на мартеница „Работилница за мартеници ‘22″.
 „Предизвикайте въображението си и сръчността си, вплетете червено-белите конци с пожелание за здраве, сила и дълголетие“, призоваха своите възпитаници организаторите.

На тържествена церемония, Г-жа Мариана Калеева, Директор на III ОУ „Д-р Петър Берон“-Монтана, връчи грамоти на победителите.

 

Публикувано на 02.03.2022 г.

Публикувано на 02.03.2022 г.

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!!!

Баба Марта бързала,
мартенички вързала:
морави, зелени,
бели и червени...

Днес нашето Трето основно училище "Д-р Петър Берон" грее в червено и бяло! Посреща всеки ученик и учител, всеки родител, дори случаен минувач с поздрави за ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ!
Пожелания от детското сърце за вас с мнооого обич!

Публикувано на 01.03.2022 г.

Инициативата „Ден на розовата фланелка“ датира от 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много.
„Тогава научих, че двама души могат да измислят нещо и да постигнат чудеса“, казва Травис Прайс, който през 2007 е бил на 17 години. „Най-накрая някой да застане зад гърба на по-слабото хлапе.“

По повод Световния ден против тормоза в училище, ученическият съвет на Трето основно училище “Д-р Петър Берон” - Монтана пое инициативата за разпространение на каузата под мотото „Заедно ръка за ръка!“.  На 23.02.2022 г. учениците, членове на ученическия съвет приканиха всеки, който се чувства съпричастен към каузата да облече розова фланелка идвайки на училище. Училището се оцвети в розово.
Всички ученици бяха единни и казаха „НЕ на насилието – не за един ден, а всеки ден!“
Изпълнени с топли чувства и широки усмивки те извикаха смело своето „ДА“ на приятелството.
 „Да живееш без насилие е право, а не привилегия! Децата Ви имат право на безопасна, грижовна училищна среда, в която се зачита тяхното достойнство.“ -споделиха учениците от Ученическия съвет на III ОУ „Д-р Петър Берон“.

               ДОБРИ ДА БЪДЕМ!
ДНЕС сияем в РОЗОВО, за да кажем своето "НЕ" на ТОРМОЗА!
В ДЕНЯ на ТОЛЕРАНТНОСТТА малките ученици от Трето основно училище"Д-р Петър Берон", Монтана ви поднасят своето ДОБРО СЪРЦЕ!
И нека СВЕТЪТ бъде едно ПО-ДОБРО МЯСТО!
Деца със слънчеви лица сме ние.
И обич във сърцата ни се крие...
Цветя сме във вълшебната градина.
Без нас навярно тук ще е пустиня...
Какъв ще е животът на Земята
без слънцето, надеждата, децата?
Деца добри, със слънцето да тръгнем! Приятели добри, добри да бъдем!

Учениците на допълнителна подкрепа от начален етап на  от III ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана  с помощта на психолога Мария Андреева и рес.учител Валентина Теофилова изработиха и украсиха за своите съученици фланелки  с послания за подкрепа и уважение.
Екипа от специалисти за допълнителна подкрепа  в сътрудничество с класните ръководители Марияна Петрова, Мариана Димитрова, Ваня Боева и  Розалия Николова проведоха с учениците редица инициативи.
 

Учениците, включени в група за превенция на насилието и проблемното поведение от III ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана се присъединяват към гласа на милионите други по света - за толерантност в училищните взаимоотношения, за нетърпимост към проявленията на тормоз и за съпричастност към неговите жертви.
Психологът Невелина Рангелова, в сътрудничество с класен ръководител Йорданка Савова и учениците от VI В клас проведоха тренинг под наслов: „Бъдете приятели“. Учениците надписаха и си размениха розови фланелки, заедно, с много вълнения изработиха постер.  
 Група ученици от II В, VI А, VII А, Г класове съвместно изработиха табло, с което отразиха отношението си към тормоза и насилието в училище.
С усмивка и доброта учениците застанаха заедно против агресията и насилието и казаха: ”Не, на тормоза в училище!”

Публикувано на 24.02.2022 г.

                       Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ почете Апостола на свободата

            Едничкият фотографически портрет, който имаме от Васил Левски, по злочестие, не дава ни най-малка идея за един человек, надарен с такава силна воля и характер. Изкуството не е могло да представи изразителното му лице, осветлено от величието на една идея, която го вдъхновяваше и гореше.
Иван Вазов

            На 18 февруари почитаме паметта на Апостола на свободата, чиято отдаденост на делото – освобождението от османската власт, го възвисява в съзнанието ни като свята и недостижима личност. България отбелязва 149 години от обесването на Васил Левски.


            И тази година, по традиция, Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ почете Апостола на свободата с поредица от инициативи, в които се включиха представители от всички класове. Учениците гледаха мултимедийни презентации, събираха материали, които подредиха в табла, решаваха работни листове и направиха виртуално посещение на къщата музей в Карлово. Цялата седмица в училище протече под надслов „149 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ“, а учениците доказаха, че саможертвата на Апостола не е напразна и днес те ценят саможертвата му.


Част от изявите бяха отразени в електронна книжка, заедно с информация за живота на Левски.

 


В няколко дни през седмицата, между началните класове се проведе спортно състезание Лъвски скок. Във финалния кръг на 18 февруари отборите показаха желание, дисциплина и спортен хъс, а победителите получиха грамоти.


Вдъхновени от делата и героизма на Апостола, учениците от група за занимания по интереси „Палитра“, рисуваха образа на националния ни герой, съчетавайки изображенията с текст, съдържащ думи на Левски и откъси от поетични произведения. Творбите ще участват в ежегодния конкурс „Жива памет за Апостола“.


Част от учениците изразиха своята почит и уважение към Васил Левски, като разказаха моменти от биографията му и  поднесоха цветя на паметника на Апостола в центъра на града.


На 18 февруари учениците от начален етап, представиха програма, посветена на Апостола. Точно в 12 часа, в двора на училището, ученици, учители и гости станаха част от национално мероприятие, инициирано за втора година от  СУ “Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив,  и подкрепено от Министерството на образованието и науката, като отдадоха почит към паметта на Левски и едновременно рецитираха стихотворението „Обесването на Васил Левски “, съпреживявайки мощта на Ботевото слово.

Благодарствено писмо от СУ "Св. ПаисийХилендарски" - Пловдив ТУК


           
Шестокласници заснеха видеоклип, в който вдъхновено рецитират стихотворението. Облечени в народни носии и развявайки българското знаме те пресъздаваха емоцията, която ги обхваща при изпълнението на това велико българско стихотворение посветено на последните мигове от живота на Левски.


            Въпреки че се обучават в електронна среда, седмокласниците също включиха в инициативата, като рецитираха и с трепет и вълнение произнасяха:

            и твой един син, Българийо,
            виси на него със страшна сила…

Самостоятелни видеоклипове записаха много ученици от всички възрасти, но особено затрогващи са най-малките възпитаници на Трето ОУ – първокласниците.


Учениците със специални образователни потребности също отдадоха своя почит на живота и делото на Васил Левски, както четяха с гордост Ботевите думи.


На организираното градско възпоменателно честване по повод 149 г. от гибелта на Апостола на свободата на 19 февруари от името на цялото училище, ученици поднесоха венец на Паметника на Васил Левски в Монтана.


           Още една година от безсмъртието на  Левски. Защото той все още е жив! Докато нашите деца го търсят в себе си и го намират, докато са вдъхновени от личността и делото му, докато са признателни и благодарни, докато с трепет рецитират стихове за него, рисуват образа му и изписват заветните му слова…


Поклон, Апостоле!

Публикувано на 19.02.2022 г.

В магията на експериментите


Нашето училище участва в реализирането на проект "Млад учен", разработен от сдружение "Вокс Туа" и доброволци от Софийската математическа гимназия (http://voxtua.org/en/about-us-2/). На 08. и 09.02.2022 г. те гостуваха във ІІ и ІІІ клас и заедно с учениците направиха интересни химични и физични опити. Съпроводени с любопитни факти и информация се провокира освен любопитството на децата и страст към науката. Мениджърът на проекта - г-н Хосе Луис, подари на всички ученици кутия с принадлежности за други експерименти, които да направят вкъщи с родителите си.

Публикувано на 11.02.2022 г.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ


 За поредна година учениците от III ОУ – Монтана се включиха в отбелязването на Международния ден за безопасен интернет. Тази година той протече под мотото „Заедно за по-добър интернет“.
В конферентната зала на училището, учениците от VI  Б клас с класен ръководител г-жа Галина Иванова отбелязаха събитието. Шестокласниците се включиха активно и с интерес участваха в ролева игра подготвена от г-жа Людмила Крумова. Чрез нея те припомниха правилата за безопасно сърфиране в интернет. В края на мероприятието учениците съвместно направиха табло.

Публикувано на 08.02.2022 г.

Публикувано на 08.02.2022 г.

Представителна изява на група за занимания по интереси към Наредба за приобщаващо образование, проведена с учениците от I А клас


„Приказна математика”

На 27.01.2022 г се проведе представителна изява на клуб „Приказна математика”, под надслов: ”Математиката е лесна, забавна и интересна” с ученици от 1 А клас. Гости на изявата бяха г-жа Людмила Крумова - заместник-директор по учебната дейност, г-жа Петя Атанасова и ученици от 1 Б и 1 В класове.
Децата решаваха с желание и интерес логически и текстови задачи, математически верижки, откриваха в рисунки изучените геометрични фигури и ги назоваваха. Успоредно с математическите задачки-закачки, които бе подготвила ръководителката на клуба г-жа Ели Драгиева, учениците научиха и много любопитни факти за живота на врабчетата.

Публикувано на 05.02.2022 г.

ВАЖНО!!!


Във връзка със заповед № РД-01-97/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Монтана, съгласувана с главния държавен здравен инспектор на Република България и Заповед №РД09-2205/04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до XII в училищата на територията на област Монтана, обучението на учениците в III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана за периода 07-18.02.2022 г. /включително/ се организира, както следва:

 • За целия период учениците I – IV клас се обучават присъствено в съответствие с Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП, утвърдени със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.
 • В периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. /включително/ учениците от VII клас се обучават присъствено, а учениците от V и VI клас в ОРЕС, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.
 • В периода  от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. /включително/ учениците от V и VI клас се обучават присъствено, а учениците от VII клас в ОРЕС, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Присъственият образователен процес се провежда чрез  тестване на учениците,
чиито родители са подали декларации за съгласие, всеки понеделник с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19
и за учениците със сертификат за преболедувал, антитела, ваксина. 

Заповед РЗИ ТУК
Заповед МОН ТУК

Публикувано на 04.02.2022 г.

Учениците от III б клас бяха впечатлени в часа по Човекът и природата, как средата на живот може да повлияе на организмите и как се приспособят към нея.
Г–жа М. Димитрова им постави задача на третокласниците, да потърсят информация  и любопитни факти за растения и животни във водна среда.
Учениците презентираха своите информационни табла, на които представиха резултатите от своите задълбочени усилия.

Публикувано на 31.01.2022 г.

Проект"Слънчева система"


Вселената е необятна територия. Човешкото съзнание е твърде мъничко, за да осмисли колко велика мощ притежава тя. Космосът и небесните тела винаги са привличали хората. Осеяното със светлинки нощно небе е не само красиво, но разпалва въображението и събужда любопитството ни за това какво има „там горе“. КОСМОСЪТ е темата, която вълнува и четвъртокласниците от Трето основно училище "Д-р Петър Берон", град Монтана. Творческо вдъхновение и невероятна фантазия има в техните проекти, в които са вложени много знания, но и сърце!

Публикувано на 13.01.2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Коледната ваканция за учениците започва от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г. Учебните занятия се възобновяват на 04.01.2022 г., как то следва:

за I клас от 8.20 ч.

за учениците II - VII клас - 2 смяна.

Скъпи ученици,

Екипът на III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана пожелава на Вас и семействата Ви топла и споделена Коледа.

Бъдете живи и здрави и нека магията на Коледната нощ озарява дните Ви.

Щастлива и здрава Нова година!

От екипа на III ОУ

По традиция и тази година, в навечерието на най-светлите християнски празници, коледарска дружина от Трето основно училище „Д-р Петър Берон” зарадва обществеността и внесе много празнично настроение с появата си.
Облечени в традиционно празнично облекло, ученици от пети и шести клас обиколиха града и  благословиха с пожелания за здраве, късмет, берекет и плодородие представителите на местните институции.


Домакини на малките коледари бяха г-н Златко Живков – кмет на Община Монтана,  г-н Валери Димитров – областен управител на Област Монтана, инж. Иво Иванов – председател на Общинския съвет в град Монтана, експерти и служители от РУО - Монтана .  Те с радост посрещнаха добрите гости, които в духа на българските традиции огласиха града със своите автентични наричания и песни.  От своя страна, домакините благодариха на децата за проявеното старание, пожелаха им здраве и успехи, много шестици и щедро ги дариха с кравайчета, плодове и лакомства.


В училище коледарската дружина зарадва и  г-жа Мариана Калеева – директор на Трето ОУ „Д-р Петър Берон”, като благослови нея и целия ѝ екип с наричания за здраве, успехи и сполука през идната година.

Публикувано на 23.12.2021 г.

„Коледа е! Да отворим своите сърца и да дарим доброта!“ под това мото учениците от VI б и VI г клас, подкрепени от своите класни ръководители – Галина Иванова и Екатерина Въжарова  и от ресурсния учител Валентина Теофилова, се включиха в благотворителна инициатива.
            На 22 декември в часа на класа шестокласниците посетиха Дневния център за настаняване от семеен тип в град Монтана и зарадваха възпитаниците на социалното заведение като им раздадоха пакети пълни с лакомства и играчки и саморъчно изработени коледни картички.
            Учениците  приеха с въодушевление идеята и взеха активно участие в мероприятието, чрез което изразиха уважение, грижовност и внимание към децата в неравностойно положение.
            На тръгване те пожелаха на своите връстници весели празници и ги увериха, че не са сами.

Публикувано на 22.12.2021 г.

Изявите по музика за Коледа в Трето основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Монтана
Във връзка с наближаващите Коледни празници, петите и шестите класове се присъединиха към идеята за отбелязването им по различен начин.
5 А клас си избраха темата „Есенно-зимни празници“. Разделиха се на отбори и всеки отбор представи по един празник, започвайки от Димитровден и завършвайки с Ивановден.
5 В клас представиха тяхното виждане за коледен концерт, на който пяха, свириха и се забавляваха.
6 Б клас се представиха прекрасно с Дядо Коледа, коледни песни и весели джуджета.
6 Г клас зарадваха всички с песни и танци – освен традиционните коледни песни, накрая завъртяха вихрено Дунавско хоро.

Публикувано на 22.12.2021 г.

Създай вълшебството на Коледа!


Общински младежки дом проведе конкурс за ръчно изработена коледна декорация. Поздравления за нашите творци, спечелили ІІ място и награда в І възрастова група.

Поздравления за вашата креативност, въображение и творчески дух!

Публикувано на 21.12.2021 г.

Ученици със специални образователни потребности от III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана с помощта на г-жа Андреева и г-жа Теофилова, изработиха картички за Коледа, украсиха грамофонни п.очи  и чинии с декупаж.
С изработените предмети и картички, учениците взеха участие в коледен конкурс, организиран от РЦПППО и 101 Алпийски полк. Получиха поощрителни награди и сертификат за участие.

Публикувано на 18.12.2021 г.

Ученици от ГЦОУД /3 и 4 клас/ на Трето основно училище "Д-р Петър Берон" изненадаха колектива на Педиатрично отделение към МБАЛ "Стамен Илиев", гр. Монтана със собственоръчно изработена коледна украса. С нестихващ ентусиазъм и желание, те дни наред усърдно се трудиха. Направиха различни украшения и ги дариха с мотото "Да си лекар е призвание и дар от Бога за хората с големи сърца".

Публикувано на 17.12.2021 г.

Учениците от III ОУ „Д-р Петър Берон“ взеха участие в състезанието „Стъпала на знанието“. Състезанието се организира от Сдружение „10 книги“ и е за ученици от 5. до 12. клас.
Нашите възпитаници участват за първа година. Да им пожелаем успех!

Публикувано на 16.12.2021 г.

Зимна радост
Песента на Морис Аладжем "Зимна радост" и стихотворението "Зимен пейзаж" на Валери Петров мотивираха учениците от ІІІ A клас за изразят в рисунка своята "зимна радост"!

Публикувано на 05.12.2021 г.

Реките в България – ЧО


Във връзка с изучаването на водното богатство на България, учениците от ІІІ A клас потърсиха допълнителна информация и изработиха визитни картички на реки в България по предложение на г-жа Д. Иванова. В часа по Човекът и обществото те ги представиха на своите съученици, като допълниха информацията с много любопитни факти.

Публикувано на 05.12.2021 г.

Кое дете не обича гатанки?


Учениците от III б клас получиха проектна задача от класният им ръководител г–жа Мариана Димитрова да съчинят гатанки и отговорите да бъдат илюстрирани.
Децата поеха инициативата и с желание се справиха с поставената им задача.
Гатанките бяха много интересни и остроумни, а предположенията бяха невероятни. Часът по български език и литература  бе  много забавен.

Публикувано на 04.12.2021 г.

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧИНИЦИ,


Със заповед  № РД 01-856/19.10.2021 г. 
на министъра на здравеопазването
са регламентирани условията и  начинът за преустановяване на присъствените учебни занятия, както и преминаването на учениците към обучение в електронна среда.

В изпълнение на
Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката
учениците от I - VII  класове на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана
преминават в обучение в електронна среда от разстояние

за периода 21.10.2021 г. – 03.11.2021 г.

Към 03.11.2021 г.,
по данни на РЗИ – Монтана,
броят на заразените,
на база 14-дневна заболеваемост на населението в община Монтана,
надвишава 750 на 100 000  население.


ПРИ ТЕЗИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА,


ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРОДЪЛЖАВА!


При промяна в обстоятелствата ще бъдете уведомени своевременно.
Бъдете здрави!
Ръководството на III ОУ – Монтана

Публикувано на 02.11.2021 г.

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

„Да се знае, да се помни…”


Учениците от 2 А клас с кл. ръководител г-жа Нина Иванова изработиха проекти и направиха препис на стихотворение за Деня на народните будители. Нека си спомняме с гордост и благодарност великите подвизи и дела на нашите родолюбци - революционери, книжовници, просветители!

Денят на народните будители е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. С духа и силата си, българските будители запазили образованието и науката за бъдещето на България! Учениците от ГЦОУД 2а2в клас при Трето основно училище "Д-р Петър Берон" с ръководител г-жа Ивелина Иванова честитят този светъл празник с изработените от тях проекти!

Обучението в електронна среда от разстояние не попречи на момичетата и момчетата от VII А клас да изразят почитта си към заслужилите имена от българската история, литература и изкуство.
Седмокласниците представиха личности, на които се възхищават и се стремят да подражават, в презентация, която показаха в часа на класа.

Публикувано на 01.11.2021 г.

НАЦИОНАЛНИЯТ КОНКУРС "МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ" Е ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Тази година са участвали изключително голям брой творби на деца и ученици от цялата страна в конкурса за рисунка, компютърна рисунка и фотография  "Морето не е за една ваканция".
В раздел "Рисунка" са подадени над 450 творби, в  раздел "Фотография"- над 100, а в раздел "Компютърна рисунка"- над 60 от всички 19 области на страната.
Организатори на конкурса, който се провежда за 12-та година, са: МОН, НДД- гр. София, РУО- Бургас, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас, Басейнова дирекция - «Черноморски район»-  Варна, Областен информационен център и Регионална инспекция по околната среда и водите- Бургас.

От III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана в конкурса се включиха двама ученици.
За наша голяма радост, Тианна  Росенова бе отличена и получи трета награда в А. Раздел „Рисунка“.
Поздравления!

Публикувано на 25.10.2021 г.

След едноседмична подготовка, започнала в час по БЕЛ (развитие на речта), на14 октомври учениците от ІІ А клас представиха своите първи проекти на тема: Моето родно селище в миналото и днес. Задачата на малките изследователи бе да разкажат в снимки за историята и забележителностите на своето родно място и да напишат най-важните факти за него.

Дейностите по проекта дадоха възможност на децата да търсят и обработват информация от различни сфери, да издирят любопитни факти за забележителностите на своя роден край, да научат повече за миналото му.

Публикувано на 24.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. Министъра на образованието и науката, Заповед № РД-01-324/20.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Монтана и Заповед № РД-13-190/20.10.2021 г. на Директора на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана

за периода 21.10.2021 г. – 03.11.2021 г. учениците от I - VII  клас преминават в ОРЕС.


Обучението ще се реализира в MS Teams по седмично разписание за І-я учебен срок на 2021/2022 учебна година и дневен режим, както следва:

   
Дневен режим на ОРЕС
I - IV клас

1 ч. 09.00 - 09.20

2 ч. 09.30 - 09.50

3 ч. 10.10 - 10.30

4 ч. 10.40 - 11.00

5 ч. 11.10 - 11.30

6 ч. 11.40 - 12.00

Дневен режим на ОРЕС V - VII клас

1 ч. 09.00 - 09.30

2 ч. 09.40 - 10.10

3 ч. 10.20 - 10.50

4 ч. 11.10 - 11.40

5 ч. 11.50 - 12.20

6 ч. 12.30 - 13.00

От Ръководството

Заповед № РД-01-324/20.10.2021 г. на Директора на РЗИ - Монтана ТУК

Публикувано на 20.10.2021 г.

ТЕХНОЛОГИИТЕ И ВЪОБРАЖЕНИЕТО ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА

Спомените за летните водни забави и уханието на море се въплътяват в ученически проект  «Аквапарк»

    В учебника по «Технологии и предприемачество» за VІ-ти клас е поставена задача за изготвяне на колективен проект «Аквапарк».
    От тетрадката-приложения учениците изрязвят необходимите детайли за сглобяване  модела на «Аквапарка». Съоръжението включва следните елементи: кула, водна пързалка-спирала, мостче, чадър и шезлонг.
    Учениците развиват физически сръчности, като умение точно да изрежат хартиените детайли, да ги биговат и да ги залепят точно и прецизно, без да излизат извън контурите. Тренират и пространственото си въображение, както и чувството си за хармония, като се стремят елементите да са симетрични, ненаклонени и неизкривени.
    Освен чисто физическите умения и сръчности с ръцете, учениците демонстрират въображенито и архитектурните си идеи чрез разместване на съпътстващите водната пързалка елементи: мостчето, шезлонга и чадъра по най-оптималния начин от гледна точка на ландшафта на «Аквапарка».
    През студените и дъждовни есенни дни, освен усвояването на нови умения и знания, проектът донесе на децата и много позитивни емоции, чрез спомените и мечтите им за летните забави, морето, лятото и слънцето!

Публикувано на 20.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед № РД09-319/12.10.2021 г. Министъра на образованието и науката за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от VII А, Б, В, Г класове от III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана за периода 13.10.2021 г. – 15.10.2021 г. и Заповед № РД-13-179/12.10.2021 г. на Директора на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана за периода 13.10.2021 г. – 15.10.2021 г. учениците от VII А, Б, В, Г  клас преминават в ОРЕС.
Обучението на седмокласниците ще се реализира в смяната на училището /I смяна/, считано от 13.10.2021 г., по седмично разписание за І-я учебен срок на 2021/2022 учебна година.

     
Дневен режим на ОРЕС

1 ч. 07.30 - 08.00

2 ч. 08.20 - 08.50

3 ч. 09.10 - 09.40

4 ч. 10.10 - 10.40

5 ч. 11.00 - 11.30

6 ч. 11.50 - 12.20

7 ч. 12.40 - 13.10

От Ръководството

Заповед № РД09-319/12.10.2021 г. Министъра на образованието и науката ТУК

Публикувано на 12.10.2021 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповед № РД-01-315/12.10.2021 г. на Директора на РЗИ  - Монтана за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана, считано от 00:00 часа на 13.10.2021 г. до 26.10.2021 г. и Заповед № РД-13-178/12.10.2021 г. на Директора на III ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана за периода 13.10.2021 г. – 26.10.2021 г. учениците от V и VI клас преминават в ОРЕС.
Обучението на всички ученици /в присъствена или в електронна среда/ се реализира в смяната на училището /I смяна/, считано от 13.10.2021 г., по седмично разписание за І-я учебен срок на 2021/2022 учебна година.

     
Дневен режим на ОРЕС

1 ч. 07.30 - 08.00

2 ч. 08.20 - 08.50

3 ч. 09.10 - 09.40

4 ч. 10.10 - 10.40

5 ч. 11.00 - 11.30

6 ч. 11.50 - 12.20

7 ч. 12.40 - 13.10

 

Поради висок процент на заболели ученици от VII клас в училището е поискано разрешение от Министъра на образованието и науката за преминаване в ОРЕС на учениците от  VII клас за периода 13.10.2021 г. – 15.10.2021 г. /вкл./ При получаване на разрешение класните ръководители ще ви уведомят своевременно.


От ръководството на ІІІ ОУ

Заповед № РД-01-315/12.10.2021 г. на Директора на РЗИ  - Монтана

ТУК

Публикувано на 12.10.2021 г.

Мария Николчова от III В клас получи бронзов диплом и грамота за присъдено трето място на XIV Международен фестифал „От Дунава до Балкана“ 2021, гр. Борово, област Русе, в категория „Индивидуални изпълнители“ – вокални изпълнители – деца. Ученичката за пореден път доказа своите възможности, с което се гордеем всички.

Публикувано на 27.09.2021 г.

Всяка година последната седмица от месец септември се организира Европейски ден на спорта. Тази година на 24.09.2021 г. се състоя седмото издание на кампанията под надслов „Активни пространства“.
            За пореден път Трето основно училище „Д-р Петър Берон“- Монтана показа как дворът на училището може да подтиква децата към повече физическа активност. Учениците показаха как училищната база може да мотивира за повече движение чрез различни подвижни, щафетни и игри за физическо укрепване.
            Със своя инициатива в кампанията се включиха учениците от шести „б“ клас чрез „Европейска миля“. В часа по ФВС те пробягаха разстоянието от 1609 метра, като по този начин промотираха нуждата от ежедневна физическа активност.

Публикувано на 26.09.2021 г.

 

Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Монтана, се включи в кампанията за намаляване до нула на загиналите при пътнотранспортни произшествия в рамките на Европейския ден без загинали на пътя, който се провежда на територията на Европа на 21 септември.
Учениците от начален етап, облечени в светло-отразителни жилетки на едно от кръстовищата пред училището отправиха апел към всички участници в движението по пътищата чрез посланието на кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата“!
Учениците от прогимназиален етап подготвиха изложба от рисунки посветена на инициативата както и листовки с призив за спазване на правилата за движение по пътищата, които бяха раздадени на учениците при влизане за учебни занимания.

Публикувано на 23.09.2021 г.

Публикувано на 17.09.2021 г.