Съг

Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗПУО, Решение № 15/09.09.2022 г. на педагогическия съвет и Заповед № РД-13-1310/09.09.2022 г. на директора на III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана утвърдените форми на обучение на учениците в училище са: дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форма на обучение.

..........................................................................................

УЧИЛИЩЕН ПЛАН

за организация на дейностите
 в Трето основно училище „Д-р Петър Берон“
в условията на Ковид-19 през учебната 2022/2023 г. ТУК

Заповед № РД09-4982/14.12.2021 за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 14.12.2021 г.)

П Р А В И Л А
за използване на електронен дневник
в ТРЕТО ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – МОНТАНА

ТУК

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.-ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. -ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН НА III ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. ТУК

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2022/2023 г. - ТУК

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2022/2023 г.- ТУК

ПРОГРАМА  ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ - МОНТАНА, учебна 2022/2023 година - ТУК

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.- ТУК

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. -ТУК

I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас,VI клас, VII клас

V клас комбинирана форма на обучение, организирана по реда на чл. 39, ал. 6, т. 2 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование по руски език

VI клас комбинирана форма на обучение, организирана по реда на чл. 39, ал. 6, т. 2 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование по руски език

VII клас комбинирана форма на обучение, организирана по реда на чл. 39, ал. 6, т. 2 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование по руски език

 

Страницата е обновена на 15.09.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН