Съг

Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗПУО, Решение № 15/07.09.2023 г. на педагогическия съвет и Заповед № РД-13-1310/09.09.2022 г. на директора на III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана утвърдените форми на обучение на учениците в училище са: дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форма на обучение.

..........................................................................................

УЧИЛИЩЕН ПЛАН

 

П Р А В И Л А
за използване на електронен дневник
в ТРЕТО ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – МОНТАНА ТУК

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ТУК

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН НА III ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. ТУК

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2023/2024 г. - ТУК

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

I клас -ТУК

II клас -ТУК

III клас -ТУК

IV клас -ТУК

V клас -ТУК

VI клас -ТУК

VII клас -ТУК

IV клас комбинирана форма на обучение, организирана по реда на Наредба №4 от 30.11.2015 г.(Обн. ДВ,бр.69, от 26.08.2022 г.) -ТУК

VI клас комбинирана форма на обучение, организирана по реда на Наредба №4 от 30.11.2015 г.(Обн. ДВ,бр.69, от 26.08.2022 г.)за организация на дейностите в училищното образование по руски език - ТУК

VII клас комбинирана форма на обучение, организирана по реда на Наредба №4 от 30.11.2015 г.(Обн. ДВ,бр.69, от 26.08.2022 г.) за организация на дейностите в училищното образование по руски език ТУК

 

 

Страницата е обновена на 15.09.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН