ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН НА III ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г. ТУК

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2018/2019 г. ТУК

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ТУК

ПРОГРАМА  ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ - МОНТАНА, учебна 2018/2019 година ТУК

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ТУК