ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ІІІ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН НА III ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МОНТАНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. ТУК

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2017/2018 г. ТУК

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ТУК