Людмила Любомирова Крумова

Директор на ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана
тел./факс 096 303 305

0876 760 593

Елена Илиева Петкова

Заместник-директор по учебната дейност

тел.0877 575450

 

 

 

 

  

 

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН