Людмила Любомирова Крумова
Директор ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана
тел./факс 096 303 305

GSM 0876 760593

 

Елена Илиева Петкова
Заместник- директор по учебната дейност

в ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана
тел./факс 096 303 305

0888 148442

 

 

 

 

  

 

РЪКОВОДСТВО

УЧИТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТ

ДЛЗЛД

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

ИСТОРИЯ

ПАТРОН