Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", 2014 - 2020 г.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
Създадени и функционират 14 групи за допълнително обучение по български език и литература и математика и 1 група по интереси:

 1. Аз и математиката сме приятел, с ръководител г-жа Светла Цолова-Каменова
 2. Аз мога, с ръководител г-жа Диляна Каменова
 3. Вярвай в себе си, с ръководител г-жа Невелина Рангелова
 4. Да бъдем грамотни, с ръководител г-жа Екатерина Въжарова
 5. Забавно пътешествие в страната на числата, с ръководител г-жа Радостина Александрова
 6. Знам и мога повече по БЕЛ, с ръководител г-жа Ралица Тоскина
 7. Математиката лесна, забавна и интересна, с ръководител г-жа Ели Драгиева
 8. Математиката може да е лесна, с ръководител г-жа Росица Вълчарова
 9. Общуваме, четем и пишем, с ръководител г-жа Ирина Людмилова
 10. Предизвикателството – математика, с ръководител г-жа Светла Цолова-Каменова
 11. Този толкова труден български език, с ръководител г-жа Юлия Първанова
 12. Чета и пиша правилно, с ръководител г-жа Силвия Иванова
 13. Ще успея на НВО по БЕЛ, с ръководител г-жа Юлия Първанова
 14. Ще успея на НВО по математика, с ръководител г-жа Диляна Каменова
 15. Млад спасител, с ръководител г-н Пламен Аспарухов

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Уважаеми родители и ученици,
III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

====================================================================================================