УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Създадени са и функционират два клуба за дигитални компетентности:

1. Дигиталко, ІІІ - ІV клас, с ръководител г-н Мартен Калеев;

2. Дигитална работилница, V - VІ клас, с ръководител г-жа Елеонора Петрова

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Създадени и функционират 15 групи за допълнително обучение по български език и литература и математика и 2 групи по интереси:

1. Забавно пътешествие в страната на числата, ІІ клас, ръководител г-жа Радостина Александрова;

2. Математиката може да е лесна, ІІІ клас, ръководител г-жа Росица Вълчарова;

3. Българици - граматици, ІV клас, ръководител г-жа Ягодинка Йорданова;

4. Общуваме, четем и пишем, ІІІ клас, ръководител г-жа Ирина Людмилова;

5. Аз и числата, ІV клас, ръководител г-жа Нина Иванова-Здравкова;

6. Чета и пиша правилно, ІІ клас, ръководител г-жа Силвия Иванова;

7. Да бъдем грамотни, VІІ клас, ръководител г-жа Екатерина Въжарова;

8. Питагор, V клас, ръководител г-жа Миглена Ценкова;

9. Ще се справя с трудностите по математика, VІ клас, ръководител г-жа Розалия Николова;

10. Искам да успея по математика, VІ клас, ръководител г-жа Розалия Николова;

11. Обичам да чета и преразказвам, VІ клас, ръководител г-жа Юлия Първанова;

12. Този толкова труден български език!, V клас, ръководител г-жа Юлия Първанова;

13. Аз искам да знам и мога, VІІ клас, ръководитле г-жа Светла Цолова-Каменова;

14. Знам и мога повече по БЕЛ, V клас, ръководител г-жа Ралица Тоскина;

15. Знанието е сила, VІ клас, ръководител г-жа Ралица Тоскина;

16. Млад спасител, V - VІІ клас, ръководител г-н Пламен Аспарухов;

17. Виртуален и реален шахмат, ІV - VІ клас, ръководител г-н Красимир Рангелов

НП "Заедно за всяко дете"

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

Повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие.

ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана участва с 16 дейности:

 Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата;

 1. Семейство и училище - заедно можем повече, ІІІ клас, 21.11.2019 г.
 2. Витамини и минерали - всеки ден, VІ клас, 28.11.2019 г.
 3. Познаваме ли природните забележителности на България, VІІ клас, 19.11.2019 г.
 4. Северозападът - пазител на християнския дух, V - VІІ клас, 18.11.2019 г.

 Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.;

 1. Семейството - най-добро училище, ІV клас, 22.11.2019 г.
 2. Заедно творим красота, ІІ клас, 27.11.2019 г.
 3. Спортуваме заедно, V - VІІ клас, 27.09.2019 г.
 4. Поетично матине - поетите на моето време. Конкурс за най-добър рецитатор, VІ клас, 26.11.2019 г.
 5. Да събудим книгите - литературно състезание, VІ клас, 21.10.2019 г.
 6. Езикът на Музиката - езикът на всички, VІ клас, 19.11.2019 г.

 Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.;

 1. Децата имат нужда от внимание, ІV клас, 29.11.2019 г.
 2. Училището е като семейство, VІ клас, 12.11.2019 г.
 3. Не на насилието в училище, VІІ клас, 22.10.2019 г.

 Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.

 1. Песните на моите баби, І клас, 26.11.2019 г.
 2. Да си родител на петокласник, V клас, 22.11.2019 г.
 3. Ценнотите на християнското семейство, VІ клас, 25.11.2019 г.