От 17 до 19. 01. 2023 година в спортна зала "Младост", се проведе Общинският етап на "Ученически игри - 2023".
Отборът на Трето ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Монтана, момичета 5-7 клас се класира на второ място след една победа
и една загуба. Участието в игрите бе и представителна изява на клуб "Баскетбол" по Национална програма "Заедно в изкуствата 
и спорта" от който бе съставен отбора на училището.

Публикувано 19.01.2023 г.

 

Моменти от коледния турнир по шахмат организиран от клуб" Реален и виртуален шахмат", както и занимание на клуб" Баскетбол" от НационалнаПрограма "Заедно в изкуствата и спорта".

Публикувано на 30.12.2022 г.

В навечерието на коледно-новогодишните празници новосъздадената театрална група към нашето училище представи своята сценична интерпретация
на пиесата "Добрите стопани" от Асен Разцветников. Изявата бе посветена  на 125 г. от рождението на писателя, емблематично име в българската детска литература и е част от  Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта". Словесно - театралното  действие се оказа търсено и желано преживяване както от самите деца, така и от публиката. Отличната игра на малките актьори развълнува  и предизвика  много усмивки и неподправени емоции след края на представлението.

Публикувано на 29.12.2022 г.

 

На 30.11.2022 г.  се проведе вътрешноучилищна квалификация на учителите от прогимназиален етап по плана на методическото обединение. г-жа Мария Андреева – училищен психолог, представи пред колегите темата „Формиране на морални и нравствени ценности в подрастващите“.
 В презентацията бяха разгледани въпросите за морала, като основна форма на общественото съзнание и необходимостта от сътрудничество между учители и родители при изграждането на нравствените ценности на подрастващите. Бяха разгледани и основните проблеми, пред които са изправени родители и учители относно духовно-нравствения възпитателен процес на децата. Обсъдиха се и конкретни задачи и насоки за работа на класните ръководители по посока развитие на емоционалността,  духовността и морала на подрастващите.

Публикувано на 30.11.2022 г.

«Кажете ми – и аз ще забравя, покажете ми – и аз може би ще запомня, направете го заедно с мен – и аз ще разбера»

На 29.11.2022 г.  се проведе вътрешноучилищна квалификация на началните учители по плана на методическото обединение. Г-жа Невелина Рангелова – училищен психолог, подготви темата «Изграждане на емоционална интелигентност у учениците –  предпоставка за овладяване на агресивно поведение».В презентацията бяха представени базовите емоции, връзката емоции – чувства - поведение, възприемането и разбирането, управлението и използването на емоциите, необходими за изграждане на емоционална интелигентност у подрастващите. Обсъдени бяха въпроси, свързани с начини за реакция и похвати,  с които да помогнем на учениците  да регулират и управляват емоциите си.

Публикувано на 29.11.2022 г.

На 10.11.2022 г. се проведе родителска среща , в която взеха участие родители на ученици от IV Бклас
във връзка с изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ МОДУЛ „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“
на тема"Родителите-партньори в учебния процес".

Г-жа Димитрова изнесе беседа и очерта основните насоки за подпомагане и подкрепа на родителите.Бяха дадени предложения от родителите за съвместни мероприятия на ученици,родители и учители.

Публикувано на 11.11.2022 г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Уважаеми родители и ученици,
III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

>Дейностите, по които училището участва са:

И през настоящата учебна година Трето основно училище "Д-р Петър Берон" продължава да работи по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Завърши своето обучение първата група първокласници от 1а клас. Малките ученици проявиха голям интерес и любознателност.

Публикувано на 21.10.2022 г.

На 14.10.2022г. стартираха дейностите по НП"Заедно в изкуствата и спорта".НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт.Целта на Националната Програма е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.Учениците бяха много ентусиазирани от първото си занятие "Съвременни танци" с ръководител Радостина Александрова.

Учениците бяха много ентусиазирани от първото си занятие "Отбор по футбол"с ръководител г-н Пламен Аспарухов.

Публикувано на 14.10.2022 г.

На 12.10.2022год. се проведе тематична родителска среща на тема „ Познавам ли своето дете? " във II а клас по Национална Програма ,,Заедно за всяко дете“, Модул 3 ,,Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот“.
Родителите приветстваха идеята, споделяха свое мнение и  осъзнаваха значимостта и важността на проблема. Изразиха задоволство от избора на тема и необходимостта от подобни  беседи и дискусии , с цел по- пълноценно сътрудничество между ученик-учител- родител.

Публикувано на 13.10.2022 г.

 

На 12.10.2022 г. от 18.30 часа, в конферентната зала на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана се проведе лекция-беседа, в което взеха участие родители на ученици от VII А ,VII Б , VII В и VII Г класове в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ – Монтана и г-жа Невелина Рангелова – училищен психолог.
Проведената лекция-беседа на тема -  „Превенция на агресията в училище“, е във връзка с изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ МОДУЛ „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“
В презентацията по темата лекторът на срещата г-жа Невелина Рангелова представи агресията в контекста на училищната среда със своите видове и форми, фактори в и извън училище, които влияят върху агресивността на учениците и проявите на агресия и тормоз в училище.

p>

p>

Публикувано на 12.10.2022 г.

На 04.10.2022 г. се проведе родителска среща в 4 а клас по НП "Заедно за всяко дете", модул "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" на тема "Онлайн рисковете за нашите деца".  Чрез предварително подготвена презентация и беседа Г-жа Даниела Иванова насочи вниманието към опасностите в интернет, правилата на общуване там и начините за предпазване.

Публикувано на 04.10.2022 г.

На 23.09.2022г. в  Конферентната зала на III ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана се проведе родителска среща по  НП "„Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Темата на родителската среща бе "Добре дошли в пети клас. Ученици, учители, родители - заедно!"      
Присъстваха родителите на учениците от  V А, Б, и В клас.
Гост – лектор на срещата беше г-жа Невелина Рангелова – психолог в III ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана.
            В началото на срещата г-жа Рангелова обясни на родителите, че те са наши  партньори в училищния живот и колко е важно да бъдат изградени отношения, които създават усещане за комфорт, увереност, взаимно уважение, взаимопомощ и способност за навременно решаване на проблеми, още при възникването им. Пети клас е трудна възраст и важна учебна година, в която учениците преживяват бурни промени, откриват себе си по нов начин и търсят мястото си сред другите. Затова точно сега тези деца ще се нуждаят най-силно от безусловната обич и подкрепа на родителите си, за да успеят да се справят със задачите на развитието в тази възраст: да изградят добра самооценка и емоционална интелигентност, да умеят да управляват своите емоции и да намерят мястото си в сложния свят на взаимоотношенията с връстниците.
В същинската част на срещата психологът на училището представи мултимедийна презентация, в която бяха засегнати темите за големите промени по отношение на развитието на учениците и промените в училище, тайните страхове на възрастта, свободното време, важните разговори.
Родителите на петокласниците благодариха за съветите и отправиха много въпроси, относно това как по-добре да разберат децата си и да реагират в конкретна ситуация.
В края на срещата родителите заявиха, че са изключително доволни от лекцията и изявиха желание за други такива срещи по подобни теми.

 

Публикувано на 23.09.2022 г.

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

Очаква се да бъдат подпомогнати 4100 деца и ученици със специални образователни потребности, както и 7700 деца и ученици с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, от 654 детски градини и училища. За работата с тях ще бъдат обучени 4850 специалисти.

По проекта ще се разработват и прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Ще се разработват и инструменти за оценка на потребностите на деца и ученици с изявени дарби, както и на тези в риск. Въз основа на тази оценка ще се планира конкретната допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете и ученик, която да доведе до неговата бъдеща успешна социална и професионална реализация. Затова от изключително важно значение в този процес е да се създадат модели и инструменти за приобщаващо образование, поставящи акцент върху идентифициране на силните страни на детето и ученика, за развитието на които да се планира подходяща допълнителна подкрепа.

Ще се провеждат обучения на специалисти от детските градини и училищата по проекта за прилагане на правилни подходи при използването на т.нар. „Карта за функционална оценка“, както и за прилагането на другите инструменти, разработени по проекта, за оценяване на потребностите и за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания,  с изявени дарби и в риск.

По втората дейност на проекта се предвижда разработване на специализирани дидактически материали – учебна литература, адаптирани учебни помагала. Целта е всяко дете и ученик да има достъп до подходящите ресурси и до необходимата му подкрепа, за да се учи и да успее в своята личностна реализация.

Предвижда се разработването на адаптирани учебни материали спрямо образователните потребности на учениците, както и помагала, адаптирани спрямо образователните потребности на децата в предучилищна възраст и базирани на методите на обучение чрез игра.

Очаква се разработването и на материали за даровитите деца и ученици, насочени към развитие на техните интелектуални, академични, творчески и лидерски способности, към използването на оригинални и нетрадиционни модели на мислене и работа, за самостоятелно и творческо действие, самокритичност, живо въображение и други.

За децата и учениците в риск се предвижда изготвяне на помагала и материали, насочени към изграждане на социални и граждански компетентности, на умения за учене, за независим и самостоятелен живот, за контролиране на емоциите, за работа в екип, за решаване на проблеми и поемане на отговорност. 

Публикувано на 20.09.2022 г.