Учебна 2016/2017 година

"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

 

Учебна 2013/2014 година

Национални програми и проекти

 • Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „ Развитие  на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение;
 • Национална програма ИКТ в училище;
 • Национална програма "Грижа за всяко дете", схема "Училищен плод";
 • Национална програма "Училището - територия на учениците", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап";
 • Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час";
 • Национална кампания "Участвам и променям";
 • Проект УСПЕХ

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

У
чилище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

ГАЛЕРИЯ

 1. Клуб "Еко-раничка", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 2. Клуб "Приказен свят ", ръководител г-жа Ренета Славейкова;
 3. Клуб "Приятели на словото", с ръководител г-жа Марияна Петрова;
 4. Секция "Футбол", ръководител г-н Пламен Аспарухов;
 5. Клуб "Забавен английски", с ръководител г-жа Анета Миланова ;
 6. Клуб "Млад конструктор", с ръководител г-жа Росица Вълчарова;
 7. Клуб "България - единствена и неповторима ", ръководител г-жа Галина Иванова;
 8. Клуб "Еко-раница", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 9. Клуб "Трудният диалог в училище", с ръководител г-жа Татяна Михайлова;
 10. Клуб "Творчеството на боичките ", ръководител г-жаМариана Димитрова ;
 11. Клуб "Красотата на българската шевица ", ръководител г-жа Цветана Бойчева;
 12. Клуб "Общуване чрез танца", ръководител г-жа Ина Лозанова;
 13. Клуб "Моите вълшебни ръце ", ръководител г-жа Силвия Иванова.

 

 

Учебна 2012/2013 година

 • Проект УСПЕХ

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

У
чилище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

 1. Клуб "Общуване чрез танца", ръководител г-жа Ина Лозанова;
 2. Клуб "Творчеството на боичките", ръководител г-жа Мариана Димитрова;
 3. Клуб "Млад конструктор", ръководител г-жа Росица Вълчарова;
 4. Клуб "Моите вълшебни ръце", ръководител г-жа Сашка Нацова;
 5. Клуб "Трудният диалог в училище", ръководител г-жа Татяна Михайлова;
 6. Клуб "Приказен свят", ръководител г-жа Рени Славейкова;
 7. Секция "Футбол", ръководител г-н Пламен Аспарухов;
 8. Секция "Спортна секция", ръководител г-жа Ели Драгиева;
 9. Клуб "Приятели на словото", ръководител г-жа Марияна Петрова;
 10. Клуб "Празници, традиции и обичаи", ръководител г-жа Валерия Димитрова;
 11. Студио "Здравей, Реклама!", ръководител г-жа Людмила Крумова;
 12. Клуб "Разходка в миналото и настоящето на Европа", ръководител г-жа Галина Иванова;
 13. Клуб "Еко-раница", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 14. Ателие "Посланията на българската шевица", ръководител г-жа Цветана Бойчева;
 15. Клуб "Млад приложник", ръководител г-жа Светла Цолова;
 16. Клуб "Обичам природата, живея здравословно и активно", ръководител г-жа Ива Вачкова;
 17. Клуб "Приложно колоездене", ръководител г-н Тодор Петров;
 18. Клуб "Скаутски лагер", ръководител г-н Тодор Петров;
 19. Клуб "Четем, пишем и говорим на Английски език", ръководител г-жа Нина Иванова.

2011/2012 година

Проект "УСПЕХ" 

Галерия

ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана участва с 18 клуба по интереси:

 • Клуб "Математика в приказки" с ръководител г-жа Даниела Иванова. Участват ученици от ІV клас.
 • Клуб "Млад приложник" с ръководител г-жа Свежа Димитрова. Участват ученици от V клас.
 • Клуб "Приказен свят" с ръководител г-жа Рени Славейкова. Участват ученици от ІV клас.
 • Скаутски здравен лагер с ръководител г-н Тодор Петров. Участват ученици от V - VІ клас.
 • Колективни и индивидуални игри с ръководител г-жа Ели Драгиева. Участват ученици от ІІІ клас.
 • Клуб "Екология - разходки и запознаване с природата" с ръководител г-жа Ива Вачкова. Участват ученици от VІ - VІІ клас.
 • Клуб "Млад журналист" с ръководител г-жа Ваня Найденова. Участват ученици от V клас.
 • Клуб "Аз, фотографът" с ръководител г-жа Светла Цолова. Участват ученици V - VІІІ клас.
 • Евроклуб с ръководител г-н Тодор Петров. Участват ученици ІІІ - ІV клас.
 • Клуб "Млад конструктор" с ръководил г-жа Росица Вълчарова. Участват ученици от ІІІ клас.
 • Клуб "България - единствена и неповторима" с ръководител г-жа Галина Иванова. Участват ученици от V - VІ клас.
 • Клуб "Успешно поведение на младата дама и младия господин" с ръководител г-жа Марияна Петрова. Участват ученици от І клас.
 • Клуб "Трудния диалог в училище" с ръководител г-жа Татяна Михайлова. Участват ученици от V - VІІІ клас.
 • Клуб "Творчеството на боичките" с ръководител г-жа Мариана Димитрова. Участват ученици от І клас.
 • Клуб "Послания на българската шевица" с ръководител г-жа Цецка Бойчева. Участват ученици от ІV - VІІІ клас.
 • Клуб "Силата на ритмите" с ръководител г-н Лило Лилов. Участват ученици от V - VІІІ клас.
 • Студио "Артстудио" с ръководител г-жа Силвия Иванова. Участват ученици от ІІ клас.
 • Студио "Мултимедийна работилница" с ръководител г-жа Людмила Крумова. Участват ученици от VІІ клас.

Национална програма "С грижа за всяко дете"

 В рамките на проект "ИКТ в образованието" на МОМН - внедряване на "Електрони дневници".
Училищен плод - Кампания „Училищен плод” 2011/2012

2009/2010  и 2010/2011 учебни години:

• Програма "Училището - територия на учениците"
• Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
    - Модул ИКТ в образованието;
    - Проект "Школа за личности".
• Национална програма "Спорт и здраве" - ПМС 129;
• Национална програма "По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст";
• Национална програма ИКТ в училище.
• Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" за 2011 г. - "Без свободен час"