Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Уважаеми родители и ученици,
III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

====================================================================================================

На 20.12.2021 г. в Трето основно училище "Д-р Петър Берон“ - Монтана стартира обучението по Дейност 2 по проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Дейност 2 на проекта е насочена към обучението на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Основната цел на проекта по тази дейност е да се подпомогнат учениците при обучението им от разстояние в електронна среда и по този начин да не се допусне прекъсване на образователния процес. Обучението е насочено към повишаване на уменията на учениците да работят с обучителни платформи, като по време на самото обучение те се запознаят с техните функционалности и как да ги прилагат в образователния процес. По време на занятията учениците задаваха въпроси и споделяха трудностите и предизвикателствата, пред които са се изправяли при обучението в електронна среда с цел те да бъдат преодолени. По този начин ще се повиши мотивацията им за активно участие в образователния процес по време на ОРЕС, а също и тяхната успеваемост по различните предмети.

Публикувано на 21.12.2021 г.

 

 

Учебна 2021/2022 година

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Уважаеми родители и ученици,
III ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
 • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
 • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

====================================================================================================

На 20.12.2021 г. в Трето основно училище "Д-р Петър Берон“ - Монтана стартира обучението по Дейност 2 по проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Дейност 2 на проекта е насочена към обучението на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Основната цел на проекта по тази дейност е да се подпомогнат учениците при обучението им от разстояние в електронна среда и по този начин да не се допусне прекъсване на образователния процес. Обучението е насочено към повишаване на уменията на учениците да работят с обучителни платформи, като по време на самото обучение те се запознаят с техните функционалности и как да ги прилагат в образователния процес. По време на занятията учениците задаваха въпроси и споделяха трудностите и предизвикателствата, пред които са се изправяли при обучението в електронна среда с цел те да бъдат преодолени. По този начин ще се повиши мотивацията им за активно участие в образователния процес по време на ОРЕС, а също и тяхната успеваемост по различните предмети

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", 2014 - 2020 г.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.
Създадени и функционират 14 групи за допълнително обучение по български език и литература и математика и 1 група по интереси:

 1. Аз и математиката сме приятел, с ръководител г-жа Светла Цолова-Каменова
 2. Аз мога, с ръководител г-жа Диляна Каменова
 3. Вярвай в себе си, с ръководител г-жа Невелина Рангелова
 4. Да бъдем грамотни, с ръководител г-жа Екатерина Въжарова
 5. Забавно пътешествие в страната на числата, с ръководител г-жа Радостина Александрова
 6. Знам и мога повече по БЕЛ, с ръководител г-жа Ралица Тоскина
 7. Математиката лесна, забавна и интересна, с ръководител г-жа Ели Драгиева
 8. Математиката може да е лесна, с ръководител г-жа Росица Вълчарова
 9. Общуваме, четем и пишем, с ръководител г-жа Ирина Людмилова
 10. Предизвикателството – математика, с ръководител г-жа Светла Цолова-Каменова
 11. Този толкова труден български език, с ръководител г-жа Юлия Първанова
 12. Чета и пиша правилно, с ръководител г-жа Силвия Иванова
 13. Ще успея на НВО по БЕЛ, с ръководител г-жа Юлия Първанова
 14. Ще успея на НВО по математика, с ръководител г-жа Диляна Каменова
 15. Млад спасител, с ръководител г-н Пламен Аспарухов

В ПЕРИОДА ОТ 20.06.2022 Г. ДО 28.06.2022 Г. В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана участва в междуучилищните дейности по проект "Подкрепа за успех" в

турнир и демонстративни игри по шахмат и демонстрация за оказване на долекарска помощ.

ОБЯВА междуучилищни дейности ТУК

Публикувано на 16.06.2022 г.

======================================================================================

Днес, 14.05.2021 г., пред учениците на ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана се проведе представителна изява на групата за занимания по интереси „Млад спасител“ към проект „Подкрепа за успех“. Ученици от групата направиха демонстрация на видовете пожарогасители, мястото и начина на използването им.

 

=================================================================================================

 

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Създаден е и функционира един клуб за дигитални компетентности:

 1. Стъпка по стъпка в света на компютрите, с ръководител г-жа Ирена Лазарова

Във връзка с настъпването на най-светлия български празник 24 май – Ден на славянската писменост и култура, учениците от клуб „Стъпка по стъпка в света на компютрите“ към проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ създадоха собствени проекти, в които вмъкнаха изображения и текст, подходящи за празника.

Всеки участник представи проекта си. Всички проекти оцветиха и оформиха в пъстра книжка.

Публикувано на 21.05.2021 г.

................................................................................................................................

https://teachers.mon.bg/

..................................................................................................................................

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

В Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана, вече функционира новоизградена площадка по Безопасност на движението по пътищата в резултат от участието на училището в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е) Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП). Изграждането на площадката ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност на движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.

Публикувано на 15.02.2021 г.

................................................................................................................................

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

През учебната 2020/2021 г. екип от учители към 3 ОУ работим по НП „Заедно в грижата за ученика“. В училището ни се обучават ученици от два образователни етапа – начален и прогимназиален  и целта на програмата е да направи по – лесен прехода между тях – 4 и 5 клас, обмяна на добри практики между  педагогическите специалисти, уеднаквяване на изискванията и критериите на учителите в двата образователни етапа . Екипът от преподаватели по Човекът и природата г –жа Росица Вълчарова /4 Б клас / и г – н Николай Николов – преподавател по физика и астрономия и математика в прогимназиален етап, проведоха съвместно подготвени уроци по предмета и в двата класа. Тези дейности спомогнаха за запознаване на учениците с различен учител, да познават изискванията му и оценяването и да се адаптират по – лесно в новата ситуация.

 

Публикувано на 30.03.2021 г.

====================================================

Продължава работата на екипите от учители, работещи по националната програма “ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап".

През тази седмица се проведоха още два урока "Речево общуване " в V Г клас от г- жа Ирина Людмилова - начален учител и "Незвистен делител" - в IV А клас, от г-жа Людмила Крумова - старши учител по математика и ЗДУД.
Вдигнатите ръце, усмихнатите детски лица в часовете показват удовлетворението от работата и на учениците и на учителите.

 

Публикувано на 27.02.2021 г.

========================================================

Тази учебна година III ОУ „Д-р Петър Берон“ – работи по няколко национални програми. Една от тях е “ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап".
Личният напредък на ученика в образователния процес е пряко зависим от екипната работа на учителите от различните образователни етапи, насочена към преодоляване на проблемите на приемствеността между етапите на основното образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ образователен етап.
Дейността по националната програма се осъществява от екип от учители –учител в начален и учители в прогимназиален и е насочена към осигуряване на по-плавни преходи между отделните етапи, към обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, към обогатяване на познанията за възрастовите особености на учениците и адекватна реакция за подкрепата им.
Един от екипите, който работи по тази програма е г-жа Ели Драгиева, класен ръководител на IV А клас и г-жа Людмила Крумова – ЗДУД и старши учител по математика в прогимназиален етап. Екипът съвместно разработи уроци по математика от учебната програма в IV и V  клас. Предизвикателството е голямо! Г-жа Ели Драгиева е гостуващ учител и преподава на учениците в V Б клас, а г-жа Людмила Крумова – на учениците от IV А клас. Във връзка с преминаването в ОРЕС на учениците, часове се провеждат и онлайн. Учениците с интерес и желание работят в часовете.
Вдигнатите ръце, усмихнатите детски лица в часовете показват удовлетворението от работата и на учениците и на учителите.

Публикувано 04.12.2020 г.

.................................................................................................................................

 Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

III ОУ „Д-р Петър Берон” отбеляза най-българския празник – 24. май, с тържествена програма.
В навечерието на Деня на славянската писменост и българската култура нашите ученици пяха, танцуваха и се веселиха.
Празничният концерт бе уникален финал на дейностите по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.
            Тържествено слово и поздрав отправи заместник – директорът – г-жа Людмила Крумова. Тя благодари на своите колеги за усилията, които полагат и за обичта, с която вършат работата си, а на учениците пожела да следват великата мисия, завещана от предците ни – да се образоват, да обичат и пазят родния език.
            Елица Трендафилова и Магдалена Тодорова от 6. клас поздравиха съучениците си с песента „Златни букви”, а  рецитал поднесоха учениците от 6. и 7. клас. Участие в програмата взеха и учениците от 2. клас – ангелогласната Виктория изпя песента „Щом разтворя шарената книжка”, а Константин и Емилия направиха драматизация на „Слънцето и книгата” по Елисавета Багряна.
            Безспорно гвоздеят на програмата бяха танцьорите от ДТС „Ситница” с хореографи Христо и Надя Иванови, които представиха „Шопски танц”.

 

Публикувано на 21.05.2021 г.

................................................................................................................................................................................

На 20.05.2021 г. в класната стая на шести „А“ клас се проведе среща между ученици и родители. Срещата е по  по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.
            Темата на родителската среща бе „Успешни родители за успешни деца“.
            Участие взеха г-н Светлин Спиридонов, г-жа Милена Цветанова и г-жа Иванка Младенова – родители на шестокласници, които представиха квоите професии.
            Гост на срещата беше г-жа Калеева – директор на III ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана.
            Учениците и родителите обсъдиха важни въпроси, свързани с успеха и неговият смисъл, както и с предизвикателствата и перипетиите, които трябва да се преодолеят, за да се определи човек като успешен. Шестокласниците направиха кратка равносметка на изминалите месеци в различна образователна среда и изразиха своите очаквания и мечти.
           

 

 

Публикувано на 20.05.2021 г.

................................................................................................... 

На 10.02.21 г. г-жа Даниела Иванова проведе тематична родителска среща във ІІ а клас по нац. програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". Темата "Познавате ли своето дете?" бе представена чрез мултимедийна презентация.  Родителите и семейството са първият и решаващ фактор за възпитанието и формирането на детската личност. Но дали познаваме добре детето си? Дали сме го научили да споделя с нас? Изключително важно е да изслушваме и разбираме децата си. Времето, прекарано в разговори с тях, позволява да ги разберем и насочим усилия за коригиране на представите и действията им. Беседата и подготвената анкета насочиха вниманието на родителите към важни стъпки за опознаването на детето им.  Детето е личност, в която трябва да се вслушваме, да разбираме и уважаваме! 

 

Публикувано на 11.02.2021 г.

 

.................................................................................

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Създадени са и функционират два клуба за дигитални компетентности:

1. Дигиталко, ІІІ - ІV клас, с ръководител г-н Мартен Калеев;

2. Дигитална работилница, V - VІ клас, с ръководител г-жа Елеонора Петрова

Представителна изява на клуб "Дигитална работилница"

Публикувано на 07.05.2020 г.

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Създадени и функционират 15 групи за допълнително обучение по български език и литература и математика и 2 групи по интереси:

1. Забавно пътешествие в страната на числата, ІІ клас, ръководител г-жа Радостина Александрова;

2. Математиката може да е лесна, ІІІ клас, ръководител г-жа Росица Вълчарова;

3. Българици - граматици, ІV клас, ръководител г-жа Ягодинка Йорданова;

4. Общуваме, четем и пишем, ІІІ клас, ръководител г-жа Ирина Людмилова;

5. Аз и числата, ІV клас, ръководител г-жа Нина Иванова-Здравкова;

6. Чета и пиша правилно, ІІ клас, ръководител г-жа Силвия Иванова;

7. Да бъдем грамотни, VІІ клас, ръководител г-жа Екатерина Въжарова;

8. Питагор, V клас, ръководител г-жа Миглена Ценкова;

9. Ще се справя с трудностите по математика, VІ клас, ръководител г-жа Розалия Николова;

10. Искам да успея по математика, VІ клас, ръководител г-жа Розалия Николова;

11. Обичам да чета и преразказвам, VІ клас, ръководител г-жа Юлия Първанова;

12. Този толкова труден български език!, V клас, ръководител г-жа Юлия Първанова;

13. Аз искам да знам и мога, VІІ клас, ръководитле г-жа Светла Цолова-Каменова;

14. Знам и мога повече по БЕЛ, V клас, ръководител г-жа Ралица Тоскина;

15. Знанието е сила, VІ клас, ръководител г-жа Ралица Тоскина;

16. Млад спасител, V - VІІ клас, ръководител г-н Пламен Аспарухов;

17. Виртуален и реален шахмат, ІV - VІ клас, ръководител г-н Красимир Рангелов

НП "Заедно за всяко дете"

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

Повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие.

ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана участва с 16 дейности:

 Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата;

 1. Семейство и училище - заедно можем повече, ІІІ клас, 21.11.2019 г.
 2. Витамини и минерали - всеки ден, VІ клас, 28.11.2019 г.
 3. Познаваме ли природните забележителности на България, VІІ клас, 19.11.2019 г.
 4. Северозападът - пазител на християнския дух, V - VІІ клас, 18.11.2019 г.

 Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.;

 1. Семейството - най-добро училище, ІV клас, 22.11.2019 г.
 2. Заедно творим красота, ІІ клас, 27.11.2019 г.
 3. Спортуваме заедно, V - VІІ клас, 27.09.2019 г.
 4. Поетично матине - поетите на моето време. Конкурс за най-добър рецитатор, VІ клас, 26.11.2019 г.
 5. Да събудим книгите - литературно състезание, VІ клас, 21.10.2019 г.
 6. Езикът на Музиката - езикът на всички, VІ клас, 19.11.2019 г.

 Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.;

 1. Децата имат нужда от внимание, ІV клас, 29.11.2019 г.
 2. Училището е като семейство, VІ клас, 12.11.2019 г.
 3. Не на насилието в училище, VІІ клас, 22.10.2019 г.

 Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.

 1. Песните на моите баби, І клас, 26.11.2019 г.
 2. Да си родител на петокласник, V клас, 22.11.2019 г.
 3. Ценнотите на християнското семейство, VІ клас, 25.11.2019 г.

 

 

Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001


график на дейностите по групи за периода юни-септември 2019 г.

 

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от пети  клас с ръководител г-жа Я. Георгиева ТУК


Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от шести клас с ръководител г-жа Е. Въжарова ТУК

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от шести клас с ръководител г-жа С. Цолова ТУК


Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от седми клас с ръководител г-жа В. Найденова ТУК

 

Учебна 2017/2018 година

"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

І. Групи за занимания по интереси и ръководители по проект "Твоят час":

1. Приятели на словото, ръководител Марияна Петрова

2. Сръчни ръчички, ръководител Силвия Иванова

3. Работилничка за таланти, ръковоител Иванина Сибинова

4. Прозорче към Европа, ръководител Мария Илиева

5. Компютърно моделиране, ръководител Мартен Калеев

6. Горд съм, че съм българин, ръководител Галина Иванова

7. Езикът на изкуството, ръководител Виктория Михайлова

8. Футбол, ръководител Пламен Аспарухов

9. Баскетбол, ръководител Тодор Петров

10. По пътя на коприната, ръководител Христина Кръстева

11. До Китай и назад, ръководител Христина Кръстева

12. В света на английския език, ръководител Анета Миланова

ІІ. Групи по занимания на деца с обучителни трудности по проект "Твоят час":

1. Уча се да пиша вярно, ръководител Ренета Славейкова

2. Четем и пишем вярно, ръководител Ирина Людмилова

3. Знайковци по математика, ръководител Радостина Александрова

4. Математика за всеки, ръководител Людмила Крумова

5. Математиката - лесна и интересна, ръководител Светла Цолова

6. И аз мога, ръководител Соферинка Христова

 

Вход към електронна платформа

Учебна 2016/2017 година

"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. 

 

Учебна 2013/2014 година

Национални програми и проекти

 • Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „ Развитие  на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение;
 • Национална програма ИКТ в училище;
 • Национална програма "Грижа за всяко дете", схема "Училищен плод";
 • Национална програма "Училището - територия на учениците", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап";
 • Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час";
 • Национална кампания "Участвам и променям";
 • Проект УСПЕХ

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

У
чилище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

ГАЛЕРИЯ

 1. Клуб "Еко-раничка", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 2. Клуб "Приказен свят ", ръководител г-жа Ренета Славейкова;
 3. Клуб "Приятели на словото", с ръководител г-жа Марияна Петрова;
 4. Секция "Футбол", ръководител г-н Пламен Аспарухов;
 5. Клуб "Забавен английски", с ръководител г-жа Анета Миланова ;
 6. Клуб "Млад конструктор", с ръководител г-жа Росица Вълчарова;
 7. Клуб "България - единствена и неповторима ", ръководител г-жа Галина Иванова;
 8. Клуб "Еко-раница", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 9. Клуб "Трудният диалог в училище", с ръководител г-жа Татяна Михайлова;
 10. Клуб "Творчеството на боичките ", ръководител г-жаМариана Димитрова ;
 11. Клуб "Красотата на българската шевица ", ръководител г-жа Цветана Бойчева;
 12. Клуб "Общуване чрез танца", ръководител г-жа Ина Лозанова;
 13. Клуб "Моите вълшебни ръце ", ръководител г-жа Силвия Иванова.

 

 

Учебна 2012/2013 година

 • Проект УСПЕХ

BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

У
чилище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

 

 1. Клуб "Общуване чрез танца", ръководител г-жа Ина Лозанова;
 2. Клуб "Творчеството на боичките", ръководител г-жа Мариана Димитрова;
 3. Клуб "Млад конструктор", ръководител г-жа Росица Вълчарова;
 4. Клуб "Моите вълшебни ръце", ръководител г-жа Сашка Нацова;
 5. Клуб "Трудният диалог в училище", ръководител г-жа Татяна Михайлова;
 6. Клуб "Приказен свят", ръководител г-жа Рени Славейкова;
 7. Секция "Футбол", ръководител г-н Пламен Аспарухов;
 8. Секция "Спортна секция", ръководител г-жа Ели Драгиева;
 9. Клуб "Приятели на словото", ръководител г-жа Марияна Петрова;
 10. Клуб "Празници, традиции и обичаи", ръководител г-жа Валерия Димитрова;
 11. Студио "Здравей, Реклама!", ръководител г-жа Людмила Крумова;
 12. Клуб "Разходка в миналото и настоящето на Европа", ръководител г-жа Галина Иванова;
 13. Клуб "Еко-раница", ръководител г-жа Ягодинка Арсова;
 14. Ателие "Посланията на българската шевица", ръководител г-жа Цветана Бойчева;
 15. Клуб "Млад приложник", ръководител г-жа Светла Цолова;
 16. Клуб "Обичам природата, живея здравословно и активно", ръководител г-жа Ива Вачкова;
 17. Клуб "Приложно колоездене", ръководител г-н Тодор Петров;
 18. Клуб "Скаутски лагер", ръководител г-н Тодор Петров;
 19. Клуб "Четем, пишем и говорим на Английски език", ръководител г-жа Нина Иванова.

 

2011/2012 година

Проект "УСПЕХ" 

Галерия

ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана участва с 18 клуба по интереси:

 • Клуб "Математика в приказки" с ръководител г-жа Даниела Иванова. Участват ученици от ІV клас.
 • Клуб "Млад приложник" с ръководител г-жа Свежа Димитрова. Участват ученици от V клас.
 • Клуб "Приказен свят" с ръководител г-жа Рени Славейкова. Участват ученици от ІV клас.
 • Скаутски здравен лагер с ръководител г-н Тодор Петров. Участват ученици от V - VІ клас.
 • Колективни и индивидуални игри с ръководител г-жа Ели Драгиева. Участват ученици от ІІІ клас.
 • Клуб "Екология - разходки и запознаване с природата" с ръководител г-жа Ива Вачкова. Участват ученици от VІ - VІІ клас.
 • Клуб "Млад журналист" с ръководител г-жа Ваня Найденова. Участват ученици от V клас.
 • Клуб "Аз, фотографът" с ръководител г-жа Светла Цолова. Участват ученици V - VІІІ клас.
 • Евроклуб с ръководител г-н Тодор Петров. Участват ученици ІІІ - ІV клас.
 • Клуб "Млад конструктор" с ръководил г-жа Росица Вълчарова. Участват ученици от ІІІ клас.
 • Клуб "България - единствена и неповторима" с ръководител г-жа Галина Иванова. Участват ученици от V - VІ клас.
 • Клуб "Успешно поведение на младата дама и младия господин" с ръководител г-жа Марияна Петрова. Участват ученици от І клас.
 • Клуб "Трудния диалог в училище" с ръководител г-жа Татяна Михайлова. Участват ученици от V - VІІІ клас.
 • Клуб "Творчеството на боичките" с ръководител г-жа Мариана Димитрова. Участват ученици от І клас.
 • Клуб "Послания на българската шевица" с ръководител г-жа Цецка Бойчева. Участват ученици от ІV - VІІІ клас.
 • Клуб "Силата на ритмите" с ръководител г-н Лило Лилов. Участват ученици от V - VІІІ клас.
 • Студио "Артстудио" с ръководител г-жа Силвия Иванова. Участват ученици от ІІ клас.
 • Студио "Мултимедийна работилница" с ръководител г-жа Людмила Крумова. Участват ученици от VІІ клас.

Национална програма "С грижа за всяко дете"

 В рамките на проект "ИКТ в образованието" на МОМН - внедряване на "Електрони дневници".
Училищен плод - Кампания „Училищен плод” 2011/2012

2009/2010  и 2010/2011 учебни години:

• Програма "Училището - територия на учениците"
• Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
    - Модул ИКТ в образованието;
    - Проект "Школа за личности".
• Национална програма "Спорт и здраве" - ПМС 129;
• Национална програма "По-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст";
• Национална програма ИКТ в училище.
• Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" за 2011 г. - "Без свободен час"